Ερωταπαντήσεις στις προκηρύξεις αναπληρωτών ειδικής αγωγής ΕΑΕ “του Μάριου Μαγιολαδίτη”


 • ΠΟΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 20 ECTS

Σύμφωνα με την 3ΕΑ/2022 “Για τη διαπίστωση της συνάφειας των Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών της παρ. 2 του άρθρου 1 και της παρ. 2 του άρθρου 2 της ως άνω υπουργικής απόφασης με το αντικείμενο της Ε.Α.Ε. ή της Σχολικής Ψυχολογίας, αντίστοιχα, απαιτείται, επιπλέον, η υποβολή αποδεικτικού/βεβαίωσης του Ιδρύματος που παρέχει το Π.Μ.Σ. για την πραγματοποίηση υποχρεωτικής Πρακτικής Άσκησης στο πλαίσιο του προγράμματος σπουδών, η οποία αντιστοιχεί σε τουλάχιστον 20 ECTS. Εννοεί όσους από τους τίτλους σπουδών που υπάρχουν ήδη στο παράρτημα της προκήρυξης 3ΕΑ/2022 και το επισημαίνουν κιόλας μέσα σε παρένθεση και όχι σε όλους τους άλλους. Όλοι οι υπόλοιποι τίτλοι, οι οποίοι είναι ήδη επικυρωμένοι εντός του φακέλου του καθενός μας δε χρειάζονται τίποτα άλλο και καμιά ενέργεια από την πλευρά μας (η μόνη εξαίρεση είναι οι τίτλοι στο παράρτημα που το διευκρινίζουν εντός παρένθεσης ότι απαιτούνται και τα 20 ECTS της πρακτικής). “
Παρακάτω παραθέτουμε τη λίστα με τα μεταπτυχιακά που εμπίπτουν στη συγκεκριμένη περίπτωση:
279102656 10160361534006042 1270341794005910961 n Ηλεκτρονική Εκπαιδευτική Ενημέρωση279175713 10160361535781042 7048507774428695588 n Ηλεκτρονική Εκπαιδευτική Ενημέρωση

 • Παραιτήθηκα πέρυσι από αναπληρωτής/τρια. Έχω δικαίωμα συμμετοχής στην προκήρυξη του ΑΣΕΠ;
  α. Σωστό
  β. Λάθος
  Σωστή απάντηση: α. Η παραίτηση από αναπληρωτής επηρεάζει μόνο το καθεστώς του αναπληρωτή.

 • ΑΡΙΣΤΗ ΓΝΩΣΗ ΣΕ ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΣΑ ΜΕΣΩ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΣΤΗΝ ΑΛΛΟΔΑΠΗ

Πάμε στην ερώτηση που καίει:

Έχω C2 σε ξένη γλώσσα λόγω φοίτησης και απόκτησης μεταπτυχιακού στην αλλοδαπή που έχει αναγνωριστεί από το ΔΟΑΤΑΠ και έχει καταχωρηθεί στο opsyd και μοριοδοτηθεί σε προηγούμενη προκήρυξη, πρέπει να προσκομίσω βεβαίωση της γλώσσας;

 

Σύμφωνα με την προκήρυξη: Δεν απαιτείται, εκ νέου, η υποβολή δικαιολογητικών για στοιχεία που είναι ήδη καταχωρισμένα και επικυρωμένα στον ηλεκτρονικό φάκελο των υποψηφίων στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Ο.Π.ΣΥ.Δ.) του Υ.Π.ΑΙ.Θ., εκτός και αν υφίσταται ανάγκη επικαιροποίησης αυτών, σύμφωνα με την παρούσα.

Επειδή, αυτός ο έλεγχος είναι καινούριος, το σχετικό έγγραφο λείπει από το φάκελο του Opsyd/ΑΣΕΠ και θα πρέπει να προσκομιστεί.

 

Οδηγοί: ΑΣΕΠ, Παραβόλου, ΟΠΣΥΔ, βοηθητικά αρχεία

 


 • Έχω μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή και θέλω να ενταχθώ στον κύριο πίνακα της 3ΕΑ/2022. Μπορώ να δηλώσω το μεταπτυχιακό και για μοριοδότηση μεταπτυχιακού ή επειδή το χρησιμοποίησα ως προσόν δεν μπορώ;α. Ναι μπορείς
  β. Όχι δεν μπορείς
  Απάντηση: α. “Οι υποψήφιοι πρέπει να δηλώσουν τα προσόντα/κριτήρια κατάταξης (διδακτορικό, μεταπτυχιακό, ξένες γλώσσες, προϋπηρεσία, κ.λπ.) στις αντίστοιχες θέσεις της ηλεκτρονικής αίτησης προκειμένου να μοριοδοτηθούν για τα κριτήρια αυτά, ακόμα και αν το ίδιο προσόν εντάσσεται σε περισσότερες της μιας κατηγορίας προσόντων / κριτηρίων. Δηλαδή αν ο υποψήφιος με ένα προσόν (μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών) αποδεικνύει ένταξη στην ΕΑΕ, κατοχή μεταπτυχιακού τίτλου και παιδαγωγική επάρκεια, πρέπει να σημειώσει όλα τα αντίστοιχα πεδία στην ηλεκτρονική αίτηση προκειμένου να προσμετρηθούν τα αντίστοιχα προσόντα / κριτήρια.


ΑΣΕΠ: Εγγραφή & Οδηγός βήμα βήμα της αίτησης & Έκδοση e- παραβολο

 • ΠΟΙΟΣ ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΔΙΟΡΙΣΜΕΝΟΣ;

Δημόσιοι υπάλληλοι με πλήρες ωράριο δεν έχουν δικαίωμα αίτησης στην προκήρυξη 3ΕΑ/2022.
α. Σωστό
β. Λάθος
Σωστή απάντηση: β. Οι υπάλληλοι που απασχολούνται στο Δημόσιο και τα Κρατικά Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου με πλήρες ωράριο εργασίας (και άσχετα από τη φύση της σχέσεως που τους συνδέει με το Δημόσιο ή το νομικό πρόσωπο) δεν μπορούν να απασχοληθούν / αναλάβουν υπηρεσία στη δημόσια εκπ/ση με πλήρες ωράριο (παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 1256/1982, άρθρο 35 του ν. 3528/2007 και Γνωμοδότηση ΝΣΚ 251/2007) ωστόσο έχουν δικαίωμα αίτησης.


 • Έχω 2 τίτλους Αγγλικών (C2 και B2). Πόσα μόρια θα λάβω;
  α. 10 μόρια (αθροιστικά).
  β. 7 μόρια (μόνο από το C2 και το Β2 θα αγνοηθεί)
  γ. 10 μόρια αν είναι από διαφορετικό φορέα και 7 αν είναι από τον ίδιο φορέα.
  Σωστή απάντηση: β. “Σε περίπτωση κατοχής περισσότερων του ενός τίτλων της ίδιας ξένης γλώσσας μοριοδοτείται μόνο ο ανώτερος.”

ΑΣΕΠ – ΟΠΣΥΔ: Η διαδικασία βήμα βήμα κατάθεσης των δικαιολογητικών

 • Για τις ξένες γλώσσες στην 3ΕΑ/2022
  Β) Η γνώση ξένης γλώσσας αποδεικνύεται σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄ της παρούσας.
  Μοριοδοτούνται μέχρι δύο ξένες γλώσσες. Σε περίπτωση κατοχής περισσότερων του ενός τίτλων της ίδιας ξένης γλώσσας μοριοδοτείται μόνο ο ανώτερος. Η γνώση της Γαλλικής, Αγγλικής, Γερμανικής, Ιταλικής και Ισπανικής Γλώσσας δεν μοριοδοτείται στους αξιολογικούς πίνακες των κλάδων ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ34 και ΠΕ40 (με εξειδίκευση στην Ε.Α.Ε.), αντίστοιχα».

  Ειδικώς, οι τίτλοι γλωσσομάθειας στις γλώσσες αγγλική, γαλλική, γερμανική, ιταλική και ισπανική που αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄, ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ – ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ, γίνονται δεκτοί σε ευκρινή φωτοαντίγραφα από πρωτότυπα έγγραφα ή ακριβή φωτοαντίγραφα που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπούς φορείς
  (δημοσίους ή πιστοποιημένους), χωρίς επικύρωση από δικηγόρο και χωρίς να απαιτείται μετάφρασή τους, σύμ-
  φωνα με το άρθρο 58 του ν. 4674/2020, Α΄ 53. (π.χ. γίνεται αποδεκτό φωτοαντίγραφο πιστοποιητικού της αγγλικής
  γλώσσας, χωρίς επικύρωση και χωρίς μετάφραση αυτού).
  Σύμφωνα με τη νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας, προκειμένου περί τίτλων σπουδών με τους οποίους
  αποδεικνύεται η γνώση της ξένης γλώσσας (πλην των πέντε ανωτέρω), τίτλοι που προσκομίζονται σε απλά φωτοαντίγραφα γίνονται δεκτοί, υπό την προϋπόθεση ότι προσκομίζονται επικυρωμένες μεταφράσεις αυτών, στις οποίες γίνεται μνεία ότι στους νόμιμους μεταφραστές είχαν προσκομισθεί τα πρωτότυπα ή επικυρωμένα αντίγραφα των τίτλων.
  Οι βεβαιώσεις εκπαιδευτικής προϋπηρεσίας σε χώρα μέλους της Ε.Ε. θα πρέπει, επιπλέον, να φέρουν είτε επικύρωση των ελληνικών προξενικών αρχών στην αλλοδαπή (ή του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών) είτε επισημείωση με τη Σφραγίδα της Χάγης (apostille).
  Τονίζεται ιδαιτέρως ότι τα προσόντα ή τα κριτήρια που αναγράφονται από τον υποψήφιο στην αίτηση συμμετοχής του στη συγκεκριμένη διαδικασία πρέπει να υφίστανται κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων.

 • Ερώτηση: Πότε λήγουν οι πίνακες της νέας προκήρυξης 3ΕΑ/2022 με βάση το ισχύον πλαίσιο;
Απάντηση: Στη λήξη του 2ου σχολικού έτους (31/08/202X) που θα ακολουθήσει τη λήξη του σχολικού έτους κατά το οποίο θα λάβει χώρα η δημοσίευση των οριστικών πινάκων της νέας προκήρυξης 3ΕΑ/2022 στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 • ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΑΠΟ ΚΑΘΗΓΗΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ

Η παιδαγωγική επάρκεια μέσω πτυχίου Καθηγητικής Σχολής περιορίζεται στους αποφοίτους μέχρι το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018.

3ΕΑ/2022

Πτυχίο Καθηγητικής Σχολής (κτηθέν έως και το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018)

Καθηγητικές Σχολές, κατά τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 8 του ν. 3194/2003, νοούνται τα πανεπιστημιακά τμήματα, των οποίων οι πτυχιούχοι διορίζονται σε θέσεις εκπαιδευτικών στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, σύμφωνα με τα άρθρα 12, 13 και 14 του ν. 1566/1985, χωρίς την απαίτηση πρόσθετου πτυχίου ή πιστοποιητικού παιδαγωγικής κατάρτισης. Βάσει των ανωτέρω, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 29 παρ. 5 του ν. 4521/2018, θεωρούνται απόφοιτοι καθηγητικών σχολών οι πτυχιούχοι των κλάδων ΠΕ01 Θεολόγων, ΠΕ02 Φιλολόγων, ΠΕ03 Μαθηματικών, ΠΕ04 Φυσικών, ΠΕ05 Γαλλικής, ΠΕ06 Αγγλικής, ΠΕ07 Γερμανικής, ΠΕ08 Καλλιτεχνικών, ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής, ΠΕ80 Οικονομίας (μόνο οι πτυχιούχοι των Τμημάτων Οικιακής Οικονομίας), ΠΕ79.01 – Μουσικής Επιστήμης, ΠΕ91.01 Θεατρικών Σπουδών, ΠΕ33 Μεθοδολογίας, Ιστορίας και Θεωρίας της Επιστήμης (ΜΙΘΕ), ΠΕ34 Ιταλικής Φιλολογίας, ΠΕ40 Ισπανικής Φιλολογίας, ΠΕ86 – Πληροφορικής (μόνο οι πτυχιούχοι του Τμήματος Διδακτικής της Τεχνολογίας και Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Πειραιώς), και των κλάδων ΠΕ81, ΠΕ82, ΠΕ83 και ΠΕ84 (μόνο οι πτυχιούχοι Ανώτερης Σχολής Εκπαιδευτικών Τεχνολόγων Μηχανικών (Α.Σ.Ε.ΤΕ.Μ.) της Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε.

3ΕΑ/2019

 • Πτυχίο Καθηγητικής Σχολής

Απόφοιτοι καθηγητικών σχολών νοούνται οι πτυχιούχοι των κλάδων: ΠΕ70 Δασκάλων, ΠΕ60 Νηπιαγωγών, ΠΕ01 Θεολόγων, ΠΕ02 Φιλολόγων, ΠΕ03 Μαθηματικών, ΠΕ04 Φυσικών, ΠΕ05 Γαλλικής, ΠΕ06 Αγγλικής, ΠΕ07 Γερμανικής, ΠΕ08 Καλλιτεχνικών, ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής, ΠΕ80 Οικονομίας (μόνο οι πτυχιούχοι των Τμημάτων Οικιακής Οικονομίας), ΠΕ79.01-Μουσικής Επιστήμης, ΠΕ91.01 Θεατρικών Σπουδών, ΠΕ33 Μεθοδολογίας, Ιστορίας και Θεωρίας της Επιστήμης (ΜΙΘΕ), ΠΕ34 Ιταλικής Φιλολογίας, ΠΕ40 Ισπανικής Φιλολογίας, ΠΕ86-Πληροφορικής (μόνο οι πτυχιούχοι του Τμήματος Διδακτικής της Τεχνολογίας και Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Πειραιώς), και των κλάδων ΠΕ81, ΠΕ82, ΠΕ83 και ΠΕ84 (μόνο οι πτυχιούχοι Ανώτερης Σχολής Εκπαιδευτικών Τεχνολόγων Μηχανικών (Α.Σ.Ε.ΤΕ.Μ.) της Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε. και της Ανωτάτης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.), αντίστοιχα


 • Το θέμα της απόδειξης γλωσσομάθειας μέσω μεταπτυχιακού σε ξενόγλωσσο Πανεπιστήμιο. Παραθέτω, μετά από άδεια, απαντήσεις που έστειλε το ΑΣΕΠ σε συναδέλφους.

ΔΕΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ

279222707 10160359754136042 7816362048329853612 n Ηλεκτρονική Εκπαιδευτική Ενημέρωση 279115183 10160359754276042 8585627330132768155 n Ηλεκτρονική Εκπαιδευτική Ενημέρωση

 

 

 

 

 

 

 

Οδηγός για την αίτηση στο ΑΣΕΠ και στο ΟΠΣΥΔ από τον ΠΑΣΑΔ

 


 • ΠΩΣ ΥΠΟΛΟΓΙΖΩ ΤΑ ΜΟΡΙΑ ΑΠΟ ΒΑΘΜΟ ΠΤΥΧΙΟΥ ΣΤΗΝ 1ΕΑ/2022

Η προκήρυξη γράφει “Τέσσερις (4) μονάδες για κάθε βαθμό άνω του 10 για τους κατόχους πτυχίου ΕΠΑ.Λ., Τ.Ε.Ε., Τ.Ε.Λ. και Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου (κωδ. τίτλου 201) και επτά μονάδες και δύο δέκατα (7,2) της μονάδας για κάθε βαθμό άνω του 10 για τους κατόχους πτυχίου ή διπλώματος Ι.Ε.Κ. ή «Τάξης Μαθητείας» ΕΠΑ.Λ. (κωδ. τίτλου 202)”

Επομένως,

απόφοιτος ΕΠΑΛ με βαθμό 18 υπολογίζει ως εξής 8*4 = 32 μόρια
απόφοιτος ΙΕΚ με βαθμό πιστοποίησης 20 ως εξής 10*7,2 = 72 μόρια.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1 Δείτε στο παράδειγμα ότι αν έχω 18 δεν πολλαπλασιάζω με το 18 αλλά με το 8. Το ίδιο αν έχω 17 πολλαπλασιάζω με 7, κ.ο.κ.ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2 Υποψήφιος με τίτλο ΕΠΑ.Λ. και βαθμό 13 και 6/14 θα σημειώσει στην αίτησή του ακέραιο 13 και κλάσμα με αριθμητή 6 και παρονομαστή 14 και θα μοριοδοτηθεί με 13,72 μονάδες (3,43 από στρογγυλοποίηση στο δεύτερο δεκαδικό ψηφίο επί 4 μονάδες μοριοδότησης).ΣΗΜΕΙΩΣΗ 3 Ωστόσο, προσοχή τα ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ έχουν ταβάνι “Εξήντα τέσσερις (64) μονάδες κατ’ ανώτατο όριο για τους κατόχους τίτλου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (κωδ. τίτλου 201) και ενενήντα έξι (96) μονάδες κατ’ ανώτατο όριο για τους κατόχους τίτλου μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (κωδ. τίτλου 202)”
Επομένως, αν έχετε και άλλα ακαδημαϊκά προσόντα αν τα προσθέσετε και βγουν πάνω από 64 για απόφοιτους ΕΠΑΛ τότε θα λάβετε 64 μόρια συνολικά. Αντίστοιχα, απόφοιτος ΙΕΚ δεν μπορεί να λάβει πάνω από 96 μόρια συνολικά από τα ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Φόρμα Υπολογισμού Προϋπηρεσίας Αναπληρωτών – Ωρομισθίων

Βοηθητική Φόρμα Υπολογισμού Προϋπηρεσίας Αναπληρωτών και Ωρομίσθιων Εκπαιδευτικών

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

 


 • ΑΡΙΣΤΗ ΓΝΩΣΗ ΣΕ ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΣΑ ΜΕΣΩ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΣΤΗΝ ΑΛΛΟΔΑΠΗ

Επικαιροποίηση: 24/4/2022

ΠΡΟΣΟΧΗ: ΔΕΝ υποκαθιστώ το ΑΣΕΠ, είναι για καθαρά πληροφοριακούς λόγους η ενημέρωση, ο καθένας και η καθεμία έχει την αποκλειστική ευθύνη της αίτησης και της κατάθεσης δικαιολογητικών.


 

ΟΠΣΥΔ: πώς θα κάνετε εγγραφή – Οδηγίες για επικύρωση τίτλων και πιστοποιητικών – Στάδια ολοκλήρωσης μιας επιτυχημένης αίτησης

 • Πάμε στην ερώτηση που καίει:

Έχω C2 σε ξένη γλώσσα λόγω φοίτησης και απόκτησης μεταπτυχιακού στην αλλοδαπή που έχει αναγνωριστεί από το ΔΟΑΤΑΠ και έχει καταχωρηθεί στο opsyd και μοριοδοτηθεί σε προηγούμενη προκήρυξη, πρέπει να προσκομίσω βεβαίωση της γλώσσας;

Απάντηση ΟΧΙ 

Σύμφωνα με την προκήρυξη: Δεν απαιτείται, εκ νέου, η υποβολή δικαιολογητικών για στοιχεία που είναι ήδη καταχωρισμένα και επικυρωμένα στον ηλεκτρονικό φάκελο των υποψηφίων στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Ο.Π.ΣΥ.Δ.) του Υ.Π.ΑΙ.Θ., εκτός και αν υφίσταται ανάγκη επικαιροποίησης αυτών, σύμφωνα με την παρούσα.

Επειδή, αυτός ο έλεγχος είναι καινούριος, το σχετικό έγγραφο λείπει από το φάκελο του Opsyd/ΑΣΕΠ και θα πρέπει να προσκομιστεί.

Ωστόσο, η πρόσφατη ενημέρωση που έχουν συνάδελφοι από το ΑΣΕΠ είναι ότι: Όσα προσόντα έχουν ήδη καταχωρηθεί δεν θα ξαναελεγχούν!


 • Έχω προϋπηρεσία από το Εθνικό Ίδρυμα Απροσάρμοστων Παίδων Κρήτης. Θα προσμετρηθεί ως προϋπηρεσία στην 3ΕΑ/2022;
α. Ναι
β. Ναι αν είναι μετά το 2008
γ. Λάθος
.
.
.
.
.
Σωστή απάντηση: β.
Προϋπηρεσία προσωρινού αναπληρωτή ή ωρομίσθιου εκπαιδευτικού, νοείται αυτή που προσφέρθηκε:
α) στα δημόσια σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, αρμοδιότητας του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων,
β) στα Μουσικά Σχολεία,
γ) στα Τμήματα Αθλητικών Διευκολύνσεων,
δ) στις Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής,
ε) στα Ναυτικά Λύκεια,
στ) στα Μεταλυκειακά Προπαρασκευαστικά Κέντρα,
ζ) στα Ολοήμερα Σχολεία Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης,
η) στα Εκκλησιαστικά Σχολεία,
θ) στη Σιβιτανίδειο Δημόσια Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων,
ι) σε θέσεις μονίμων εκπαιδευτικών πριν από την αποχώρησή τους, εφόσον έχει προσφερθεί μέχρι 31.8.2005 (ο χρονικός περιορισμός δεν ισχύει για προυπηρεσίες που αποκτήθηκαν σε κράτη-μέλη της Ε.Ε.),
ια) για την εφαρμογή του προγράμματος της Ολυμπιακής Εκπαίδευσης,
ιβ) για την εφαρμογή των προγραμμάτων ενισχυτικής διδασκαλίας και πρόσθετης διδακτικής στήριξης,
ιγ) στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.) του άρθρου 5 του ν.2525/1997 (ΦΕΚ 188 Α΄),
ιδ) στα δημόσια σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, που τελούν υπό τη διοικητική εποπτεία του αρμόδιου, σε κάθε κράτος, Υπουργείου των κρατών−μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επιφυλασσόμενης της διάταξης της παρ. 10 του άρθρου 8 του ν. 2817/2000,
ιε) στις σχολές τουριστικής εκπαίδευσης Τ.Ε.Ε. του Οργανισμού Τουριστικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ο.Τ.Ε.Κ.),
ιστ) στις σχολικές μονάδες του Εθνικού Ιδρύματος Απροσάρμοστων Παίδων Κρήτης, μετά την υπαγωγή τους στο Υπουργείο Παιδείας , Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων με τις διατάξεις του άρθρου 30 του ν. 3699/2008 (ΦΕΚ 199 Α΄), για την υλοποίηση προγραμμάτων για άτομα με ειδικές ανάγκες (Α.Μ.Ε.Α.),
ιζ) για την εφαρμογή καινοτόμων προγραμμάτων και λοιπών εκπαιδευτικών δράσεων σε δημόσια σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, που υλοποιούνται από το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων στο πλαίσιο συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος (Ε.Π.) «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (Ε.Σ.Π.Α.).

 • Είμαι αλάνι και θέλω να περάσω τα προσόντα μου στο “σύστημα”. Που τα καταθέτω;
α. Στη σελίδα του ΑΣΕΠ (ηλεκτρονικά)
β. Στο opsyd (ηλεκτρονικά)
γ. Στη Διεύθυνση (εκτυπωμένα)
δ. Στο ΑΣΕΠ (με αποστολή φακέλου)
ε. Στο ΑΣΕΠ και στο opsyd
.
.
.
.
.
Σωστή απάντηση: β.
“Η διαδικασία υποβολής δικαιολογητικών των υποψήφιων εκπαιδευτικών Ε.Α.Ε., θα διενεργηθεί εξ ολοκλήρου με ηλεκτρονικό τρόπο, με απευθείας μεταφόρτωση των κατά περίπτωση δικαιολογητικών από τους υποψηφίους σε ειδικά προς τούτο διαμορφωμένη υποενότητα στον ηλεκτρονικό φάκελό τους στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Ο.Π.ΣΥ.Δ.) του Υ.ΠΑΙ.Θ. κατόπιν έκδοσης της ανωτέρω πρόσκλησης.” (ΦΕΚ, Τεύχος Α.Σ.Ε.Π. 20/18.04.2022)

Στη σελίδα του ΑΣΕΠ θα γίνει ΜΟΝΟ η αίτηση


 • Για “αφαίρεση” προσόντων: πχ Braille, ΕΝΓ

Δε χρειάζεται να κάνετε κάποια ενέργεια στο opsyd. Απλά μην δηλώσετε το συγκεκριμένο προσόν στην αίτηση του ΑΣΕΠ.

Το ΑΣΕΠ θα εξετάσει μόνο τα προσόντα για τα οποία γίνεται η αίτηση.

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής αρχίζει στις 4 Μαΐου ημέρα Τετάρτη και ώρα 08.00 και λήγει στις 23 Μαΐου 2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00.


Αλλαγές προκήρυξης 3ΕΑ/2022 – Υπολογισμός Προϋπηρεσίας Αναπληρωτών – Ωρομισθίων

 

 • Για τις ξένες γλώσσες στην 3ΕΑ/2022
Β) Η γνώση ξένης γλώσσας αποδεικνύεται σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄ της παρούσας.
Μοριοδοτούνται μέχρι δύο ξένες γλώσσες. Σε περίπτωση κατοχής περισσότερων του ενός τίτλων της ίδιας ξένης γλώσσας μοριοδοτείται μόνο ο ανώτερος. Η γνώση της Γαλλικής, Αγγλικής, Γερμανικής, Ιταλικής και Ισπανικής Γλώσσας δεν μοριοδοτείται στους αξιολογικούς πίνακες των κλάδων ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ34 και ΠΕ40 (με εξειδίκευση στην Ε.Α.Ε.), αντίστοιχα».
Ειδικώς, οι τίτλοι γλωσσομάθειας στις γλώσσες αγγλική, γαλλική, γερμανική, ιταλική και ισπανική που αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄, ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ – ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ, γίνονται δεκτοί σε ευκρινή φωτοαντίγραφα από πρωτότυπα έγγραφα ή ακριβή φωτοαντίγραφα που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπούς φορείς
(δημοσίους ή πιστοποιημένους), χωρίς επικύρωση από δικηγόρο και χωρίς να απαιτείται μετάφρασή τους, σύμ-
φωνα με το άρθρο 58 του ν. 4674/2020, Α΄ 53. (π.χ. γίνεται αποδεκτό φωτοαντίγραφο πιστοποιητικού της αγγλικής
γλώσσας, χωρίς επικύρωση και χωρίς μετάφραση αυτού).
Σύμφωνα με τη νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας, προκειμένου περί τίτλων σπουδών με τους οποίους
αποδεικνύεται η γνώση της ξένης γλώσσας (πλην των πέντε ανωτέρω), τίτλοι που προσκομίζονται σε απλά φωτοαντίγραφα γίνονται δεκτοί, υπό την προϋπόθεση ότι προσκομίζονται επικυρωμένες μεταφράσεις αυτών, στις οποίες γίνεται μνεία ότι στους νόμιμους μεταφραστές είχαν προσκομισθεί τα πρωτότυπα ή επικυρωμένα αντίγραφα των τίτλων.
Οι βεβαιώσεις εκπαιδευτικής προϋπηρεσίας σε χώρα μέλους της Ε.Ε. θα πρέπει, επιπλέον, να φέρουν είτε επικύρωση των ελληνικών προξενικών αρχών στην αλλοδαπή (ή του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών) είτε επισημείωση με τη Σφραγίδα της Χάγης (apostille).
Τονίζεται ιδαιτέρως ότι τα προσόντα ή τα κριτήρια που αναγράφονται από τον υποψήφιο στην αίτηση συμμετοχής του στη συγκεκριμένη διαδικασία πρέπει να υφίστανται κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων.

ΑΡΙΣΤΗ ΓΝΩΣΗ ΣΕ ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΣΑ ΜΕΣΩ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΣΤΗΝ ΑΛΛΟΔΑΠΗ


 • Πάμε στην ερώτηση που καίει:

Έχω C2 σε ξένη γλώσσα λόγω φοίτησης και απόκτησης μεταπτυχιακού στην αλλοδαπή που έχει αναγνωριστεί από το ΔΟΑΤΑΠ και έχει καταχωρυθεί στο opsyd και μοριοδοτηθεί σε προηγούμενη προκήρυξη, πρέπει να προσκομίσω βεβαίωση της γλώσσας;

Απάντηση ΝΑΙ (με επιφύλαξη)

Σύμφωνα με την προκήρυξη: Δεν απαιτείται, εκ νέου, η υποβολή δικαιολογητικών για στοιχεία που είναι ήδη καταχωρισμένα και επικυρωμένα στον ηλεκτρονικό φάκελο των υποψηφίων στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Ο.Π.ΣΥ.Δ.) του Υ.Π.ΑΙ.Θ., εκτός και αν υφίσταται ανάγκη επικαιροποίησης αυτών, σύμφωνα με την παρούσα.

Επειδή, αυτός ο έλεγχος είναι καινούριος, το σχετικό έγγραφο λείπει από το φάκελο του Opsyd/ΑΣΕΠ και θα πρέπει να προσκομιστεί.

Έχουν εκδοθεί ΠΕΝΤΕ (5) προκηρύξεις από το ΑΣΕΠ για τη δημιουργία αξιολογικών πινάκων.

Διαβάστε προσεκτικά ποια προκήρυξη αντιστοιχεί στην ειδικότητά σας.


Για τους συναδέλφους με παραπάνω ειδικότητες μπορεί που θέλουν να συμμετέχουν σε περισσότερες από 1 προκηρύξεις, θα πρέπει να υποβάλλουν παράβολο ΑΣΕΠ κόστους 3 ευρώ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΜΙΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ.
ΚΑΙ ΟΧΙ ΔΕΝ ΜΕΤΡΑΕΙ ΤΟ ΠΑΡΑΒΟΛΟ ΠΟΥ ΔΩΣΑΤΕ ΤΟ 2019 (επειδή το διάβασα και αυτό).

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής αρχίζει στις 4 Μαΐου ημέρα Τετάρτη και ώρα 08.00 και λήγει στις 23 Μαΐου 2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00.


 

 • Είμαι τρελός και θέλω να κάνω την αίτηση τελευταία μέρα (23 Μάη). Μέχρι τι ώρα μπορώ να το κάνω;

α. Μέχρι τις 23:59
β. Μέχρι τις 00:00 την προηγούμενη μέρα
γ. Μέχρι τις 12:00 το μεσημέρι.
δ. Μέχρι τις 14:00 το μεσημέρι.
.

.
.
.
.

Σωστή απάντηση: δ
Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής αρχίζει στις 4 Μαΐου ημέρα Τετάρτη και ώρα 08.00 και λήγει στις 23 Μαΐου 2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00.

 • Υπάλληλοι του Δημόσιου και του Ιδιωτικού τομέα μπορούν να κάνουν αίτηση για τις προκηρύξεις 1-5ΕΑ/2022

 


 • Είμαι άνθρωπος της τελευταίας στιγμής. Έδωσα εξετάσεις πιστοποίησης Η/Υ και δεν έχει εκδοθεί ακόμα το πιστοποιητικό. Τι μπορώ να κάνω για να πάρω τα μοριάκια στην 3ΕΑ/2022;
α. Τίποτα. Δεν θα μοριοδοτηθώ.
β. Προσκομίζω βεβαίωση του φορέα επιτυχούς εξέτασης.
γ. Προσκομίζω βεβαίωση από το εξεταστικό κέντρο.
δ. Προσκομίζω την κάρτα δεξιοτήτων
.
.
.
Σωστή απάντηση: β
“Σε περίπτωση που ο υποψήφιος έχει ολοκληρώσει με επιτυχία τις εξετάσεις στις οριζόμενες από την προκήρυξη ενότητες αλλά το σχετικό πιστοποιητικό δεν έχει ακόμη εκδοθεί, μπορεί να γίνει αποδεκτή σχετική περί τούτου βεβαίωση του κατά τα ανωτέρω πιστοποιημένου φορέα έκδοσης αυτού. Ο υποψήφιος, όμως, εφόσον, είναι διοριστέος πρέπει να προσκομίσει το πιστοποιητικό στο φορέα που διορίζεται.” (σελ. 1349)
“Λοιπά παραστατικά (βεβαιώσεις εξεταστικών κέντρων, κάρτες δεξιοτήτων κ.λπ.) δεν γίνονται δεκτά.” (ο.π.)

Η ΛΙΣΤΑ ΜΕ ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΟΥ ΔΙΝΟΥΝ ΣΥΝΑΦΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (ΕΑΕ) Ή ΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ

Βρίσκεται στην ΥΑ 54929/Ζ1/8-4-2019 (ΦΕΚ 1217/Β/10-4-2019) η οποία συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε με
1. ΥΑ 66581/Ζ1/24-4-2019 (ΦΕΚ 1455/Β/25-4-2019)
2. ΥΑ 80237/Z1/21-5-2019 (ΦΕΚ 1809/Β/22-5-2019)
3. Διόρθωση στο ΦΕΚ 1936/Β/29-5-2019
4. ΥΑ 82365/Ζ1/23-5-2019 (ΦΕΚ 1869/Β/27-5-2019)
5. ΥΑ 102746/Ζ1/26-6-2019 (ΦΕΚ 2743/Β/3-7-2019)
6. ΥΑ 125519/Ζ1/6-8-2019 (ΦΕΚ 3260/Β/26-8-2019)
7. ΥΑ 180405/Ζ1/19-11-2019 (ΦΕΚ 4279/Β/25-11-2019)
8. ΥΑ 16157/Ζ1/5-2-2020 (ΦΕΚ 371/Β/7-2-2020)
9. ΥΑ 31750/Ζ1/4-3-2020 (ΦΕΚ 1119/Β/2-4-2020)
10. ΥΑ 97130/Ζ1/22-7-2020 (ΦΕΚ 3144/Β/30-7-2020)
11. ΥΑ 158189/Ζ1/19-11-2020 (ΦΕΚ 5219/Β/25-11-2020)
12. ΥΑ 14574/Ζ1/8-2-2021 (ΦΕΚ 592/Β/15-2-2021)
13. YA 48462/Ζ1/27-4-2021 (ΦΕΚ 1812/Β/29-4-2021)
14. YA 1200/Ζ1/05-01-2022 (ΦΕΚ 30/Β/08-01-2022)
15. ΥΑ 4068/Ζ1/13-01-2022 (ΦΕΚ 102/Β/17-01-2022)
16. ΥΑ 31802/Ζ1/21-03-2022 (ΦΕΚ 1574/Β/04-04-2022)

Του Δημήτρη Πολυχρόνη: Αιτίες απόρριψης αίτησης 3ΕΑ/2019 (προηγούμενη προκήρυξη) στα Προσωρινά Αποτελέσματα
Σύνολο απορριφθέντων: 2592 σε σύνολο 28097 αιτήσεων (9,2%). Ακολουθούν οι αιτίες απόρριψης με φθίνουσα σειρά κατάταξης:
– Μη συναφή κριτήρια με την ΕΑΕ 48,8%
– Μη καταβολή παραβόλου 46,8%
– Έλλειψη βασικού τίτλου 6%
– Μη εγγεγραμμένοι στο ΟΠΣΥΔ 5%
– Όλα τα υπόλοιπα (Ηλικία, έλλειψη γενικών προσόντων και απόσυρση αίτησης) <0,5%
Σημείωση: Το 7% των υποψηφίων είχαν παραπάνω από μια αιτία απόρριψης.
Επιτρέπεται η αναδημοσίευση των πληροφοριών του παραπάνω άρθρου ή μέρους αυτών μόνο αν:

*Αναφέρεται ως πηγή το e-wall.net στο σημείο όπου γίνεται η αναφορά.
*Στο τέλος του άρθρου ως Πηγή
*Σε ένα από τα δύο σημεία να υπάρχει ενεργός σύνδεσμος


Για επικοινωνία μέσω email: ewalleduinfo@gmail.com

Για περισσότερα νέα ακολουθήστε τα κοινωνικά μας δίκτυα 

FB: https://www.facebook.com/ewalledu

Instagram: https://www.instagram.com/ewall_edu/

Twitter: https://twitter.com/EwallEdu

Η ομάδα του e-wall

Μάριος Μαγιολαδίτης

Ο Μάριος Μαγιολαδίτης είναι μαθηματικός με μεταπτυχιακά διπλώματα στα Θεμέλια της Πληροφορικής (Παν. Κρήτης) και την Ειδική Αγωγή (Παν. Λευκωσίας - Παν. Πατρών) είναι διαχειριστής της σελίδας(Εκπαιδευτικοί Βθμιας (ΓΕΝΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΙΚΗΣ Εκπαίδευσης) και πρόεδρος του παραρτήματος Κέρκυρας της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας

Avatar photo