Βαθμολογική προαγωγή δημοσίων υπαλλήλων

Εγκύκλιος για την Βαθμολογική προαγωγή δημοσίων υπαλλήλων – εκπαιδευτικών

Βαθμολογική προαγωγή υπαλλήλων κατά ένα (1) έτος κατόπιν αξιολόγησης με βαθμολογία ίση ή μεγαλύτερη του 90 για δύο (2) συνεχείς αξιολογικές περιόδους

Σε συνέχεια ερωτημάτων υπαλλήλων και Υπηρεσιών αναφορικά με το αντικείμενο του θέματος, σας πληροφορούμε τα ακόλουθα:

Βάσει των διατάξεων της παρ. 5 του άρ. 82 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007, όπως ισχύει) ορίζεται ότι: «Για τον υπάλληλο που λαμβάνει στην αξιολόγηση για δύο (2) συνεχείς περιόδους βαθμολογία μεγαλύτερη ή ίση του βαθμού 90, μειώνεται ο απαιτούμενος χρόνος για προαγωγή κατά ένα (1) έτος. Αν η βαθμολογία αυτή αφορά το τελευταίο έτος που διανύει στο βαθμό, το ένα (1) έτος προσμετράται ως πλεονάζων χρόνος στον επόμενο βαθμό».

Βάσει των ανωτέρω διατάξεων, η μείωση του απαιτούμενου χρόνου για προαγωγή κατά ένα (1) έτος αφορά τον υπάλληλο για τον οποίο πληρούνται σωρευτικά οι κάτωθι προϋποθέσεις:

Σε δύο συνεχείς αξιολογικές περιόδους είχε ως μέσο όρο βαθμολογίας στην Έκθεση Αξιολόγησης μεγαλύτερο ή ίσο του βαθμού 90. Αφορά σε εκθέσεις αξιολόγησης που έχουν οριστικοποιηθεί και συντάσσονται κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4369/2016 ή άλλων αντίστοιχων προς αυτών διατάξεων αξιολόγησης που εφαρμόζουν το ίδιο σύστημα βαθμολογίας κατά την αξιολόγηση.

Εφαρμόζεται σε υπαλλήλους, στους οποίους εφαρμόζεται το σύστημα βαθμολογικών προαγωγών του Υπαλληλικού Κώδικα.

Ειδικότερα, η μείωση του χρόνου προαγωγής κατά ένα (1) έτος συντελείται κατόπιν της οριστικοποίησης και της δεύτερης έκθεσης αξιολόγησης και η ημερομηνία οριστικοποίησης της δεύτερης έκθεσης αποτελεί την κρίσιμη ημερομηνία για τον υπολογισμό- προσθήκη στον πλεονάζοντα χρόνο στον βαθμό του υπαλλήλου του ενός (1) επιπλέον έτους.

Παράδειγμα:

Υπάλληλος ΠΕ με Α΄ βαθμό και τέσσερα (4) έτη πλεονάζοντα χρόνο στον βαθμό αυτό (καταληκτικό), ο οποίος λαμβάνει στην αξιολόγηση για δύο συνεχείς περιόδους βαθμολογία ίση ή μεγαλύτερη του βαθμού 90, η βαθμολογική του κατάταξη διαμορφώνεται ως εξής:

Α΄ βαθμός και πέντε (5) έτη πλεονάζων χρόνος στον βαθμό αυτό.

Υπάλληλος ΠΕ με Β΄ βαθμό και πέντε (5) έτη πλεονάζοντα χρόνο στον βαθμό αυτό, ο οποίος λαμβάνει στην αξιολόγηση για δύο (2) συνεχείς περιόδους βαθμολογία ίση ή μεγαλύτερη του βαθμού 90, θα λάβει κατά την ημερομηνία οριστικοποίησης της δεύτερης συνεχόμενης αξιολογικής περιόδου έκθεσης ένα έτος πλεονάζοντα στο βαθμό, οπότε με έξι πλέον έτη στοιχειοθετεί δικαίωμα για προαγωγή στον επόμενο βαθμό.

Διευκρινίζεται, εν προκειμένω, ότι για όσους υπαλλήλους στοιχειοθετείται, συνεπεία της εν λόγω περίπτωσης, δικαίωμα προαγωγής, όπως στο υπό στοιχεία (2) παράδειγμα, η προαγωγή πραγματοποιείται δυνάμει των διατάξεων του άρ. 83 του Υπαλληλικού Κώδικα, κατόπιν απόφασης του Υπηρεσιακού Συμβουλίου.

Εκτός από τις προαναφερόμενες περιπτώσεις, οι οποίες θα πρέπει να ισχύουν σε κάθε περίπτωση διευκρινίζονται περαιτέρω τα εξής: Για τη μείωση του χρόνου προαγωγής κατά τις προαναφερόμενες διατάξεις, δεν απαιτείται απόφαση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου, καθώς εκ του νόμου δεν προβλέπεται ουσιαστική κρίση ή απόφαση αρμοδίου οργάνου, αλλά απλώς διαπίστωση του αν υφίσταται η εν λόγω βαθμολογία σε δύο εκθέσεις που έχουν συνταχθεί σε δύο συνεχείς αξιολογικές περιόδους.

Ο αντίστοιχος χρόνος του ενός (1) έτους υπολογίζεται ως πλεονάζων στον βαθμό της κατηγορίας που υπηρετούν οι ενδιαφερόμενοι υπάλληλοι κατά την ημερομηνία οριστικοποίησης της δεύτερης έκθεσης αξιολόγησης και εφόσον είναι ήδη στον καταληκτικό της κατηγορίας τους βαθμό, το ένα έτος αυτό θα προσμετρηθεί στον πλεονάζοντα χρόνο που διαθέτουν στον βαθμό αυτό κατά την κρίσιμη ημερομηνία οριστικοποίησης της δεύτερης έκθεσης.

Επισημαίνεται ότι:

(i) οι εκθέσεις αξιολόγησης που λαμβάνονται υπόψη για την εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 5 του άρ. 2 του Υπαλληλικού Κώδικα δεν απαιτείται να είναι και οι δύο της ίδιας κατηγορίας/ εκπαιδευτικής βαθμίδας και του κλάδου/ειδικότητας στον οποίο ανήκει ο υπάλληλος κατά τον χρόνο που θα λάβει τη βαθμολογική προώθηση και

(ii) η ως άνω βαθμολογική προώθηση ισχύει και για υπαλλήλους που κατά το χρόνο της βαθμολογικής ένταξης είναι αποσπασμένοι ή έχουν μεταταχθεί σε άλλη υπηρεσία, διάφορη αυτής, στην οποία αξιολογήθηκαν με τις κρίσιμες αυτές εκθέσεις αξιολόγησης συνεπεία των οποίων μειώνεται ο χρόνος προαγωγής τους κατά ένα έτος.

Παράδειγμα:

Υπάλληλος ΔΕ, ο οποίος αξιολογήθηκε το πρώτο έτος ως υπάλληλος ΔΕ και το δεύτερο αμέσως επόμενο έτος ως υπάλληλος ΠΕ καθώς μετατάχθηκε σε κλάδο ανώτερης κατηγορίας ΠΕ, θα λάβει το ένα επιπλέον έτος στον πλεονάζοντα χρόνο στο βαθμό της κατηγορίας ΠΕ, όπου πλέον ανήκει, εφόσον λάβει στις προαναφερόμενες κρίσιμες αξιολογήσεις και στις δύο (2) περιόδους βαθμολογία ίση ή μεγαλύτερη του 90.

Προεδρικό Διάταγμα: Καθορισμός προσόντων διορισμού σε φορείς του Δημοσίου (Προσοντολόγιο-Κλαδολόγιο)

Υπάλληλος, ο οποίος έχει την οργανική του θέση στο Υπουργείο Εσωτερικών, όπου και αξιολογείται την πρώτη αξιολογική περίοδο και ακολούθως αποσπάται στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, οπότε και για τη δεύτερη συνεχή αξιολογική περίοδο θα αξιολογηθεί από τον φορέα υποδοχής, στον οποίο ασκεί τα καθήκοντά του (ήτοι το Υπ. Δικαιοσύνης), θα λάβει το ένα έτος επιπλέον στον πλεονάζοντα χρόνο στο βαθμό που ανήκει κατά την κρίσιμη ημερομηνία από τον φορέα, στον οποίο ανήκει η οργανική του θέση (ήτοι το Υπ. Εσωτερικών), εάν λάβει στις αξιολογήσεις και στις δύο (2) περιόδους βαθμολογία ίση ή μεγαλύτερη του 90, ανεξαρτήτως του γεγονότος ότι οι δύο κρίσιμες εκθέσεις αξιολόγησης δεν έχουν συνταχθεί στον ίδιο φορέα, καθώς κρίσιμο στοιχείο αποτελεί η συνεχής για δύο έτη αξιολόγηση με βαθμολογία ίση ή μεγαλύτερη του 90 και όχι το σε ποια υπηρεσία συντάχθηκαν οι εκθέσεις αξιολόγησης.

Υπάλληλος, ο οποίος για δύο αξιολογικές περιόδους αξιολογήθηκε στον φορέα, όπου ανήκει οργανικά, αλλά κατά την κρίσιμη ημερομηνία οριστικοποίησης της βαθμολογίας έχει μεταταχθεί σε άλλον φορέα, θα λάβει το ένα έτος επιπλέον στον πλεονάζοντα χρόνο στο βαθμό που ανήκει κατά την κρίσιμη ημερομηνία από τον φορέα, στον οποίο ανήκει πλέον η οργανική του θέση, ήτοι στο φορέα, όπου έχει πλέον μεταταχθεί, καθώς και εν προκειμένω κρίσιμο στοιχείο αποτελεί η συνεχής για δύο έτη αξιολόγηση με βαθμολογία ίση ή μεγαλύτερη του 90 και όχι το σε ποια υπηρεσία συντάχθηκαν οι εκθέσεις αξιολόγησης.

Συναφώς, σας γνωρίζουμε επίσης ότι η βαθμολογική προαγωγή δεν πραγματοποιείται άπαξ, αλλά κάθε φορά που ο υπάλληλος εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής των σχετικών αυτών διατάξεων και πληρούνται οι προϋποθέσεις που τίθενται στις εν λόγω διατάξεις. 

Κύλιση προς τα επάνω