πληροφοριακό σύστημα

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ MYSCHOOL ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023-2024

Πολλές διευθύνσεις ξεκίνησαν ήδη να αποστέλλουν είμαι στα σχολεία για εργασίες που πρέπει να γίνουν ούτος ώστε οι διευθύνσεις να έχουν εικόνα του τι μέλλει γενέσθαι προκειμένου η Διεύθυνση να έχει την εικόνα των μαθητών στη σχολική μονάδα.

Η ενημέρωση των διευθύνσεων ξεκίνησε μετα από τη χθεσινή εγκύκλιο του ΥΠΑΙΘΑ για την καταγραφή των λειτουργικών κενών ώστε να είναι έτοιμα όλα για την α φάση προσλήψεων αναπληρωτών.

Ενημέρωση myschool για τύπους αδειών που προστέθηκαν στην πλατφόρμα

Είσαι διευθυντής; Έκλεψαν, παραβίασαν ή λήστεψαν το σχολείο σου!! Ποια βήματα ακολουθείς!!

Ακολουθεί η ενημέρωση των διευθύνσεων που είτε έχει έρθει είτε θα έρθει τις επόμενες ημέρες

ΠΡΟΣ: ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΕΣ/ΝΤΕΣ & ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΕΣ/ΝΟΥΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

Παρακαλώ όπως προβείτε ΑΜΕΣΑ  στην δημιουργία Ολοήμερων Τμημάτων, Διευρυμένου Ολοήμερου καθώς και στον έλεγχο ορθής αποχώρησης μαθητών  στο Πληροφοριακό Σύστημα  MYSCHOOL για τη νέα σχολική χρονιά.

Σας επισημαίνω ότι η ενέργεια ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΕ ΤΜΗΜΑΤΑ είναι απαραίτητη προκειμένου η Διεύθυνση να έχει την εικόνα των μαθητών στη σχολική μονάδα.

Καταγραφή λειτουργικών κενών για πρόσληψη αναπληρωτών εκπαιδευτικών 18/8 εως 23/8/2023

 

Εγκύκλιος: Έλεγχος και Οριστικοποίηση στοιχείων στο Πληροφοριακό Σύστημα ‘myschool’ σχετικά με τους μαθητές/τριες με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες

Εγκύκλιος του ΥΠΑΙΘ που ζητάει τον: «Έλεγχο και Οριστικοποίηση στοιχείων στο Πληροφοριακό Σύστημα ‘myschool’ σχετικά με τους μαθητές/τριες με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που φοίτησαν/φοιτούν σε σχολικές μονάδες Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης κατά τα σχολικά έτη 2020-2021, 2021-2022 & 2022-2023»

Καλούνται οι Διευθυντές/ντριες των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης έως την Τετάρτη, 1 Φεβρουαρίου 2023:

 

Α) να ελέγξουν την ορθότητα των καταχωρισμένων στοιχείων των Ειδικών Εκπαιδευτικών Αναγκών (ΕΕΑ) μαθητών/μαθητριών τα οποία αφορούν τα σχολικά έτη 2020-2021, 20212022 και

 

Β) να ολοκληρώσουν την εισαγωγή των στοιχείων για το τρέχον σχολικό έτος 2022-2023 αναφορικά με τις Ειδικές Εκπαιδευτικές Αναγκών (ΕΕΑ) μαθητών/τριών.

 

Σας επισυνάπτουμε την εγκύκλιο και τον οδηγό χρήσης του myschool

 

 

 

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΧ. ΕΤΟΥΣ 2022-2023

 

Κλείσιμο βιβλίων – Ταχτοποίηση οικονομικών: Eνέργειες που έχουν να κάνουν διευθυντές – προϊστάμενοι σχολικών μονάδων 2023

ΥΠΑΙΘ-Διαδραστικοί Πίνακες: Επικαιροποίηση στοιχείων στο πληροφοριακό σύστημα MySchool

Στο πλαίσιο υποβολής νέων δράσεων αναβάθμισης υποδομών της εκπαίδευσης, η Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Τομέα Παιδείας του Υ.ΠΑΙ.Θ συλλέγει δεδομένα που είναι απαραίτητα για τον σχεδιασμό προμήθειας και εγκατάστασης διαδραστικών συστημάτων σε αίθουσες διδασκαλίας μαθημάτων γενικής παιδείας και σε εργαστήρια των σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας γενικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης και ειδικής αγωγής στις σχολικές μονάδες της επικράτειας.

Ως εκ τούτου, προκύπτει η ανάγκη επικαιροποίησης των ζητούμενων στοιχείων που διαθέτει το πληροφοριακό σύστημα myschool για τις σχολικές μονάδες και πιο συγκεκριμένα:

Εκπαιδευτική ρομποτική στα σχολεία: Πολλαπλά τα οφέλη από την εφαρμογή της

ορθή ενημέρωση των yώρων/αιθουσών (Φορείς -> Κτιριακή Υποδομή -> Στοιχεία Συγκροτήματος & Στοιχεία χώρου/αίθουσας), και ειδικότερα των πεδίων:
► Ονομασία χώρου (θα χρησιμοποιηθεί για την συσχέτιση με το αντίστοιχο τμήμα διδασκαλίας)
► Χρήση Αίθουσας
► Κοινή Χρήση (σε περίπτωση συστέγασης)
► Τάξη (όπου χρησιμοποιείται ως αίθουσας διδασκαλίας)
► Διαθέτει ηλεκτρική εγκατάσταση
► Ενεργή πρίζα πρόσβασης στο Διαδίκτυο (lnternet)
► Ενεργός χώρος
► Έχει διαδραστικό πίνακα
► Λυόμενο/Ιsοbοχ
► Πρόσβαση στο Διαδίκτυο μέσω wi-fi
επικαιροnοίηση των τμημάτων διδασκαλίας της σχολικής μονάδας καθώς και συσχέτισης του κάθε τμήματος με τον χώρο/αίθουσα που χρησιμοποιείται κατά την εκπαιδευτική διαδικασία (Σχολική Μονάδα -> Διαχείριση Τμημάτων -> Προσθήκη/Επεξεργασία τμήματος-> συμπλήρωση του πεδίου «αίθουσας διδασκαλίας»).
Επισημαίνουμε ότι πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή σrην «οvοματοδοσία/οvοματολογία)) των χώρων, καθώς ο χρήστης κατά την ενημέρωση της συσχέτισης του τμήματος με τον χώρο/αίθουσα, καλείται να επιλέξει από μια λίσrα ονομάτων. Συγκεκριμένα, εάν χρησιμοποιηθεί το ίδιο όνομα σε όλες τις αίθουσες της σχολικής μονάδας, δεν θα είναι εφικτό να γίνουν οι σωσrές συσχετίσεις χώρων/αιθουσών με τα αντίστοιχα τμήματα διδασκαλίας.
Μετά την ολοκλήρωση των παραπάνω διαδικασιών, παρακαλούνται οι σχολικές μονάδες όπως προβούν σε επιβεβαίωση δεδομένων (σχετική διαδρομή myschool: ΑΡΧΙΚΗ -> ΕπιΒεΒαίωση Δεδομένων) μέχρι και την Παρασκευή 27 Ιανουαρίου2023.
Στη συνέχεια, παρακαλούνται οι Περιφερειακοί Διευθυντές Εκπαίδευσης να εποπτεύσουν την παραπάνω διαδικασία, με την αρωγή των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης, και να ενημερώσουν με σχετικό έγγραφο για την ολοκλήρωση της την Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση mkriari@minedu.gov.gr μέχρι την Παρασκευή 3 Φεβρουαρίου 2023.
Επισημαίνεται πως για την προμήθεια διαδραστικών συστημάτων στις σχολικές μονάδες θα ληφθούν υπόψη μόνο οι αίθουσες διδασκαλίας και τα εργαστήρια, τα στοιχεία των οποίων έχουν επικαιροποιηθεί και ορθά συμπληρωθεί στο ΠΙ mγschool εντός της άνω αναφερόμενης προθεσμίας.
Για οποιοδήποτε τεχνικό πρόβλημα του ΠΣ myschool, οι Διευθύντpιες/ές μπορούν να επικοινωνούν τηλεφωνικά με την Ομάδα Υποστήριξης στο 801 200 80 40 / 214 416 97 49 ή να κάνουν καταγραφή προβλήματος μέσω της σχετικής παρεχόμενης φόρμας. Επίσης, μπορούν να παρακολουθούν τις ανακοινώσεις (https://myschool.sch.gr/announcements) ώστε να ενημερώνονται για τις όποιες αλλαγές γίνονται στο πληροφοριακό σύστημα.
Ο Γενικός Γραμματέας
Α/θμιας, Β/θμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής
Κύλιση προς τα επάνω