Erasmus+/IKY

Συμπληρωματική Ανακοίνωση της Εθνικής Μονάδας Συντονισμού Erasmus+/IKY για τους Τομείς της Σχολικής Εκπαίδευσης

Συμπληρωματική Ανακοίνωση της Εθνικής Μονάδας Συντονισμού Erasmus+/IKY για τους Τομείς της Σχολικής Εκπαίδευσης, της Ανώτατης Εκπαίδευσης, της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και της Εκπαίδευσης Ενηλίκων.

Όσον αφορά στην πρόσκληση υποβολής προτάσεων του Προγράμματος Erasmus+ για το 2023, την οποία μπορείτε να βρείτε εδώ.

milamou: πλατφόρμα ψυχολογικής στήριξης με εθελοντές ψυχολόγους & συμβούλους ψυχικής υγείας

Για να υποβάλει αίτηση ένας οργανισμός θα πρέπει να ακολουθήσει τα βήματα που εξηγούνται αναλυτικά για τη Βασική Δράση 1 (Μαθησιακή Κινητικότητα ατόμων) εδώ  και για τη Βασική Δράση 2 (Συνεργασία μεταξύ οργανισμών και ιδρυμάτων) εδώ. Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε να συμβουλευτείτε τον Οδηγό του Erasmus+ για το 2023.

Διάθεση 8.613 κιτ ρομποτικής σε 1.821 σχολεία της χώρας

Καταληκτικές ημερομηνίες:

  • Η καταληκτική ημερομηνία για τη Βασική Δράση 1-αποκεντρωμένες δράσεις στους τομείς της Εκπαίδευσης και της Κατάρτισης είναι η 23η Φεβρουαρίου 2023 (13:00 ώρα Ελλάδος), ενώ για τη Βασική Δράση 2 καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι η 22η Μαρτίου 2023 (13:00 ώρα Ελλάδος).
  • Ειδικά για τις Συμπράξεις μικρή κλίμακας (Small-scale Partnerships) : o Α’ κύκλος επιλογής: 22 Μαρτίου 2023, 13:00 ώρα Ελλάδος o Β’ κύκλος επιλογής: 4 Οκτωβρίου 2023,13:00 ώρα Ελλάδος
  • Για τις αιτήσεις διαπίστευσης στους τομείς της Σχολικής, της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης & Κατάρτισης και της Εκπαίδευσης Ενηλίκων, η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι η 19η Οκτωβρίου 2023 (13:00 ώρα Ελλάδος). Σχετικά με τις Κεντρικές Δράσεις (π.χ. Δράσεις Jean Monnet για σχολεία), για τις οποίες οι αιτήσεις υποβάλλονται απευθείας στην EACEA (Education, Audiovisual and Culture Executive Agency), οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την αντίστοιχη σελίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αναρτήθηκε επίσης η Έκδοση καλών πρακτικών ΚΑ1 και ΚΑ2 2022, στην οποία μπορείτε να ανατρέξετε για ιδέες και έμπνευση:εδώ

Υπενθυμίζουμε ότι όλες οι εκδηλώσεις ενημέρωσης της Εθνικής Μονάδας/ΙΚΥ αναρτώνται στο κανάλι του ΙΚΥ στο Youtube ΙΚΥ – Hellenic NA Erasmus Plus – YouTube

Η Εθνική Μονάδα Erasmus+/IKY διοργανώνει διαδικτυακή ημερίδα ενημέρωσης για τα ηλεκτρονικά εργαλεία SELFIE και SELFIEforTEACHERS

Το SELFIE (Self-reflection on Effective Learning by Fostering the use of Innovative Educational technologies/ Αυτοαξιολόγηση για την αποτελεσματική μάθηση με την ενίσχυση της χρήσης καινοτόμων εκπαιδευτικών τεχνολογιών) είναι ένα δωρεάν, πολυγλωσσικό, διαδικτυακό εργαλείο αυτοαξιολόγησης που βοηθά τα σχολεία γενικής παιδείας και επαγγελματικής εκπαίδευσης να αναπτύξουν τις ψηφιακές τους ικανότητες.

Το SELFIE συγκεντρώνει ανωνύμως τις απόψεις των μαθητών, των εκπαιδευτικών και των διευθυντών σχολείου σχετικά με τον τρόπο χρήσης της τεχνολογίας στο σχολείο τους. Αυτό πραγματοποιείται μέσω σύντομων προτάσεων, 28 και ερωτήσεων και απαντήσεων μέσω μιας απλής πενταβάθμιας κλίμακας συμφωνίας. Με βάση τα στοιχεία αυτά, το εργαλείο παράγει μια έκθεση —μια συνοπτική εικόνα («SELFIE») των δυνατών σημείων και των αδυναμιών ενός σχολείου όσον αφορά τη χρήση της ψηφιακής τεχνολογίας.

Το SELFIE είναι διαθέσιμο για σχολεία πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας και επαγγελματικής εκπαίδευσης εντός και εκτός Ευρώπης, σε περισσότερες από 30 γλώσσες. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί από οποιοδήποτε σχολείο —όχι μόνο από εκείνα που διαθέτουν προηγμένα επίπεδα υποδομής, εξοπλισμού και χρήσης τεχνολογίας.

Έχει επίσης δημιουργηθεί μια προσαρμογή της πλατφόρμας SELFIE που απευθύνεται ειδικότερα στα σχολεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (SELFIE for WBL).

Eπιπλέον, έχει αναπτυχθεί ένα νέο εργαλείο, το SELFIE for TEACHERS που απευθύνεται στους ίδιους τους εκπαιδευτικούς. Το εργαλείο SELFIEforTEACHERS δίνει τη δυνατότητα στους εκπαιδευτικούς να αξιολογούν οι ίδιοι τις ψηφιακές ικανότητές τους και την αυτοπεποίθησή τους στη χρήση ψηφιακών μέσων, καθώς και να λαμβάνουν άμεση ανατροφοδότηση σχετικά με τα δυνατά σημεία και τις ελλείψεις τους, καθώς και σε ποια σημεία υπάρχει δυνατότητα περαιτέρω ανάπτυξης. Ομάδες εκπαιδευτικών μπορούν επίσης να συνεργαστούν για να χρησιμοποιήσουν το εργαλείο και να σχεδιάσουν ένα πρόγραμμα κατάρτισης.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα ανωτέρω ψηφιακά εργαλεία διατίθενται στη διεύθυνση: https://ec.europa.eu/education/schools-go-digital_el

 

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να παρακολουθήσουν τη διαδικτυακή εκδήλωση ενημέρωσης για τα ψηφιακά εργαλεία SELFIE & SELFIEforTEACHERS,  να συμπληρώσουν τη σχετική φόρμα google πατώντας στον ακόλουθο σύνδεσμο, MEΧΡΙ ΤΙΣ 30/11/2022 και ώρα 15:00

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScBNhUcI6tw6IEUGGDNEm6-t8AufBbIshOcAUICzfhaRrT0_g/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0

H εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί μέσω της πλατφόρμας Microsoft Teams.

Το link για την παρακολούθηση της εκδήλωσης είναι το εξής: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MTFkMjYxMjQtODJiYS00OTE4LTg4NDUtNGRiY2QxZWU0N2Ix%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%226cc74baa-79ca-419b-8000-ba98ac838fa3%22%2c%22Oid%22%3a%22e24f0261-4612-424f-9090-c3b1efcf462f%22%7d

Κύλιση προς τα επάνω