Εκπαίδευση νοσηλευτών στην Πληροφορική

Δωρεάν Εκπαίδευση νοσηλευτών στην Πληροφορική και στις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Εκπαίδευση νοσηλευτών στη Νοσηλευτική Πληροφορική και στις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ)

Ανακοινώνεται η έναρξη αιτήσεων εγγραφής του Εκπαιδευτικού Προγράμματος Επιμόρφωσης «Εκπαίδευση Νοσηλευτών στη Νοσηλευτική Πληροφορική και στις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ)», του Κέντρου Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης του Ε.Κ.Π.Α..

  • Το πρόγραμμα διατίθεται δωρεάν.

Σκοπός του προγράμματος είναι η εκπαίδευση νοσηλευτών στη Νοσηλευτική Πληροφορική και στις ΤΠΕ. Το προτεινόμενο πρόγραμμα εκπαίδευσης επιδιώκει την απόκτηση και επικαιροποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων από τους συμμετέχοντες επαγγελματίες νοσηλευτές στα αντικείμενα των νέων Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) και της Νοσηλευτικής Πληροφορικής.
Πιο συγκεκριμένα, μέσα από τις ενότητες του προγράμματος, οι επιμορφούμενοι Νοσηλευτές θα έρθουν σε επαφή με βασικές έννοιες της πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιών, θα εξοικειωθούν με τη χρήση βασικών λογισμικών εφαρμογών και θα εξετάσουν σύγχρονες προσεγγίσεις, τεχνολογίες και εφαρμογές που υποστηρίζουν την πρόσβαση, τη διαχείριση, την ανάλυση και την επικοινωνία κλινικών – νοσηλευτικών πληροφοριών και πληροφοριών υγείας.

Διάρκεια αιτήσεων: από 08/09/2023 έως 31/12/2023.

Έναρξη 6ου κύκλου εκπαιδευτικού προγράμματος 18/09/2023

• Ο 7ος κύκλος θα ξεκινήσει 27/11/2023

• Ο 8ος κύκλος θα ξεκινήσει 5/2/2024

• Ο 9ος κύκλος θα ξεκινήσει 15/4/2024

Αναλυτικές πληροφορίες: https://kedivim.uoa.gr/courses-detailed/4d5ddbf4-86c6-42b4-8a94-6d6a4d95784f

 

 

Κύλιση προς τα επάνω