ακολουθούνται

Νεοδιόριστοι: Τα βήματα και οι διαδικασίες που ακολουθούνται μετά την ανακοίνωση των διορισμών 

Βήματα και Διαδικασίες που ακολουθούνται μετρά την ανακοίνωση των διορισμών

Αρχικά Θυμίζουμε ότι:

Οι νεοδιοριζόμενοι υποχρεούνται να παραμείνουν στην περιοχή διορισμού τους για χρονικό διάστημα τουλάχιστον δύο (2) σχολικών ετών, κατά τη διάρκεια του οποίου δεν επιτρέπεται καμία υπηρεσιακή μεταβολή που συνεπάγεται αλλαγή της εν λόγω τοποθέτησης, όπως απόσπαση ή μετάθεση.

Τα βήματα που ακολουθούν:

  • Οι νέες προσλήψεις καταχωρούνται στα μητρώα ανθρώπινου δυναμικού των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης μετά τη δημοσιοποίηση των ονομάτων.
  • Οι νεοδιοριζόμενοι εκπαιδευτικοί ΔΕΝ υποχρεούνται να προβούν σε υπεύθυνη δήλωση αποδοχής ή μη του διορισμού τους
  • Για κάθε εκπαιδευτικό που πρόκειται να διοριστεί, απαιτείται ο αριθμός βεβαίωσης ΔΙΠΑΔ (στοιχεία που συλλέγονται από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού) και ο αριθμός βεβαίωσης εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού του Ελληνικού Δημοσίου. (Δεν απαιτείται κάποια ενέργεια από πλευράς νεοδιόριστων)
  • Μετά την ολοκλήρωση των παραπάνω διαδικασιών, τα ονόματα των εκπαιδευτικών που θα διοριστούν στα σχολεία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης θα δημοσιευθούν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
  • Κατόπιν των ανωτέρω, οι Διευθύνσεις Εκπαίδευσης θα κληθούν να καταχωρήσουν στο σύστημα απογραφής (https://apografi.gov.gr/) τους διοριστέους , οι οποίοι διορίζονται στην αντίστοιχη Διεύθυνσή τους και στη συνέχεια να αποστείλουν/επιστρέψουν συνημμένα αρχεία excel με τα ζητούμενα στοιχεία (δηλ. τον αριθμό βεβαίωσης εγγραφής στο ΜΑΔ και τον αριθμό βεβαίωσης ΔΙΠΑΑΔ) για όλους τους εκπαιδευτικούς που διορίζονται στις περιοχές της αντίστοιχης Διεύθυνσής τους
  • Οι νεοδιοριζόμενοι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να παρουσιαστούν στις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης σε χρόνο που θα οριστεί από το Υπουργείο Παιδείας για να ορκιστούν και να αναλάβουν υπηρεσία.

Υπενθυμίζεται ότι οι νεοδιοριζόμενοι εκπαιδευτικοί τοποθετούνται σε κενή θέση σχολικής μονάδας της περιοχής διορισμού τους με απόφαση του οικείου Διευθυντή Εκπαίδευσης, μετά από πρόταση του οικείου Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για οριστικές τοποθετήσεις νεοδιόριστων, μεταθέσεις, αποσπάσεις, υπεραριθμίες

Λειτουργικές Υπεραριθμίες / Όλες οι πληροφορίες που πρέπει να γνωρίζετε για μόνιμους & νεοδιόριστους!

Διαδικασία τοποθέτησης νεοδιόριστων εκπαιδευτικών

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ

Οι νεοδιόριστοι τοποθετούνται τώρα προσωρινά σε κενά που υπάρχουν σε σχολικές μονάδες, μαζί με τους εκπαιδευτικούς που είναι στη διάθεση. Οριστικά, σε οργανικά πλέον κενά, θα τοποθετηθούν τον Μάιο (στην ίδια περιοχή) κατά τη διαδικασία τοποθέτησης των μετατιθέμενων εκπαιδευτικών (με τα μόρια μετάθεσής τους).

1) Αρχικά καταγράφονται και μετρούνται τα μόρια από τα οικογενειακά κριτήρια (γάμος, παιδιά), τα οποία είναι σταθερά και δεν αλλάζουν.
2) Έπειτα καταγράφονται η συνυπηρέτηση και η εντοπιότητα, χωρίς όμως να περαστούν τα μόρια! Ο εκπαιδευτικος παίρνει τα 4 μόρια μόνο στον δήμο που έχει εντοπιότητα ή συνυπηρέτηση και όχι σε όλο τον νομό.
3) Στις 2 τελευταίες στήλες καταγράφεται η συνολική προϋπηρεσία σε μήνες και ημέρες.
Όταν δυο ή περισσότεροι συνάδελφοι ισοβαθμούν στα οικογενειακά κριτήρια προηγείται αυτός που έχει συνυπηρέτηση ή εντοπιότητα. Αν και πάλι ισοβαθμούν προηγείται αυτός με τη μεγαλύτερη προϋπηρεσία. Αν ισοβαθμούν και στην πραγματική προϋπηρεσία, προηγούνται αυτοί με τα περισσότερα μόρια δυσμενών συνθηκών σχολείων. Τέλος, αν υπάρχει εκ νέου ισοβαθμία, προηγείται αυτός που είναι υψηλότερα στο ΦΕΚ διορισμού.
* Για να λάβει κάποιος τα μόρια της εντοπιότητας, πρέπει να έχουν περάσει 2 χρόνια από την ημερομηνία κτήσης.
** Σε περίπτωση ισοβαθμίας στην προϋπηρεσία, αν οι μέρες είναι πάνω από 15 στρογγυλοποιούνται προς τα πάνω, ενώ κάτω απο κάτω απο 15, στρογγυλοποιούνται προς τα κάτω! Πχ 9 μήνες 02 ημερες και 9μηνες 14 ημερες ισοβαθμουν! 

Στις τοποθετήσεις σε λειτουργικά κενά κατά της έναρξη της σχολικής χρονιάς στις οποίες προβαίνουν όλες οι διευθύνσεις εκπαίδευσης προηγούνται:

  1. οι υπεράριθμοι
  2. αμέσως μετά οι νεοδιόριστοι με όσους είναι στη διάθεση
  3. και τελευταίοι, οι αποσπασμένοι και αυτοί που ζητούν απόσπαση εντός ΠΥΣΔΕ ή ΠΥΣΠΕ.

Τοποθετήσεις εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής

Διευκρινίζεται ότι οι τοποθετήσεις σε θέσεις των Τμημάτων Ένταξης πραγματοποιούνται μετά την κάλυψη όλων των κενών στις Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Σ.Μ.Ε.Α.Ε.) της οικείας περιοχής μετάθεσης.

Αν οι εκπαιδευτικοί δεν υποβάλλουν αίτηση προτίμησης για τις Σ.Μ.Ε.Α.Ε., κατατάσσονται σε σειρά με βάση τα κριτήρια προσωρινής τοποθέτησης που αναφέρουμε παραπάνω. Ακολούθως τα κενά σε ειδικά σχολεία, κατατάσσονται σε σειρά με βάση τις περισσότερες μονάδες συνθηκών διαβίωσης. Οι τελευταίοι του πίνακα νεοδιόριστων τοποθετούνται υποχρεωτικά στα κενά ειδικών σχολείων, έως ότου να καλυφθούν όλα. Στην συνέχεια εξετάζονται οι προτιμήσεις για τοποθέτηση σε θέσεις των Τμημάτων Ένταξης (Ν. 4692/2020, άρθρο 48).

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ – ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ & ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 2023-2024!!


ΠΩΣ ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΝΤΑΙ ΤΑ ΜΟΡΙΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ

Τα Κριτήρια για τις μεταθέσεις και τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ.50/1996 (άρθρο 16) είναι:

α) η συνολική υπηρεσία
β) οι οικογενειακοί λόγοι (4 μόρια ο γάμος, 4 μόρια το πρώτο παιδί, 4 το δεύτερο, 6 το τρίτο και επτά 7 μόρια για κάθε ένα από τα υπόλοιπα παιδιά) γ) οι συνθήκες διαβίωσης στις έδρες των σχολείων όπου υπηρέτησαν ή υπηρετούν
δ) η συνυπηρέτηση (4 μόρια)
ε) η εντοπιότητα (4 μόρια)

Σε περίπτωση ισοβαθμίας εκπαιδευτικών κατά τις μεταθέσεις στην ίδια περιοχή και τις τοποθετήσεις προηγούνται οι εκπαιδευτικοί που υπερέχουν κατά κριτήριο, εάν αυτά συντρέχουν και με την εξής σειρά:

α) στη συνυπηρέτηση

β) στην εντοπιότητα (εφόσον ζητούν μετάθεση ή τοποθέτηση σε σχολική μονάδα Δήμου ή Κοινότητας που είναι δημότες)

γ) στους οικογενειακούς λόγους

δ) στη συνολική υπηρεσία

ε) στις δυσμενείς συνθήκες λειτουργίας των σχολείων όπου υπηρέτησαν ή υπηρετούν Σε περίπτωση ισοβαθμίας και στα επιμέρους κριτήρια λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία και η σειρά δημοσίευσης του διορισμού τους στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Διευκρινίσεις & πληροφορίες για τη Ρύθμιση οργανικών υπεραριθμιών Εκπαιδευτικών

 

364224680 609100824689817 6872586063486986796 n 1

Οδηγός για δηλώσεις Οριστικής Τοποθέτησης ή Βελτίωσης Θέσης!

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ [1.07 MB]

 

Διεύθυνση ΠΕ ΠΙΕΡΙΑΣ
Τμήμα Δ ́ Πληροφορικής & Ν.Τεχνολογιών

 

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ [152.40 KB]

Κύλιση προς τα επάνω