Συνήγορος του Πολίτη

Συνήγορος του πολίτη: Χορήγηση της 9μηνης άδειας ανατροφής τέκνου – Γονική άδειας άνευ αποδοχών – Επέκταση της εξάμηνης ειδικής άδειας προστασίας της μητρότητας

Ακολουθεί το εγγραφο του συνηγόρου του πολίτη προς τον Γ.Γ κ Αλ. Κόπτση – Χορήγηση γονικής άδειας άνευ αποδοχών – Χορήγηση της 9μηνης άδειας ανατροφής τέκνου σε νεοδιόριστους εκπαιδευτικούς – Ανάγκη άμεσης εφαρμογής της απόφασης του ΣτΕ – Αναγνώριση της γονικής άδειας άνευ αποδοχών (άρθρο 28 Ν. 4808/2021 και άρθρο 56 Ν. 4830/2021) ως προϋπηρεσίας – Επέκταση της εξάμηνης ειδικής άδειας προστασίας της μητρότητας (αρθ. 36 παρ.2 του Ν. 4808/2021) στις αναπληρώτριες και ωρομίσθιες εκπαιδευτικούς.

 

Όπως ήδη γνωρίζετε, ο Συνήγορος του Πολίτη έχει λάβει σημαντικό αριθμό αναφορών από
εκπαιδευτικούς, που αντιμετώπιζαν και εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν προβλήματα κατά
τη χορήγηση γονικών αδειών. Τα ζητήματα που τίθενται με τις αναφορές, έχουν ήδη
αποτυπωθεί σε προηγηθέν έγγραφό μας (υπ. αριθμ 313674/22732/27.4.2022 έγγραφο προς
τη Γενική Γραμματεία Α’ σας) και αφορούν πλέον ιδίως: 1) τη χορήγηση της 9μηνης άδειας
ανατροφής τέκνου σε νεοδιόριστους εκπαιδευτικούς και σε εναρμόνιση με την υπ’ αριθμ.
2367/2021 απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, 2) τη χορήγηση της γονικής άδειας άνευ
αποδοχών του άρθρου 28 Ν. 4808/2021 και του άρθρου 56 Ν. 4830/2021, 3) την αναγνώριση
της γονικής άδειας άνευ αποδοχών των ως άνω άρθρων ως προϋπηρεσίας και 4) τη χορήγηση
της εξάμηνης ειδικής παροχής προστασίας της μητρότητας (αρθ. 36 παρ.2 του Ν. 4808/2021)
στις αναπληρώτριες και ωρομίσθιες εκπαιδευτικούς.

Νέα διαδικτυακή απάτη – Καμπανάκι από CSI Institute GR

Οι αναφορές αυτές διερευνήθηκαν στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων που έχει ο Συνήγορος του
Πολίτη, κατά το άρθρο 103 § 9 του Συντάγματος και ιδίως της αρμοδιότητάς του ως φορέας
για την παρακολούθηση και προώθηση της εφαρμογής της αρχής της ίσης μεταχείρισης μεταξύ
ανδρών και γυναικών σε θέματα εργασίας και απασχόλησης (άρθρο 25 του Ν. 3896/2010) και
ως φορέας για τα ζητήματα διακρίσεων που ειδικότερα ανακύπτουν κατά την εφαρμογή του
νομοθετικού πλαισίου για την εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής (άρθρο 32
Ν. 4808/2021).

 

Επισημαίνεται εισαγωγικά ότι με το Ν. 4808/2021 ενσωματώθηκε στο εθνικό μας δίκαιο η
Οδηγία 2019/1158 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Ιουνίου 2019
«σχετικά με την ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής για τους γονείς και τους
φροντιστές και την κατάργηση της Οδηγίας 2010/18/ΕΕ του Συμβουλίου» (βλ. άρθρ. 24 Ν.
4808/2021). Στο άρθρο 25 του ίδιου νόμου ορίζεται το πεδίο εφαρμογής του νόμου και
συγκεκριμένα προβλέπεται ότι: «Το παρόν κεφάλαιο εφαρμόζεται σε όλους τους εργαζόμενους
γονείς, φυσικούς, θετούς, αναδόχους, καθώς και στις τεκμαιρόμενες μητέρες του άρθρου 1464
του Αστικού Κώδικα που αποκτούν τέκνο με τη διαδικασία της παρένθετης μητρότητας, όπως
επίσης και στους φροντιστές, σύμφωνα με τους ορισμούς του άρθρου 26, οι οποίοι
απασχολούνται στον ιδιωτικό τομέα, τον δημόσιο τομέα, τα ν.π.δ.δ., τους Ο.Τ.Α. και τον
ευρύτερο δημόσιο τομέα, όπως ορίζεται στο άρθρο 14 του Ν. 4270/2014 (Α΄143), με
οποιαδήποτε σχέση εργασίας ή μορφή απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένων των συμβάσεων
μερικής απασχόλησης και ορισμένου χρόνου, των συμβάσεων ή σχέσεων προσωρινής
απασχόλησης του άρθρου 115 του Ν. 4052/2012 και της έμμισθης εντολής, ανεξάρτητα από τη
φύση των παρεχομένων υπηρεσιών….». Προκύπτει επομένως ότι οι διατάξεις του
συγκεκριμένου κεφαλαίου του Ν. 4808/2021 εφαρμόζονται και στους αναπληρωτές
εκπαιδευτικούς οι οποίοι απασχολούνται στον δημόσιο τομέα.

 

1. Χορήγηση της 9μηνης άδειας ανατροφής τέκνου σε νεοδιόριστους εκπαιδευτικούς
– Ανάγκη άμεσης εφαρμογής της υπ’ αριθμ. 2367/2021 απόφασης του ΣτΕ
Σύμφωνα με το άρθρο 53 παρ. 2 του Ν. 3528/2007 «Ο χρόνος εργασίας του γονέα υπαλλήλου
μειώνεται κατά δύο (2) ώρες ημερησίως εφόσον έχει τέκνα ηλικίας έως δύο (2) ετών και κατά
μία (1) ώρα, εφόσον έχει τέκνα ηλικίας από δύο (2) έως (4) ετών. Ο γονέας υπάλληλος
δικαιούται εννέα (9) μήνες άδεια με αποδοχές για ανατροφή παιδιού, εφ’ όσον δεν κάνει χρήση
του κατά το προηγούμενο εδάφιο μειωμένου ωραρίου». Στο εν λόγω άρθρο προβλέπεται η
μείωση του χρόνου εργασίας για τους απασχολούμενους γενικά στον δημόσιο τομέα, οι οποίοι
κατά κανόνα απασχολούνται επί πενθήμερο και για 8 ώρες. Όπως προκύπτει όμως, από το
άρθρο 13 παρ. 8 του Ν. 1566/19851 οι εκπαιδευτικοί έχουν μικρότερο ωράριο απασχόλησης.
Περαιτέρω για τις μητέρες εκπαιδευτικούς ισχύει το άρθρο 53 του Ν. 2721/1999, σύμφωνα με
το οποίο: «α) Οι μητέρες τακτικοί εκπαιδευτικοί μπορούν να επιλέγουν τη χορήγηση άδειας
εννέα (9) μηνών με αποδοχές για ανατροφή παιδιού του άρθρου 53 ή τις διευκολύνσεις της
παραγράφου 8 του άρθρου 13 του ν. 1566/1985 (ΦΕΚ167 Α`) και του άρθρου 30 παράγραφος
14 του ν. 2083/1992 (ΦΕΚ 159 Α`)»

Εκπαιδευτικό Υλικό για τη διδασκαλία της Ελληνικής Γλώσσας / Εκπαίδευση αλλοδαπών και παλιννοστούντων μαθητών, αλλά και των παιδιών προσφύγων

Συνήγορος του Πολίτη: Σωρεία προβλημάτων στα δημόσια νηπιαγωγεία – Ακατάλληλοι χώροι για τις ανάγκες των νηπίων

“Βόμβα” από Συνήγορο του Πολίτη για τα κτιριακά προβλήματα των Νηπιαγωγείων – Να μειωθούν οι μαθητές ανά τάξη

Τις απόψεις του για το ζήτημα της έλλειψης κτιριολογικού κανονισμού και τεχνικών προδιαγραφών για τα δημόσια νηπιαγωγεία, εξέθεσε αναλυτικά στην Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων και τις αρμόδιες υπηρεσίες, ο Συνήγορος του Πολίτη. Η Ανεξάρτητη Αρχή είχε απευθυνθεί ήδη από τον Απρίλιο του 2021 στους αρμόδιους Υπουργούς Παιδείας και Θρησκευμάτων και Υποδομών και Μεταφορών καθώς είχε διαπιστώσει από τις κατατεθείσες αναφορές, σωρεία προβλημάτων στα δημόσια νηπιαγωγεία. Επισημαίνεται ότι ο αριθμός των συγκεκριμένων αναφορών αυξήθηκε με την εισαγωγή της διετούς υποχρεωτικής φοίτησης των νηπίων.

Τα προβλήματα που αναδεικνύονται αφορούν τη μη ορθή επιλογή χώρων, πολεοδομικές παραβάσεις στις υφιστάμενες δομές, αλλά, κυρίως, έλλειψη ενιαίων και σαφώς καθορισμένων κτιριολογικών προϋποθέσεων και τεχνικών προδιαγραφών κατά την κατασκευή ή διαρρύθμιση των κτιρίων, με αποτέλεσμα οι χώροι να μην ανταποκρίνονται στις ανάγκες των νηπίων. Κατόπιν των σχετικών διαπιστώσεων που βασίστηκαν σε έρευνα μεγάλου αριθμού υποθέσεων ο Συνήγορος του Πολίτη κατέθεσε συγκεκριμένες προτάσεις, οι οποίες εν συντομία είναι οι εξής:

  • Θέσπιση κτιριολογικού κανονισμού και τεχνικών προδιαγραφών για τα νηπιαγωγεία.
  • Να εξεταστεί η δυνατότητα μείωσης του μέγιστου αριθμού των μαθητών ανά τμήμα, σύμφωνα και με τις προδιαγραφές του πρώην ΟΣΚ.
  • Ολοκληρωμένος έλεγχος από τα αρμόδια όργανα στις ήδη κατασκευασθείσες μονάδες και εφαρμογή των προβλέψεων για την πρόσβαση και εξυπηρέτηση Ατόμων με Αναπηρίες σε όλους τους χώρους αυτών.
  • Κεντρικός συντονισμός και συνολική εποπτεία των τρόπων υλοποίησης της υποχρεωτικής προσχολικής εκπαίδευσης από τους Δήμους.
  • Εξέταση των ζητημάτων (πχ. γραφειοκρατικά, οικονομικά, νομοθετικά) που πιθανά δυσχεραίνουν ή καθυστερούν την ενοικίαση, διαμόρφωση ή ανέγερση κατάλληλων κτιρίων από τους Δήμους και στοχευμένη αντιμετώπισή τους, με τις απαραίτητες νομοθετικές παρεμβάσεις.

Αίτημα για μείωση των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων σε όλες και όλους τις/τους εκπαιδευτικούς

Έγκαιρη πρόβλεψη ως προς τις διαπιστωθείσες ανάγκες και ανεύρεση κατάλληλων χώρων, ώστε να μην υπάρχει καθυστέρηση στη λειτουργία του νηπιαγωγείου ή του παραρτήματός του. Εάν το παράρτημα του νηπιαγωγείου τοποθετείται σε περιοχή μακριά από την κατοικία των εξυπηρετούμενων οικογενειών, λόγω μη δυνατότητας εύρεσης καταλληλότερου χώρου, θα πρέπει να διασφαλίζεται εγκαίρως η μεταφορά των μαθητών/τριών ώστε να μην επιβαρύνονται οι οικογένειες των παιδιών.

 

Να μειωθούν οι μαθητές ανά τάξη Νηπιαγωγείου

Κρίνεται σημαντικό να εξεταστεί η δυνατότητα μείωσης του μέγιστου αριθμού των μαθητών ανά τμήμα και αντί για 25 που ισχύει μέχρι σήμερα να είναι στους 20 ώστε να μπορεί να υλοποιηθεί επιτυχώς η εκπαιδευτική διαδικασία.

Συνήγορος του Πολίτη -Προσκόμματα στην εκπαιδευτική ένταξη μαθητριών και μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες

unnamed 1

 

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ [644.25 KB]

Και το υπουργείο Παιδείας τι κάνει; Ο συνήγορος του πολίτη – Καταγγέλουν το Κολέγιο Αθηνών για συγκάλυψη περιστατικών σεξουαλικής παρενόχλησης

Του Θανάση Μαυρίδη

Για να καταλάβω! Ο συνήγορος του πολίτη πέρασε από γενιές δεκατέσσερις το Κολέγιο Αθηνών για τον τρόπο με τον οποίο το σχολείο της ελληνικής ελίτ αντιμετωπίζει με τον κανονισμό του το θέμα των καταγγελιών σε πιθανά περιστατικά σεξουαλικής παρενόχλησης. Και; Απασχολεί το θέμα αυτό τα μέλη της εκλεκτής αθηναϊκής κοινωνίας; Το Υπουργείο Παιδείας; Την αντιπολίτευση; Ο συνήγορος του πολίτη έκανε παρέμβαση και όχι μια άγνωστη ΜΚΟ από τη χώρα των θαυμάτων.

Θέλουμε υγιείς κοινωνίες, αλλά διστάζουμε να γυρίσουμε στον τόπο που διαμορφώνονται συνειδήσεις και να σκύψουμε ευλαβικά για να εξετάσουμε το «προϊόν» που έχουμε διαμορφώσει εμείς οι ίδιοι με τα χέρια μας για να βγει αύριο στην κοινωνία. Λέμε, ασυναίσθητα απ’ ότι φαίνεται, ότι η Παιδεία είναι το πιο σημαντικό θέμα, αλλά δε θέλουμε να συζητήσουμε επί της ουσίας τι ακριβώς περιλαμβάνει η έννοια «Παιδεία». Μαθηματικά και Νέα Ελληνικά; Σίγουρα ναι, αλλά όχι μόνο! Τι φορτίο θέλουμε να βγάλουμε στην κοινωνία από τα σχολεία μας; Φορτίο βίας; Φόβου; Τότε τι περιμένει κανείς για το μέλλον αυτού του τόπου…

Το χειρότερο όλων είναι όταν τα παιδιά μας μαθαίνουν ότι θα μείνουν ατιμώρητα για το οποιοδήποτε παράπτωμά τους, επειδή θα «καθαρίσει» ο μπαμπάς και η μαμά. Και το θύμα; Πώς μπορεί να αισθάνεται για το υπόλοιπο της ζωής του ένα πλάσμα που έχει υποστεί τη βία σε μικρή ηλικία και έπειτα ένιωσε να ασελγεί πάνω στο τυραννισμένο σώμα του ένα ολόκληρο σύστημα που απαιτεί τη σιωπή και τη συνενοχή; Τι μπορούμε να περιμένουμε από αυτό το παιδί; Τι θα κουβαλάει στο υπόλοιπο της ζωής του;

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι στην εποχή μας θα συνεχίσουμε να αντιμετωπίζουμε θέματα βίας και μάλιστα στις «σκληρές» ηλικίες των εφήβων. Το θέμα είναι πως κανείς τα αντιμετωπίζει αυτά τα φαινόμενα. Διότι το ζητούμενο δεν είναι να τιμωρηθούν δια βίου οι παραβάτες, αλλά σίγουρα δεν είναι και η ατιμωρησία. Η διαπαιδαγώγηση είναι το ζητούμενο. Όχι μόνο για τους άμεσα εμπλεκόμενους σε ένα περιστατικό, αλλά για το σύνολο των μαθητών.

Δύσκολο θέμα.. Απ’ όπου κι αν το πιάσει κανείς. Γι αυτό και περιμένουμε από το Υπουργείο Παιδείας να πάρει πρωτοβουλίες. Το ερώτημα δεν είναι μόνο τι σχολείο θέλουμε. Πρώτα απ’ όλα θα απαντήσουμε στο ποια κοινωνία θέλουμε και αυτόματα θα έχουμε την απάντηση και για το σχολείο που μας ταιριάζει. Εκείνο που δε χρειάζεται είναι να συνεχίσουμε να κρύβουμε τα σκουπίδια κάτω από το χαλί.

ΠΗΓΗ

Η 6μηνη άδεια προστασίας μητρότητας του ΟΑΕΔ παύει να αφαιρείται από την 9μηνη άδεια ανατροφής τέκνου – Νόμος 4886/2022 – Άδεια ειδικού σκοπού: Δημόσιοι-ιδιωτικοί υπάλληλοι-εκπαιδευτικοί

Το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης αποδέχθηκε τη θέση του Υπουργείου Εργασίας και του Συνηγόρου του Πολίτη, ότι η 6μηνη ειδική άδεια προστασίας μητρότητας του ΟΑΕΔ αποτελεί άδεια μητρότητας, και χορηγείται αποκλειστικά και μόνο στις μητέρες εργαζόμενες. Αντίθετα, η 9μηνη άδεια ανατροφής τέκνου, είναι γονική άδεια, που χορηγείται σε οποιονδήποτε από τους δύο ή και στους δύο γονείς, ανεξαρτήτως φύλου. Συνεπώς δεν επιτρέπεται να θεωρούνται «όμοιες διευκολύνσεις» και να αφαιρείται το 6μηνο που έχει λάβει η μητέρα από το 9μηνο που δικαιούται ο πατέρας.

Συνοδευτικά Αρχεία

1. Σύνοψη Διαμεσολάβησης

2. Έγγραφο προς Ε.Ε.

3. Έγγραφο Σ.τ.Π.

4. Έγγραφο Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης προς Υπηρεσίες

((Συνήγορος του Πολίτη))

Νόμος 4886/2022-Αδεια ειδικού σκοπού: Δημόσιοι-ιδιωτικοί υπάλληλοι-εκπαιδευτικοί

Η άδεια που χορηγείται για το δημόσιο τομέα είναι διάρκειας έως πέντε εργάσιμων ημερών εκ των οποίων έως τρεις ημέρες καταγράφονται ως δικαιολογημένη απουσία και οι άλλες δύο ημέρες αποτελούν κανονική άδεια. Εάν το παιδί συνεχίζει να νοσεί, δεν επιτρέπεται η εκ νέου χορήγηση άδειας, αλλά έχει τη δυνατότητα να εργαστεί εξ αποστάσεως ή με μειωμένο ωράριο έως 25% χωρίς ανάλογη μείωση των αποδοχών του, καθώς τις ώρες αυτές θα τις αναπληρώσει αργότερα με υπερωρίες. Του μέτρου του μειωμένου ωραρίου εξαιρούνται οι εκπαιδευτικοί. Οι διευκολύνσεις αφορούν σε υπαλλήλους δημοσίων υπηρεσιών, αποκεντρωμένων διοικήσεων, ΟΤΑ Α ́ και Β ́ βαθμού και νομικά πρόσωπα αυτών, ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ εντός Γενικής Κυβέρνησης με τέκνα βρεφών, προνηπίων, νηπίων και μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που φοιτούν έως και την Γ’ Γυμνασίου.

Επίσης σε γονείς τέκνων που φοιτούν σε ειδικά σχολεία ή σχολικές μονάδες ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης, ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας αυτών, καθώς και ατόμων με αναπηρία, τα οποία, ανεξαρτήτως της ηλικίας τους, είναι ωφελούμενοι σε δομές παροχής υπηρεσιών ανοικτής Φροντίδας για άτομα με αναπηρία.

Για τη χορήγηση της άδειας αρκεί η απόδειξη θετικού διαγνωστικού ελέγχου.

Σε περίπτωση που και οι δύο γονείς είναι δημόσιοι υπάλληλοι, την άδεια λαμβάνει ο ένας, ενώ υπάρχει η δυνατότητα της εκ περιτροπής χρήσης της.

Εφόσον ο ένας εκ των δύο γονέων εργάζεται σε φορέα παροχής υπηρεσιών υγείας ή είναι εκπαιδευτικός ή προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων, των Σωμάτων Ασφαλείας ή των καταστημάτων κράτησης, η άδεια ειδικού σκοπού χορηγείται υποχρεωτικά στον άλλον γονέα, εφόσον είναι δικαιούχος της άδειας, ανεξαρτήτως εάν ο άλλος γονέας απασχολείται στον δημόσιο ή στον ιδιωτικό τομέα.

Κύλιση προς τα επάνω