ιδιωτικά σχολεία

Φοίτηση παιδιών με αναπηρίες σε ιδιωτικά σχολεία / Συνήγορος του Πολίτη

Σύνοψη Διαμεσολάβησης | Φοίτηση παιδιών με αναπηρίες σε ιδιωτικά σχολεία

Ο Συνήγορος διερεύνησε υποθέσεις σύμφωνα με τις οποίες ιδιωτικά σχολεία με διάφορους έμμεσους τρόπους δεν αποδέχονται ή αποπέμπουν παιδιά με αναπηρίες ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, παρά την αντίθετη ρητή πρόβλεψη στη νομοθεσία. 

Ένας Οδηγός για | Πρώτες Βοήθειες Ψυχικής υγείας!!

Προσωπικά δεδομένα – Οδηγός για τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR) για σχολεία και εκπαιδευτικούς

Ελευθερία του λόγου στο διαδίκτυο / Νέος νόμος της ΕΕ για τη λογοκρισία: “παραπλανητικές” αναρτήσεις που θα διαγράφονται αμέσως ή καταστολή της διαφωνίας!

Ο θεσμός της Παράλληλης Στήριξης – Καθήκοντα εκπαιδευτικού παράλληλης στήριξης

Η Αρχή απηύθυνε προς το αρμόδιο Υπουργείο συστάσεις για την εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας, την αναθεώρηση και τον επανέλεγχο των κανονισμών εσωτερικής λειτουργίας των ιδιωτικών σχολείων γενικής εκπαίδευσης, τη βελτίωση της εποπτείας τους, την εφαρμογή των προβλεπόμενων κυρώσεων σε περίπτωση μη εφαρμογής και την έκδοση της προβλεπόμενης υπουργικής απόφασης για τον καθορισμό των γενικών αρχών κατά τη σύνταξη των εσωτερικών κανονισμών λειτουργίας σε συμφωνία με το εθνικό δίκαιο Πρόσφατα το Υπουργείο έκανε δεκτό το μεγαλύτερο μέρος των προτάσεων του Συνηγόρου.

Ανθρώπινα και εργασιακά δικαιώματα στην ιδιωτική εκπαίδευση στις ΗΠΑ: ο εμβληματικός νόμος CIvil Rights Act του 1964 / ΟΙΕΛΕ

synigoros-img
Επιστολή Συνηγόρου | Φοίτηση παιδιών με αναπηρίες σε ιδιωτικά σχολεία
synigoros-img
Σύνοψη Διαμεσολάβησης | Φοίτηση παιδιών με αναπηρίες σε ιδιωτικά σχολεία

Ωράριο εκπαιδευτικών στα ιδιωτικά σχολεία: Γνωμοδότηση του νομικού συμβούλου της ΟΙΕΛΕ Γ. Μελισσάρη

Ωράριο εκπαιδευτικών στα ιδιωτικά σχολεία: Γνωμοδότηση του νομικού συμβούλου της ΟΙΕΛΕ Γ. Μελισσάρη

Ένα από τα πλέον τακτικά ερωτήματα που υποβάλλουν οι συνάδελφοι στην ΟΙΕΛΕ αφορά στο ωράριο εργασίας τους. Στο ζήτημα του ωραρίου παρατηρείται ένα μεγάλο τμήμα των νομοθετικών παραβιάσεων εκ μέρους των εργοδοτών που με νομικά τερτίπια ή με την απειλή της απόλυσης υποχρεώνουν σε απλήρωτη υπερωριακή εργασία. Συχνά τα ωρολόγια προγράμματα που κατατίθενται είναι εικονικά, με τεράστια ευθύνη τόσο των εποπτικών αρχών όσο και των  Διευθυντών των σχολικών μονάδων.

Το Προεδρείο της ΟΙΕΛΕ σε συνεργασία με τον νομικό μας σύμβουλο Γιώργο Μελισσάρη, προχωρήσαμε στην κατάρτιση ενός αναλυτικού οδηγού σε σχέση με το ωράριο και καλούμε τους συναδέλφους να απευθύνονται στην Ομοσπονδία για ερωτήσεις ή/και για καταγγελίες σχετικά με παραβιάσεις του νομοθετικού πλαισίου. Μεταφορά και κατάργηση αρμοδιοτήτων Σχολικών Επιτροπών / Προκαθορισμένη προκαταβολή στους διευθυντές των σχολείων

 Εισαγωγικά

Τα ιδιωτικά σχολεία Γενικής Εκπαίδευσης δεν είναι μόνο των ιδίων τύπων ή βαθμίδων των δημοσίων σχολείων αλλά διαθέτουν και την ίδια οργάνωση με τα αντίστοιχα δημόσια σχολεία και, ως εκ τούτου εφαρμόζουν το εκάστοτε για εκείνα ισχύον ωρολόγιο και αναλυτικό πρόγραμμα διδασκαλίας (άρθρ. 4 παρ.1 Ν.682/1977, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 3 παρ.1 περ.1 του Ν. 4713/2020). Το όριο των ωρών διδασκαλίας των ιδιωτικών εκπαιδευτικών εβδομαδιαίως είναι το ίδιο με το εκάστοτε ισχύον για τους δημόσιους εκπαιδευτικούς (άρθρ. 13 παρ.7 και 14 παρ.13 Ν. 1566/1985).

Α. Εργασιακό ωράριο (έως 30 ώρες την εβδομάδα/6 ώρες την ημέρα)

Το εργασιακό ωράριο των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ρυθμίζεται με την παρ. 8 του άρθρου 13 του ν. 1566/1985 (167 Α ́), όπως έχει τροποποιηθεί με την παρ. 2 του άρθρου 101 του ν. 4823/2021 (136 Α ́) και ισχύει και το άρθρ. 27 παρ.1 Ν. 682/1977. Σύμφωνα με τις διατάξεις αυτές, το εργασιακό ωράριο των ιδιωτικών εκπαιδευτικών ανέρχεται κατά μέγιστο όριο σε έξι (6) ώρες ημερησίως ή τριάντα (30) ώρες την εβδομάδα. Πέραν των ωρών διδασκαλίας ο ιδιωτικός εκπαιδευτικός υποχρεούται να παρέχει και άλλες υπηρεσίες που συνδέονται με το εκπαιδευτικό έργο οι οποίες ανατίθενται από τον Διευθυντή ή τον Προϊστάμενο της σχολικής μονάδας όπως η προετοιμασία του εποπτικού εκπαιδευτικού υλικού και των εργαστηριακών ασκήσεων, η διόρθωση εργασιών και διαγωνισμάτων, η καταχώριση ενημέρωση της αξιολόγησης των μαθητών, η συμμετοχή στην προετοιμασία και την πραγματοποίηση εορταστικών, αθλητικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων, ο προγραμματισμός και η αποτίμηση του εκπαιδευτικού έργου, η συνεργασία με εκπαιδευτικούς που διδάσκουν στο ίδιο τμήμα ή που διδάσκουν τα ίδια γνωστικά αντικείμενα, οι παιδαγωγικές συναντήσεις για την κατάρτιση ομαδικών ή εξατομικευμένων προγραμμάτων υποστήριξης συγκεκριμένων μαθητικών ομάδων ή μαθητών, η επίβλεψη σχολικών γευμάτων, η ενημέρωση των γονέων και κηδεμόνων, η τήρηση βιβλίων του σχολείου, η εκτέλεση διοικητικών εργασιών, η συμμετοχή σε συνεδριάσεις του συλλόγου διδασκόντων. Για την παροχή αυτών των υπηρεσιών ο εκπαιδευτικός παραμένει στο χώρο του σχολείου κατά τις ώρες και ημέρες λειτουργίας του και πάντως για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα ανωτέρω όρια για τους εκπαιδευτικούς που εργάζονται κατά πλήρες διδακτικό ωράριο και τις λιγότερες κατ’αναλογίαν ώρες για τους εκπαιδευτικούς που εργάζονται με μειωμένο διδακτικό ωράριο.

Από τα ανωτέρω συνάγεται ότι ο εκπαιδευτικός στον οποίον δεν έχουν ανατεθεί από τον Δ/ντή της σχολικής μονάδας πρόσθετα καθήκοντα, αποχωρεί από το σχολείο με την εξάντληση των ημερήσιων ωρών διδασκαλίας του.

 Β. Διδακτικό ωράριο

 Το ωράριο διδασκαλίας του ιδιωτικού εκπαιδευτικού αναγράφεται στην πράξη διορισμού του ιδιωτικού εκπαιδευτικού (διοριστήριο), το ίδιο δε ωράριο πρέπει να αναφέρεται και στη σύμβαση εργασίας η οποία κατατίθεται στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ, δηλ. να διακρίνεται με σαφήνεια το διδακτικό ωράριο από το εργασιακό και αντιστοιχεί, κατά κανόνα, στην πλήρη απασχόληση, με αναλογική εφαρμογή των διατάξεων που ισχύουν για τους εκπαιδευτικούς στα δημόσια σχολεία (Ν.Γεωργιάδου, «Εκπαιδευτικό Δίκαιο» σελ.249).

Το διδακτικό ωράριο των εκπαιδευτικών των Νηπιαγωγείων καθορίζεται με υπουργική απόφαση σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 12 του ν. 1566/1985 (167 Α ́), όπως προστέθηκε με την περ. β, της παρ. 5 του άρθρου 39 του ν. 4115/2013 (24 Α ́) και ισχύει. Κατ’ εξουσιοδότηση των προαναφερόμενων διατάξεων εκδόθηκε και ισχύει η αριθ. 127187/Ε1/1-8-2016 (ΦΕΚ 2524 Β ́/16-8- 2016) υπουργική απόφαση που ορίζει ότι καθορίζεται το εβδομαδιαίο υποχρεωτικό διδακτικό ωράριο των εκπαιδευτικών που υπηρετούν στα νηπιαγωγεία, κατά ανάλογο τρόπο με αυτό των δασκάλων, βάσει της οργανικότητας των νηπιαγωγείων, ως ακολούθως:

 1. Διευθυντές/ντριες 4/θέσιων και 5/θέσιων νηπιαγωγείων, ώρες 20.
 2. Διευθυντές/ντριες 6/θέσιων νηπιαγωγείων, ώρες 12.
 3. Εκπαιδευτικοί που υπηρετούν σε 1/θέσια, 2/θέσια και 3/θέσια νηπιαγωγεία,

ανεξάρτητα από το βαθμό και το χρόνο υπηρεσίας τους, ώρες 25.

 1. Εκπαιδευτικοί που υπηρετούν σε 4/θέσια και άνω νηπιαγωγεία:

Ι) ώρες 24, αν έχουν μέχρι 10 χρόνια υπηρεσίας,

 1. II) ώρες 23, αν έχουν από 10 μέχρι 15 χρόνια υπηρεσίας,

III) ώρες 22, αν έχουν από 15 μέχρι 20 χρόνια υπηρεσίας και

 1. IV) ώρες 21, αν έχουν πάνω από 20 χρόνια υπηρεσίας.
 • Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση – Δημοτικά Σχολεία

Το διδακτικό ωράριο των εκπαιδευτικών των Δημοτικών Σχολείων καθορίζεται με την περ. α, της παρ. 7 του άρθρου 13 του ν. 1566/1985 (167 Α ́), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1β του άρθρου 49 του ν. 4547/2018 (102 Α ́) και ισχύει, που ορίζει ότι:

α) Το εβδομαδιαίο υποχρεωτικό ωράριο διδασκαλίας των εκπαιδευτικών, που υπηρετούν στα δημοτικά σχολεία, ορίζεται ως εξής:

 1. I) Διευθυντές 4θέσιων και 5θέσιων δημοτικών σχολείων, ώρες 18.
 2. II) Διευθυντές 6θέσιων μέχρι και 9θέσιων δημοτικών σχολείων, ώρες 10.

ΙΙΙ) Διευθυντές 10θέσιων και 11θέσιων δημοτικών σχολείων, ώρες 8.

 1. IV) Διευθυντές 12θέσιων και πάνω δημοτικών σχολείων, ώρες 6.
 2. V) Εκπαιδευτικοί που υπηρετούν σε 1θέσια, 2θέσια και 3θέσια δημοτικά σχολεία, ανεξάρτητα από το βαθμό και το χρόνο υπηρεσίας τους, ώρες 25.
 3. VI) Εκπαιδευτικοί 4θέσιων και πάνω δημοτικών σχολείων: αν έχουν μέχρι 10 έτη υπηρεσίας, ώρες 24, αν έχουν από 10 μέχρι 15 έτη υπηρεσίας, ώρες 23, αν έχουν από 15 μέχρι 20 έτη υπηρεσίας, ώρες 22 και αν έχουν πάνω από 20 έτη υπηρεσίας, ώρες 21.

Το εβδομαδιαίο υποχρεωτικό ωράριο διδασκαλίας των εκπαιδευτικών που επιλέγονται ως υποδιευθυντές δημοτικών σχολείων μειώνεται κατά δύο (2) ώρες κατά τη διάρκεια της θητείας τους.

 • Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

Το διδακτικό ωράριο των εκπαιδευτικών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης καθορίζεται με την παρ. 13 του άρθρου 14 του ν. 1566/1985 (167 Α ́), όπως αντικαταστάθηκε με την υποπαρ. Θ2, περ.2, του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 (107 Α ́) και ισχύει, που ορίζει ότι:

 1. Οι ώρες εβδομαδιαίας διδασκαλίας και διεξαγωγής πρακτικών ασκήσεων από το εκπαιδευτικό προσωπικό της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ορίζονται από 1.9.2013 ως εξής:

α) διευθυντές γυμνασίων, λυκείων και επαγγελματικών σχολών ώρες 10 όταν λειτουργούν με τρία έως πέντε τμήματα τάξεων, ώρες 9 όταν λειτουργούν με έξι έως εννέα τμήματα τάξεων, ώρες 7 όταν λειτουργούν με δέκα έως δώδεκα τμήματα τάξεων και ώρες 5 όταν λειτουργούν με περισσότερα από δώδεκα τμήματα τάξεων. Για την εφαρμογή της διάταξης αυτής δεν υπολογίζεται ως τμήμα εκείνο που έχει αριθμό μαθητών μικρότερο από το μισό του προβλεπόμενου ανώτατου αριθμού.

β) Διευθυντές ΣΕΚ ώρες 10.

γ) Υποδιευθυντές γυμνασίων, λυκείων και επαγγελματικών σχολών και υπεύθυνων τομέων ΣΕΚ ώρες 16.

δ) Εκπαιδευτικό προσωπικό όλων των κλάδων της κατηγορίας ΠΕ ώρες 23 αν έχουν έως έξι έτη υπηρεσίας, ώρες 21 αν έχουν από έξι μέχρι δώδεκα έτη υπηρεσίας, ώρες 20 αν έχουν πάνω από δώδεκα έτη υπηρεσίας (και ώρες 18 αν έχουν πάνω από 20 έτη υπηρεσίας).

ε) Εκπαιδευτικοί εργαστηρίων του κλάδου ΤΕ01 ώρες 24 εάν έχουν έως επτά έτη υπηρεσίας, ώρες 21 εάν έχουν επτά μέχρι δεκατρία έτη υπηρεσίας και ώρες 20 εάν έχουν πάνω από δεκατρία έτη υπηρεσίας.

στ) Αρχιτεχνίτες του κλάδου ΔΕ01 ώρες 28.

ζ) Τεχνίτες του κλάδου ΔΕ01 ώρες 30.

 • Διευρυμένο ωρολόγιο πρόγραμμα διδασκαλίας

Στα ιδιωτικά σχολεία αναγνωρίζεται η δυνατότητα επέκτασης του ισχύοντος για τα δημόσια σχολεία Εβδομαδιαίου Ωρολογίου Προγράμματος Διδασκαλίας μέσω  προσθήκης ωρών διδασκαλίας σε υπάρχοντα μαθήματα ή προσθήκης νέων μαθημάτων. Η παροχή των πρόσθετων αυτών εκπαιδευτικών υπηρεσιών στο πλαίσιο του Διευρυμένου Ωρολόγιου Προγράμματος Διδασκαλίας επιτρέπεται υπό τις εξής προϋποθέσεις: α) να μην υπερβαίνει τις σαράντα (40) ώρες-συμπεριλαμβανομένων και των ωρών του υποχρεωτικού ωρολογίου προγράμματος- για την οιαδήποτε τάξη εκάστης σχολικής βαθμίδας του σχολείου, β) να αφορά σε όλους τους μαθητές της τάξης ή των τάξεων για τις οποίες υλοποιούνται, γ) να υπολογίζονται οι ώρες απασχόλησης των εκπαιδευτικών στις δραστηριότητες του διευρυμένου προγράμματος ως ώες κανονικής εβδομαδιαίας διδασκαλίας. Μ’ άλλα λόγια οι ώρες των πρόσθετων υπηρεσιών στο πλαίσιο Διευρυμένου Ωρολογίου Προγράμματος Διδασκαλίας πρέπει να εγγράφονται στο διοριστήριο του εκπαιδευτικού (Ν.Γεωργιάδου, ο.π., σελ. 251).

Δέον να υπογραμμιστούν τα εξής:

α) ο Ν. 682/1977 σαφώς εντάσσει τις πρόσθετες εκπαιδευτικές υπηρεσίες του διευρυμένου ωρολογίου προγράμματος στο Εβδομαδιαίο Υποχρεωτικό Ωρολόγιο Πρόγραμμα Διδασκαλίας, ορίζοντας μάλιστα ότι οι ώρες απασχόλησης των εκπαιδευτικών της μονάδας στο διευρυμένο πρόγραμμα περιλαμβάνονται στο διοριστήριο ως ώρες κανονικής εβδομαδιαίας διδασκαλίας,

β) η Αιτιολογική Έκθεση του Ν. 4713/2020, επί του άρθρ. 3, αναφέρει ότι : «Περαιτέρω, καθ’ όλη τη διάρκεια του διευρυμένου προγράμματος, οι ώρες απασχόλησης των εκπαιδευτικών της ιδιωτικής σχολικής μονάδας στις πρόσθετες εκπαιδευτικές υπηρεσίες, εφόσον τους ανατεθούν, υπολογίζονται ως ώρες κανονικής εβδομαδιαίας διδασκαλίας, δηλαδή αποτελούν ώρες ‘διοριστηρίου’»,

 • Πρόσθετες υπηρεσίες πέραν του υποχρεωτικού και του διευρυμένου Ε.Ω.Π.Δ.

Μετά το πέρας του ωρολογίου προγράμματος, υποχρεωτικού ή διευρυμένου, τα ιδιωτικά σχολεία μπορούν να διοργανώνουν  και άλλες, προαιρετικής παρακολούθησης, δραστηριότητες και δράσεις, ιδίως εκπαιδευτικού, μορφωτικού ή επιμορφωτικού περιεχομένου, αθλητικές, πολιτιστικές, καλλιτεχνικές καθώς και φιλοξενίας, οι οποίες γνωστοποιούνται στην οικεία Διεύθυνση Εκπαίδευσης. Η δυνατότητα αυτή έρχεται σε συνέχεια του δικαιώματος του κάθε ιδιωτικού σχολείου να αξιοποιεί τις κτιριακές εγκαταστάσεις του και υποδομές του και σε χρόνο εκτός διδακτικού ωραρίου ή και πέραν των διδακτικών ημερών για την παροχή των ανωτέρω υπηρεσιών, οι οποίες δεν θα ήταν αντίθετες στη φύση της εκπαίδευσης ή και στον παιδαγωγικό χαρακτήρα του. Οι πρόσθετες αυτές δραστηριότητες («προαιρετικές»), διοργανώνονται μετά από το πέρας του ωρολογίου προγράμματος, διευρυμένου ή μη («απογευματινές δραστηριότητες») ή διοργανώνονται εκτός διδακτικών ωρών, επομένως δεν θεωρούνται ώρες διοριστηρίου (σε αντίθεση με όσα προέβλεπαν προγενέστεροι νόμοι). Στο πλαίσιο των δράσεων αυτών, επιτρέπεται η προαιρετική απασχόληση των εργαζομένων του σχολείου εφόσον το επιθυμούν αμφότερες οι πλευρές. Η απασχόληση των εκπαιδευτικών κατά τον τρόπο αυτό είναι νόμιμη και αμείβεται σύμφωνα με τις κοινές διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας, τηρουμένων και των διατάξεων περί χρονικών ορίων εργασίας (για υπερωριακή εργασία, εργασία τις Κυριακές, την έκτη ημέρα, τις αργίες κλπ.). Αυτό σημαίνει ότι, πριν από την ανάληψη της σχετικής εργασίας θα πρέπει να υποβάλλεται συμπληρωματικός Πίνακας ωραρίου, ενώ θα πρέπει να αποτυπώνονται και οι όροι της απασχόλησης για τις προαιρετικές δράσεις, το ωράριο εργασίας, ο μισθός για τις ώρες απασχόλησης ή η αναγωγή στον νόμιμο μισθό ή στον τυχόν υπέρτερο συμφωνημένο με ανάλογη τροποποίηση των όρων της ατομικής σύμβασης εργασίας που θα έχει προσωρινό χαρακτήρα (όσο διαρκεί η προαιρετική δράση). Οίκοθεν νοείται ότι στην περίπτωση που υπάρχει υπέρβαση τόσο του εβδομαδιαίου νόμιμου ωραρίου των 40 ωρών (άρθρ. 55 Ν.4808/2021), στο οποίο ασφαλώς συνυπολογίζεται και το εργασιακό ωράριο των 30 ωρών (των εκπαιδευτικών, όπως προαναφέραμε), θα υπάρχει περίπτωση υπερεργασίας ή υπερωριακής απασχόλησης, η οποία αμείβεται ως εξής:

 • Για κάθε ώρα υπερεργασίας (δηλαδή από 40 έως 45 ώρες εργασίας την εβδομάδα για την 5θήμερη απασχόληση) ο εργαζόμενος δικαιούται το καταβαλλόμενο ωρομίσθιο προσαυξημένο κατά 20%.
 • Στην περίπτωση της νόμιμης υπερωρίας (εφόσον τηρηθούν οι προϋποθέσεις για την πραγματοποίησή της), ο εργαζόμενος δικαιούται να λάβει για κάθε ώρα και μέχρι τη συμπλήρωση 150 ωρών ετησίως, αμοιβή ίση με το καταβαλλόμενο ωρομίσθιο προσαυξημένο κατά 40%, ενώ η αμοιβή για την πέραν των 150 ωρών ετησίως νόμιμη υπερωριακή απασχόληση είναι 60% επί του καταβαλλόμενου ωρομισθίου. Στην περίπτωση της παράνομης υπερωρίας (όταν δηλαδή δεν τηρηθούν οι προϋποθέσεις που επιβάλλει η νομοθεσία) ο εργαζόμενος δικαιούται για κάθε ώρα παράνομης υπερωρίας να λάβει αποζημίωση ίση με το καταβαλλόμενο ωρομίσθιο προσαυξημένο κατά 120%.

Γ. Υπερωρίες

 Οι ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί έχουν δικαίωμα να διδάσκουν μαθήματα της ειδικότητάς τους πέραν του ανωτάτου ορίου ωρών υποχρεωτικής διδασκαλίας και μέχρι 10 ώρες εβδομαδιαίως, είτε στο σχολείο στο οποίο υπηρετούν είτε σε άλλα σχολεία με ωριαία αντιμισθία ίση τουλάχιστον με την προβλεπόμενη για τους δημοσίους εκπαιδευτικούς (επιτρέπονται, ασφαλώς, ευνοϊκότερες συμφωνίες). Η ανάθεση υπερωριακής διδασκαλίας γίνεται μετά από πρόταση του ιδιοκτήτη και έγκριση του προϊσταμένου της αρμόδιας Δ/νσης Εκπαίδευσης. Η ανάθεση υπερωριακής διδασκαλίας, επιτρέπεται μόνο αν οι εκπαιδευτικοί της ίδιας ειδικότητας έχουν καλύψει το υποχρεωτικό ωράριο διδασκαλίας τους. Δηλαδή, η πέραν του υποχρεωτικού ωραρίου διδασκαλία επιτρέπεται μόνο σε εκπαιδευτικούς που εργάζονται υπό καθεστώς πλήρους απασχόλησης και έχουν εξαντλήσει το ανώτατο όριο ωρών υποχρεωτικής διδασκαλίας.

Σύμφωνα με τη ρύθμιση του άρθρ. 20 περ. Γ1 Ν. 4354/2015, για το εκπαιδευτικό προσωπικό της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για την ανάθεση διδασκαλίας του μαθήματος της ειδικότητάς του, προαιρετικής ή υποχρεωτικής (επιμίσθιο), η ωριαία αμοιβή ορίζεται στο ποσό των δέκα (10) ευρώ και για μέχρι είκοσι (20) ώρες μηνιαίως. Αν λοιπόν εξαντληθεί το όριο των 20 ωρών μηνιαίως, θεωρούμε ότι η αμοιβή της υπερωριακής απασχόλησης ακολουθεί τις κοινές διατάξεις, ήτοι ωρομίσθιο + 40% (έως 150 ώρες ετησίως) ή +60% (πέραν των 150 ωρών ετησίως).

ΙΔΙΑΙΤΕΡΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ

Το άρθρο 27 παρ.4 περ.β’ του Ν. 682/1977, όπως αυτό ισχύει μετά την τροποποίησή του με το άρθρ. 9 παρ.2 Ν. 4713/2020, ορίζει ότι «4. ….β) Οι ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί, εφόσον δεν συμπληρώνουν το ωράριο του διοριστηρίου τους με βάση το υποχρεωτικό ή το διευρυμένο ωρολόγιο πρόγραμμα της σχολικής μονάδας στην οποία εργάζονται, απασχολούνται λιγότερες ώρες από αυτές του διοριστηρίου τους, με ανάλογη μείωση των αποδοχών τους.». Επίσης, κατά το άρθρο 14 παρ.14 του Ν. 1566/1985, διδασκαλία με μειωμένο ωράριο στα δημόσια σχολεία δεν επιτρέπεται, εκτός εάν η συμπλήρωσή του δεν είναι αντικειμενικά δυνατή. Κατά την παρ. 18 του ίδιου άρθρου, ανάθεση υπερωριακής διδασκαλίας, προαιρετικής ή υποχρεωτικής, καθώς και ανάθεση διδασκαλίας με ωριαία αντιμισθία, επιτρέπεται μόνο αν οι καθηγητές της ίδιας ειδικότητας έχουν καλύψει το υποχρεωτικό ωράριο διδασκαλίας τους. Από τις ανωτέρω διατάξεις, οι οποίες κατά το άρθρο 62 παρ.7 Ν. 1566/1985 εφαρμόζονται και στις ιδιωτικές σχολικές μονάδες της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ΑΠ 1820/1999), συνάγεται ότι για τους ιδιωτικούς εκπαιδευτικούς ισχύει κατ’αρχήν απασχόληση με πλήρες ωράριο διδασκαλίας, αφού διδασκαλία με μειωμένο ωράριο δεν επιτρέπεται, παρά μόνο κατ’εξαίρεση, όταν η συμπλήρωση πλήρους ωραρίου δεν είναι αντικειμενικά δυνατή. Από τις διατάξεις αυτές προκύπτει αβίαστα ότι οποιαδήποτε τροποποίηση των ωρών εργασίας των ιδιωτικών εκπαιδευτικών γίνεται αποκλειστικά και μόνο είτε με αίτησή τους είτε λόγω αντικειμενικών λόγων, παρόμοιων με αυτών που ίσχυαν με το προηγούμενο νομοθετικό καθεστώς, ήτοι με την έλλειψη δυνατότητας κάλυψης του ωραρίου λόγω κατάργησης τάξης ή τμήματος, μαθήματος κλπ. Η αληθής έννοια της διάταξης αυτής (που, προφανώς, είχε υπόψη της το γεγονός ότι για τους ιδιωτικούς εκπαιδευτικούς ισχύει, κατ’αρχήν, απασχόληση με πλήρες ωράριο διδασκαλίας), είναι ότι σε περίπτωση που για οποιονδήποτε αντικειμενικό (και όχι υποκειμενικό, προερχόμενο δηλ.από τη βούληση του ιδιοκτήτη-εργοδότη) λόγο, όπως αυτοί οι οποίοι είχαν κατηγοριοποιηθεί στο προηγούμενο νομοθετικό καθεστώς, δεν είναι δυνατή η απασχόληση με το πλήρες ωράριο, να δύναται να μειώνεται ανάλογα το ωράριο και, κατ’επέκταση, οι αποδοχές. Την άποψη αυτή ενδυναμώνει και το γεγονός ότι με τη διάταξη αυτή δεν επιβάλλεται τροποποίηση του διοριστηρίου, δείγμα ότι ο νομοθέτης θεωρεί ότι οι αντικειμενικοί λόγοι μπορεί να έχουν και προσωρινό χαρακτήρα. Επομένως δεν θα πρέπει να γίνεται δεκτή ουδεμία μονομερής τροποποίηση του ωραρίου εκ μέρους του εργοδότη, ειδάλλως θα πρόκειται για παράνομη βλαπτική μεταβολή των όρων εργασίας.

 

Να καταργηθεί η διάταξης περί αναιτιωδών απολύσεων του ν. 4713/2020 στα ιδιωτικά σχολεία

Σωρεία εκδικητικών απολύσεων από ιδιωτικά σχολεία, υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας επιβραβεύουν βαρύτατες παρανομίες των ιδιοκτητών

ΔΣ ΟΙΕΛΕ: Σωρεία εκδικητικών απολύσεων από ιδιωτικά σχολεία, υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας επιβραβεύουν βαρύτατες παρανομίες των ιδιοκτητών

Οπως Αναφέρει η ΟΙΕΛΕ / Στη συνεδρίαση του ΔΣ της ΟΙΕΛΕ διαπιστώθηκε, με στοιχεία που συνελέγησαν από τα σωματεία μας σε όλη τη χώρα, ότι υπάρχει ένας πολύ μεγάλος αριθμός απολύσεων, με κάποιες από αυτές να είναι προκλητικές και εκδικητικές, συνδεόμενες μάλιστα με το πολιτικό φρόνημα και τις κοινωνικές δράσεις των συναδέλφων μας. Πιο συγκεκριμένα:

Πότε είναι νομικά επιτρεπτή η μείωση του ωραρίου ενός εκπαιδευτικού σε ιδιωτικό σχολείο

 • Καθαρά εκδικητική απόλυση ιστορικού στελέχους της ΟΙΕΛΕ και του ΣΙΕΛ από μεγάλο ιδιωτικό σχολείο της Αθήνας, ο οποίος έχει δώσει έναν ηρωικό αγώνα κατά του εργοδότη του, φτάνοντας μέχρι τον Άρειο Πάγο και κερδίζοντας όλες τις υποθέσεις! (Δείτε εδώ ένα σύντομο ιστορικό).
 • Απόλυση δύο εκπαιδευτικών, ένας εκ των οποίων υπήρξε μέλος του του ΔΣ της ΟΙΕΛΕ, από ιδιωτικό σχολείο της Θεσσαλονίκης. Οι συνάδελφοι «ενοχλούσαν», διότι συμμετείχαν σε απεργιακές κινητοποιήσεις και μιλούσαν στους συναδέλφους για τα δικαιώματά τους. (Δείτε εδώ τη σχετική καταγγελία του ΣΙΕΛΒΕ).
 • Απόλυση εκπαιδευτικού με έντονη συνδικαλιστική δράση από σχολείο της Ανατολικής Αττικής.

Για τις υποθέσεις αυτές θα υπάρξει πλήρης πολιτική-συνδικαλιστική στήριξη της ΟΙΕΛΕ και ταυτόχρονα παρέμβαση στην Επιθεώρηση Εργασίας. Σε επόμενη συνεδρίαση του ΔΣ της ΟΙΕΛΕ, θα αποφασιστεί δέσμη κινητοποιήσεων με την έναρξη του νέου σχολικού έτους.

Τέθηκε, επίσης, σε συζήτηση, η απαράδεκτη πρακτική μεγάλης Διεύθυνσης Εκπαίδευσης στη Βόρεια Ελλάδα που τροποποιεί παράνομα τα διοριστήρια των εκπαιδευτικών, μειώνοντας τις ώρες τους χωρίς τη συναίνεσή τους! Η υπόθεση αυτή ήδη βρίσκεται σε επεξεργασία από το νομικό μας επιτελείο και ενδέχεται να υπάρξει προσφυγή στη δικαιοσύνη. Είναι, ωστόσο, τραγικό να διαπιστώνεται ότι δημόσιοι «λειτουργοί» παραβαίνουν το καθήκον τους, προκειμένου να υπάρξει ωφέλεια για ιδιώτη…

Έγινε, ακόμη, επεξεργασία των θέσεων και των αιτημάτων που θα καταθέσει η Ομοσπονδία, όταν πραγματοποιηθεί συνάντηση με τη νέα πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας. Στη συνάντηση αυτή θα θιγούν, επίσης, θέματα που έθιξε η ΟΙΕΛΕ το προηγούμενο διάστημα, όπως η ελεύθερη γονεϊκή επιλογή, τα summer camps και τα ανεξέλεγκτα Κέντρα Μελέτης και η συνεργασία με το Συνήγορο του Παιδιού για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων των μαθητών στην ιδιωτική εκπαίδευση που πλήττονται από την απορρύθμιση των εργασιακών μας σχέσεων.

Τέλος, έγινε συζήτηση με αφορμή τις διαρροές δια του τύπου για το νέο σύστημα προσλήψεων. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες που είδαν το φως της δημοσιότητας, θίγονται άμεσα τα δικαιώματα των απολυμένων ιδιωτικών εκπαιδευτικών αλλά και αναπληρωτών με πολυετή υπηρεσία στην εκπαίδευση. Η ΟΙΕΛΕ θα επεξεργαστεί κείμενο θέσεων που σύντομα θα δοθεί στη δημοσιότητα.

Γ.Σ.Ε.Ε. – Οδηγός Εργασιακών Δικαιωμάτων / «Γνωρίζω & Διεκδικώ τα Δικαιώματά μου»!

Κλειστά δημόσια και ιδιωτικά σχολεία στις 23 και 26 Ιουνίου λόγω εκλογών!

Κλειστά δημόσια και ιδιωτικά σχολεία στις 23 και 26 Ιουνίου λόγω εκλογών!

Με ανακοίνωση η ΟΙΕΛΕ ενημερώνει / Εκδόθηκε για τις εκλογές της 25ης Ιουνίου εγκύκλιος του Γ.Γ. του Υπουργείου Παιδείας που ορίζει ότι οι μονάδες της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης θα παραμείνουν κλειστές στις 23 και 26 Ιουνίου, ώστε να διευκολυνθεί η λειτουργία των εκλογικών κέντρων και η μετακίνηση των ψηφοφόρων. Εννοείται πως η εγκύκλιος αφορά και στα ιδιωτικά σχολεία που υπάγονται στο ίδιο καθεστώς λειτουργίας και οργάνωσης με τα δημόσια.

Πότε είναι νομικά επιτρεπτή η μείωση του ωραρίου ενός εκπαιδευτικού σε ιδιωτικό σχολείο

Εξαιρούνται οι σχολικές μονάδες που έχουν οριστεί ως Εξεταστικά Κέντρα για τη διεξαγωγή των Πανελλαδικά Εξεταζόμενων Ειδικών Μαθημάτων ΓΕΛ και ΕΠΑΛ στις 23,24 και 26 Ιουνίου, καθώς
και όσες σχολικές μονάδες έχουν οριστεί ως βαθμολογικά κέντρα ΓΕΛ, ΕΠΑΛ, Ειδικών Μαθημάτων και νέων Μουσικών Μαθημάτων.

Καλούμε τους συναδέλφους να καταγγέλλουν στην ΟΙΕΛΕ περιπτώσεις ιδιωτικών σχολείων που σκοπεύουν να παραβιάσουν την εγκύκλιο.

ΤΕΛΟΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ / ΠΟΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΜΕ ΤΗ ΛΗΞΗ – MYSCHOOL

 

 

Τελικά αποφασίστε, κύριοι του Συνδέσμου των ιδιοκτητών: είναι τα ιδιωτικά σχολεία, ναι ή όχι, τμήμα του επίσημου εκπαιδευτικού συστήματος;

Σε ανακοίνωση της η ΟΙΕΛΕ αναφέρει:

Τελικά αποφασίστε, κύριοι του Συνδέσμου των ιδιοκτητών: είναι τα ιδιωτικά σχολεία, ναι ή όχι, τμήμα του επίσημου εκπαιδευτικού συστήματος;

 

Με ενδιαφέρον μελετήσαμε την ανακοίνωση του ΣΙΣ εναντίον των συλλογικοτήτων που συμμετείχαν στη διαμαρτυρία εναντίον της Διεύθυνσης Δ.Ε. Πειραιά για τη διαφημιστική εκδήλωση υπέρ της ιδιωτικής εκπαίδευσης.

Δεν θα σταθούμε ιδιαίτερα σε γραφικότητες τύπου “τα κατάλοιπα του παρελθόντος” και τη “μιζέρια του χθες”, γιατί κάθε πολίτης θα είχε πολλά να γράψει και να πει για τις πελατειακές πρακτικές ορισμένων ιδιοκτητών και των οργανώσεών τους που λειτουργούν ως κομματάρχες της δεκαετίας του ’60 ώστε να αρπάξουν ό, τι μπορούν από την (δυστυχώς) απολύτως πρόθυμη ηγεσία του ΥΠΑΙΘ, για την ανεξέλεγκτη πλέον παρανομία στα ιδιωτικά σχολεία, για την ασύστολη εργασιακή εκμετάλλευση που θυμίζει αμερικανική φυτεία του 19ου αιώνα με αποτέλεσμα πάνω από το 30% των εκπαιδευτικών να έχουν φύγει την τελευταία διετία από τα ιδιωτικά σχολεία. Το ποιοι πραγματικά ενδιαφέρονται για την ενίσχυση της ποιότητας της εκπαίδευσης, για την επιμόρφωση και την κατάρτιση των εκπαιδευτικών, για τη διαφάνεια στην έκδοση των τίτλων σπουδών, για την προώθηση της εκπαιδευτικής καινοτομίας, αυτό το γνωρίζει ολόκληρη η εκπαιδευτική κοινότητα και η κοινωνία. Ευτυχώς, τουλάχιστον, που δεν είναι όλα τα ιδιωτικά σχολεία το ίδιο…

Μελετώντας όμως το κείμενο στην ουσία του, διαπιστώνουμε ισχυρές αντιφάσεις. Από το 2010 σε επίπεδο γραπτών ανακοινώσεων και από (τουλάχιστον) το 2016 σε διεθνές επίπεδο (ως μέλος στην αμφιλεγόμενη ΜΚΟ ECNAIS) o Σύνδεσμος των ιδιοκτητών αναφέρει ότι εκπροσωπεί τα “ανεξάρτητα” σχολεία. Ανεξάρτητα σχολεία στην Ευρώπη λογίζονται αυτά που είναι αυτόνομα και δεν έχουν την  εποπτεία της πολιτείας, στη μεγάλη τους πλειονότητα, δε, δεν εκδίδουν ισότιμους με τα δημόσια τίτλους σπουδών και οι απόφοιτοί τους υποχρεώνονται σε εξετάσεις πιστοποίησης. Η δε ΜΚΟ ECNAIS έχει ως κύριο στόχο της την επί της ουσίας κατάργηση της δημόσιας εκπαίδευσης.

Για τους λόγους αυτούς προκαλούν θυμηδία όσα συγκινησιακά φορτισμένα, αλλά πολύ υποκριτικά,  αναφέρει η ανακοίνωση για τις “δύο …θυγατέρες του Υπουργείου Παιδείας” (εννοούν τη δημόσια και την ιδιωτική εκπαίδευση) που η πολιτεία “οφείλει να στηρίζει χωρίς διάκριση”. Φυσικά, δεν είναι η πρώτη φορά που ο Σύνδεσμος και οι εκπρόσωποί του ακολουθούν αυτή τη φαρισαϊκή τακτική.

 • Όταν τους βολεύει, ζητούν την πλήρη απόσυρση του ελέγχου της πολιτείας από τα ιδιωτικά σχολεία, ώστε να δημιουργηθεί ζούγκλα ανομίας και εργασιακής εκμετάλλευσης και να εκδίδονται βαθμοί και τίτλοι υπό καθεστώς αδιαφάνειας. Το έπραξαν το 2011 και το 2017 μαζί με τον ΣΕΒ και τον ΙΟΒΕ, όταν ζήτησαν πλήρη απόσυρση της εποπτείας του κράτους και την καθιέρωση vouchers και της ελεύθερης γονεϊκής επιλογής (εμ να μην μας ελέγχει το κράτος, εμ να μας χρηματοδοτεί!!), το έπραξαν με τη μορφή lobbying το 2013 επί Αρβανιτόπουλου και το 2019 επί Κεραμέως για να διαλυθούν οι εργασιακές σχέσεις των εκπαιδευτικών στα ιδιωτικά σχολεία.
 • Όποτε, πάλι, ζορίζονται, μιλούν για τα ιδιωτικά σχολεία ως κομμάτι του επίσημου εκπαιδευτικού συστήματος υπό την πλήρη εποπτεία του κράτους (όπως στην περίπτωση που η προηγούμενη κυβέρνηση επιχείρησε να επιβάλλει Φ.Π.Α. στην ιδιωτική εκπαίδευση).

Η ΟΙΕΛΕ έχει σταθερή θέση για τα ιδιωτικά σχολεία. Θεωρεί πως πρέπει να τηρείται η συνταγματική επιταγή για την πλήρη εποπτεία τους από την πολιτεία, ώστε αυτά “να μην εκφυλισθούν σε απλές επιχειρήσεις” και για την ύπαρξη εργασιακών σχέσεων κατά το δυνατόν σταθερών για τους ιδιωτικούς εκπαιδευτικούς, “ώστε να μπορούν απερίσπαστοι να εκτελούν τα καθήκοντά τους για την αποτελεσματικότερη εκπλήρωση του σκοπού της παιδείας, ο οποίος, κατά τα προεκτεθέντα, έχει αναχθεί σε συνταγματικό λόγο δημοσίου συμφέροντος” (ΣτΕ 622/2010). Για το λόγο αυτό αντιταχθήκαμε τόσο ενάντια στις εξοργιστικά χαριστικές νομοθετικές ρυθμίσεις Αρβανιτόπουλου-Κεραμέως που αλλοιώνουν τη φυσιογνωμία του ιδιωτικού σχολείου ως παρόχου δημόσιου αγαθού, όσο και ενάντια στην επιβολή ΦΠΑ στην ιδιωτική εκπαίδευση που θα έκλεινε πολλά, κυρίως μικρά, σχολεία και θα άφηνε άνεργους χιλιάδες συναδέλφους μας. 

Επειδή, τα πάντα ρει, λοιπόν, και η ιδιότυπη ασυλία που οι ιδιοκτήτες απολαμβάνουν την τελευταία τετραετία κάποια στιγμή θα τελειώσει, εμείς καλούμε τον ΣΙΣ να αναλογιστεί, αν αυτό το απαρχαιωμένο lobbying που κάνει για να ισοπεδωθούν τα πάντα στο χώρο βοηθά στην ποιότητα της εκπαίδευσης, στον κοινωνικό διάλογο, στα ίδια τους τα σχολεία που σε λίγο καιρό, όπως έχουν διαμορφωθεί οι εργασιακές σχέσεις, θα δυσκολεύονται να βρουν εκπαιδευτικούς. Κυρίως, όμως, ο Σύνδεσμος θα πρέπει να αποφασίσει οριστικά και αμετάκλητα, διότι όταν αποκατασταθεί η δημοκρατική ομαλότητα στην εκπαίδευση, θα κληθεί να απαντήσει:

Θέλει, ναι ή όχι, τα ιδιωτικά σχολεία να είναι πραγματικό τμήμα του επίσημου, δημόσιου εκπαιδευτικού συστήματος, με όσα αυτό συνεπάγεται;

Ο Διευθυντής Β/θμιας Εκπαίδευσης Πειραιά διαφημίζει τα ιδιωτικά σχολεία καταγγέλει η ΕΛΜΕ Πειραιά!!

Οργή έχει προκαλέσει στους εκπαιδευτικούς, τους κατοίκους και γονείς του Πειραιά η αποκάλυψη της τοπικής Ένωσης Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης ότι ο επικεφαλής των δημόσιων σχολείων της περιοχής αντί να προσπαθεί να αντιμετωπίσει τα τεράστια προβλήματα που υπάρχουν ασχολείται με το να προβάλλει τα ιδιωτικά σχολεία και τις υπηρεσίες τους.

Στην ανακοίνωσή της η ΕΛΜΕ Πειραιά μιλάει για «πρωτοφανή, αδιανόητη κι επικίνδυνη απόφαση» με την οποία ο Διευθυντής Β/θμιας Εκπαίδευσης Πειραιά διοργανώνει Διημερίδα με θέμα: «Η προσφορά των Ιδιωτικών Σχολείων στην Εκπαίδευση-Παρόν και Μέλλον». Η εκδήλωση σε συνεργασία με τα ιδιωτικά «απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς, μαθητές, γονείς και κηδεμόνες της ευρύτερης περιοχής του Πειραιά» όπως αναφέρεται. Πίσω από τις αναφορές σε «αγαστή συνεργασία ανάμεσα στον Ιδιωτικό και τον Δημόσιο τομέα, στον χώρο της εκπαίδευσης» αποκαλύπτονται οι «διαφημιστικές» προθέσεις, με θεματικές ενότητες όπως «Στόχοι Ιδιωτικού Σχολείου. Οι Επιλογές και οι Απαιτήσεις του Σύγχρονου Γονέα από την Ιδιωτική Εκπαίδευση», «Παιδαγωγικοί Στόχοι και πώς επιτυγχάνονται από την Ιδιωτική Εκπαίδευση» κ.ά.

Την ίδια ώρα, τονίζει η ΕΛΜΕ Πειραιά, «τα δημόσια σχολεία της ΔΙΔΕ Πειραιά αντιμετωπίζουν τεράστια προβλήματα (κενά παρότι είμαστε μέσα Μαρτίου, τρομακτική υποχρηματοδότηση, έλλειψη Τμημάτων Ένταξης κ.α.)». Αλλά «ο Διευθυντής ΔΙΔΕ Πειραιά (Προϊστάμενος των σχολείων της Δημόσιας Εκπαίδευσης), αντί να ασχοληθεί με αυτά, οργανώνει ημερίδες για την προσφορά των Ιδιωτικών Σχολείων! Υπερασπίζεται δηλαδή τα σχολεία, όπου για να φοιτήσει ένας μαθητής χρειάζεται οι γονείς να δώσουν ένα σωρό λεφτά για τα δίδακτρα! Των σχολείων, που πωλούν, έναντι αμοιβής, την εκπαίδευση σαν εμπόρευμα, σε γονείς-πελάτες!!!».

«Την πολιτική ευθύνη φέρει το Υπουργείο Παιδείας και η κυβέρνηση» ξεκαθαρίζει η ίδια ανακοίνωση, αφενός με τις πολιτικές της στην Παιδεία και αφετέρου με την ίδια «την επιλογή του συγκεκριμένου Προϊσταμένου στον Πειραιά, τα έργα και τις ημέρες του οποίου, έχει καταγγείλει κατ’ επανάληψη η ΕΛΜΕ Πειραιά».

«Απαιτούμε από το ΥΠΑΙΘ, να παρέμβει εδώ και τώρα, ώστε να ακυρωθεί, έστω και την τελευταία στιγμή, η Διημερίδα-διαφήμιση της ΔΙΔΕ Πειραιά, υπέρ των Ιδιωτικών Σχολειών» τονίζει η ΕΛΠΕ Πειραιά και καλεί «τους εκπαιδευτικούς του Πειραιά, όλα τα σωματεία της πόλης μας, το Εργατικό Κέντρο, τους Συλλόγους και τις Ενώσεις Γονέων, να πάρουν μέρος στην κινητοποίηση την Παρασκευή 17/3 14:30 έξω από το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά».

Απολογισμός της επιτροπής LIBE για την Δικαιοσύνη, τον δημοκρατικό έλεγχο, την Ισότητα, το κράτος δικαίου και το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Ελλάδα!!

 

Τι είναι τελικά η «αξιολόγηση»; Με απλά λόγια, δομημένο λόγο, καταρρίπτεται από τους νεοδιόριστους της Λέσβου το αφήγημα της αξιολόγησης.

 

Εναπομείναντα οργανικά κενά μετά τις μεταθέσεις στην πρωτοβάθμια & στην δευτεροβάθμια ’23!!

 

 

6 44 e1678970193613

Συνταγματική εκτροπή στην ιδιωτική εκπαίδευση: συγκλονιστικά στοιχεία της ΟΙΕΛΕ για την άρρητη απόφαση της ηγεσίας του ΥΠΑΙΘ να μην ελέγχονται πλέον τα ιδιωτικά σχολεία

Μόλις 2 από τις 49 καταγγελίες των τελευταίων 12 μηνών «ελέγχθηκαν», καλύπτουν πλήρως τις παρανομίες κάποιες Διευθύνσεις Εκπαίδευσης

Προειδοποίηση: Το Δελτίο Τύπου που η ΟΙΕΛΕ εκδίδει σήμερα είναι μεγάλο σε έκταση. Όμως το μέγεθός του είναι ανάλογο των τεράστιων ευθυνών του Υπουργείου Παιδείας που έχει αφήσει το χώρο των ιδιωτικών σχολείων «ξέφραγο αμπέλι» αλλά και της εντεινόμενης παρανομίας σε πολλά ιδιωτικά σχολεία…

Την ουσιαστική κατάργηση της συνταγματικής εντολής για κρατική εποπτεία στα ιδιωτικά σχολεία αποκαλύπτει σήμερα η ΟΙΕΛΕ. Σε μια ημέρα που η ηγεσία του ΥΠΑΙΘ και ο Πρωθυπουργός ετοιμάζουν προεκλογική «φιέστα» για τα πεπραγμένα της κυβέρνησης στο χώρο της Παιδείας, η Ομοσπονδία μας δίνει στη δημοσιότητα, όπως είχε προαναγγείλει πριν από λίγες ημέρες, συγκλονιστικά στοιχεία που αποδεικνύουν πέραν πάσης αμφισβήτησης ότι η ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας, υλοποιώντας προεκλογικές υποσχέσεις στους επιχειρηματίες της εκπαίδευσης, έχει εγκαταλείψει πλήρως το ρόλο του επόπτη των ιδιωτικών σχολείων, με αποτέλεσμα η ανομία να λαμβάνει εκρηκτικές διαστάσεις και η φυγή των εκπαιδευτικών από τα ιδιωτικά σχολεία να εντείνεται (το 30% έχει αποχωρήσει την τελευταία διετία). Δεν ξεχνούμε άλλωστε τόσο την προεκλογική  δέσμευση του Πρωθυπουργού σε επιχειρηματίες του τουρισμού για τερματισμό των ελέγχων στον ιδιωτικό τομέα, όσο και το δημοσιοποιημένο δόγμα της Υπουργού Παιδείας περί «ελέγχων …νομιμότητας και όχι σκοπιμότητας». Όπως θα αποδείξουμε πιο κάτω, το δόγμα αυτό είναι απλό. Κανένας έλεγχος, ούτε νομιμότητας ούτε «σκοπιμότητας». Μόνη σκοπιμότητα είναι η προστασία των παραβατών ιδιοκτητών των ιδιωτικών σχολείων με κάθε τρόπο.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που συνέλεξε το Κλαδικό μας Ινστιτούτο, μόλις 2 από τις 49 καταγγελίες που η ΟΙΕΛΕ κατέθεσε τους τελευταίους 12 μήνες, ελέγχθηκαν – τρόπον τινά – από τις αρμόδιες υπηρεσίας, αν και για ΚΑΜΙΑ από αυτές δεν έχει ακόμη επιβληθεί οποιαδήποτε κύρωση σε ιδιοκτήτη ιδιωτικού σχολείου! Για τις 49 αυτές καταγγελίες λάβαμε 22 απαντήσεις (για λιγότερες δηλαδή από τις μισές υποθέσεις) οι συντριπτικά περισσότερες εκ των οποίων ήταν είτε μια απλή διαβίβαση της καταγγελίας μας στα …σχολεία (!), είτε η αντιγραφή διατάξεων …νόμων χωρίς κανένα νόημα. Επομένως, προσχηματικές απαντήσεις για να δείξουν ότι τάχα κάτι έκαναν.  

Παλιά και χωρίς αντισεισμικούς ελέγχους πολλά σχολεία στην Ελλάδα – Θέλουμε σύγχρονα και ασφαλή σχολεία!! Αυτά είναι τα “αξιολογημένα σχολεία” της κυρίας Κεραμέως…

 

Το gov.gr – Τώρα και στο Viber

 

ΔΟΕ: Βήματα για απεργία / αποχή από την αξιολόγηση – Γνωμοδότηση νομικής συμβούλου για απεργία / αποχή από την αξιολόγηση – Δήλωση συμμετοχής στην απεργία – αποχή

Ας δούμε τις 2 υποθέσεις που «ελέγχθηκαν»:

 • Η πρώτη περίπτωση αφορά στα Εκπαιδευτήρια Μπακογιάννη που υποχρέωσαν τους εκπαιδευτικούς να εργαστούν Αύγουστο χωρίς να πληρωθούν. Η Διεύθυνση Ιδιωτικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας (που οφείλουμε να πούμε ότι κάνει κάποιες φιλότιμες προσπάθειες να μπει μια τάξη στο χάος, αλλά που δεν έχει εκτελεστικές αρμοδιότητες) έστειλε στις οικείες Διευθύνσεις και στην Επιθεώρηση Εργασίας Λάρισας το ισχύον νομικό πλαίσιο, αλλά έκτοτε δεν έχει υπάρξει καμιά πρόοδος. Μάλιστα πληροφορηθήκαμε αυτές τις ημέρες από καταγγελίες συναδέλφων ότι το εν λόγω εκπαιδευτήριο, γνωρίζοντας ότι δεν πρόκειται να ελεγχθεί από κανέναν, κάνει κάθε Σαββατοκύριακο ανενόχλητα φροντιστηριακά μαθήματα σε μαθητές Λυκείου χρησιμοποιώντας απλήρωτους εκπαιδευτικούς.
 • Η δεύτερη περίπτωση αφορά στο ιδιωτικό εκπαιδευτήριο «Η Θεομήτωρ» όπου παρατηρήθηκε το απαράδεκτο φαινόμενο των διπλών συμβάσεων (άλλα αναγράφονται στο διοριστήριο κι άλλα στη σύμβαση του ΠΣ Εργάνη, ώστε τα παραβατικά σχολεία να συνάπτουν παράνομες, ορισμένου χρόνου συμβάσεις με εκπαιδευτικούς και έτσι να τους «απολύουν» ουσιαστικά το καλοκαίρι, να διώχνουν μητέρες στην διάρκεια προστασίας της μητρότητας κ.λπ.). Μας γνωστοποιήθηκε προ μηνών ότι κάποια στιγμή «θα εκκινήσει προκαταρκτική εξέταση», αλλά ακόμη δεν έχει γίνει απολύτως τίποτε. Επιπλέον, παρά το γεγονός ότι το Υπουργείο γνωρίζει για το ζήτημα των διπλών συμβάσεων (ο Πρόεδρος της ΟΙΕΛΕ έχει ενημερώσει προσωπικά το Γ.Γ. κ. Κόπτση), η ηγεσία του ΥΠΑΙΘ αρνείται την τόσο απλή και εύκολη λύση να αποστέλλουν τα ιδιωτικά σχολεία αντίγραφο της σύμβασης στην Εργάνη στις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, ώστε να λυθεί δια παντός το ζήτημα. Για ποιο λόγο το αρνείται; Πολύ απλά, διότι η παρανομία πρέπει να συνεχίζεται….

Ακολουθεί μια σύντομη παρουσίαση πολύ χαρακτηριστικών περιπτώσεων υποθέσεων που το ΥΠΑΙΘ και οι υπηρεσίες του αρνήθηκαν να ελέγξουν. Οι ευθύνες κάποιων Διευθύνσεων Εκπαίδευσης είναι τεράστιες και καλούμε σήμερα τόσο το Υπουργείο Παιδείας να λάβει μέτρα, αν πραγματικά θέλει να τιμήσει το ρόλο του ως εγγυητής της νομιμότητας, όσο και τα πολιτικά κόμματα να φέρουν το θέμα στη Βουλή.

Αθώο, χωρίς καμιά διαδικασία ελέγχου, το ιδιωτικό νηπιαγωγείο-κολαστήριο στην Πεύκη με τη βούλα της Υφυπουργού Παιδείας…

Το Νοέμβριο του 2022 η ΟΙΕΛΕ είχε δώσει στη δημοσιότητα τις απίστευτες καταγγελίες για ιδιωτικό νηπιαγωγείο-κολαστήριο στην Πεύκη. Την καταγγελία αυτή αξιοποίησαν 17 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ με επικεφαλής τον Πάνο Σκουρλέτη που κατέθεσαν αναφορά στη Βουλή προκειμένου να διερευνηθεί η υπόθεση. Προ ολίγων ημερών, το γραφείο του Βουλευτή μας ενημέρωσε ότι έλαβε απάντηση υπογεγραμμένη από την Υφυπουργό Παιδείας κ. Ζ. Μακρή πως το σχολείο ελέγχθηκε και όλα βρέθηκαν …νόμιμα.

Οι ερωτήσεις εύλογες. Τι είδους έλεγχος έγινε στο εν λόγω εκπαιδευτήριο; Προκαταρκτική εξέταση ή ΕΔΕ; Γιατί δεν κλήθηκε, όπως πάντοτε συμβαίνει, η καταγγέλλουσα Ομοσπονδία; Αν έγινε έρευνα (που πολύ αμφιβάλλουμε), ποια ήταν τα πορίσματά της; Τέθηκε η υπόθεση στο αρχείο; Η εκτίμησή μας είναι ότι δεν έγινε κανένας απολύτως έλεγχος και η υπόθεση κουκουλώθηκε με ευθύνη τόσο της Διεύθυνσης όσο και της ηγεσίας του ΥΠΑΙΘ.

Δεν είναι, φυσικά, μόνο το ζήτημα του συγκεκριμένου νηπιαγωγείου. Πολύ πρόχειρα μπορούμε να αναφέρουμε, βάσει του αριθμού των καταγγελιών που έχουμε λάβει την τελευταία διετία (πάνω από 250!!) στο χώρο των ιδιωτικών νηπιαγωγείων, ότι πάνω από το 80% των μονάδων καταστρατηγούν τη νομιμότητα. Το έχουμε γνωστοποιήσει στην πολιτική ηγεσία και σε Διευθύνσεις Εκπαίδευσης. Τι έχει γίνει; Απολύτως τίποτα! Δεν μας κάνει εντύπωση, στη συζήτηση στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων στη Βουλή για το Νόμο Κεραμέως, παραβρέθηκαν για να στηρίξουν και οι δύο εργοδοτικές οργανώσεις από το χώρο των ιδιωτικών νηπιαγωγείων.

Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ηρακλείου Κρήτης: ύποπτη ανοχή σε βαρύτατες παραβάσεις της εκπαιδευτικής και της εργατικής νομοθεσίας ιδιωτικού νηπιαγωγείου

Ίσως η πιο προκλητική περίπτωση ανοχής, εκ μέρους Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, σε άγριες κυριολεκτικά παρανομίες ιδιωτικού εκπαιδευτηρίου τα τελευταία χρόνια. Δώσαμε πρόσφατα στη δημοσιότητα την υπόθεση ιδιωτικού νηπιαγωγείου στο Ηράκλειο Κρήτης και της απίστευτης ανοχής της οικείας Διεύθυνσης σε βαθμό που προβληματίζει έντονα για τις προθέσεις της.

Το εν λόγω νηπιαγωγείο, με την ανοχή της συγκεκριμένης Διεύθυνσης, εξέδιδε παράνομες συμβάσεις ορισμένου χρόνου (για να διώχνει την εκπαιδευτικό το καλοκαίρι) με παράνομο ωράριο 40 ωρών και παράνομο μισθό. Με τις ευλογίες των αρμοδίων και εκμεταλλευόμενο το ότι η Διεύθυνση έκλεισε τα μάτια, απέλυε επί της ουσίας μέσω λήξης της παράνομης σύμβασης  καλοκαίρι συνάδελφο που ήταν σε διάστημα προστασίας της μητρότητας! Και το ακόμη χειρότερο, η Διεύθυνση αρνήθηκε να προωθήσει τα χαρτιά της εκπαιδευτικού για την εννεάμηνη άδεια ανατροφής τέκνου με τη φαιδρή δικαιολογία ότι το σχολείο …αρνείται να ορίσει αναπληρωτή! Φυσικά, αν η Διεύθυνση λειτουργούσε τηρώντας το νόμο, θα έλεγε στο σχολείο πως, αν δεν πάρει αναπληρωτή, θα μπει λουκέτο. Όμως οι αρμόδιοι επέλεξαν και σε αυτή την περίπτωση, να υπερασπιστούν τον παραβατικό επιχειρηματία εις βάρος του εκπαιδευτικού και εις βάρος του δημόσιου συμφέροντος…

Η ΟΙΕΛΕ κάλεσε τη Διεύθυνση να απαντήσει και ενημέρωσε την πολιτική ηγεσία. Απάντηση; Καμία. Ως εκ τούτου, εξετάζει την προσφυγή στη δικαιοσύνη εναντίον της Διεύθυνσης ΠΕ Ηρακλείου και κατά παντός υπεύθυνου για παράβαση καθήκοντος και τη διερεύνηση της δυσώδους αυτής υπόθεσης από εισαγγελέα.

Διεύθυνση ΠΕ Χαλκιδικής: σε ρόλο …γραφείου τύπου παράνομου ιδιωτικού σχολείου

Η ΟΙΕΛΕ και ο ΣΙΕΛΒΕ (το σωματείο μας στη Βόρεια Ελλάδα) κατέθεσαν πολύ συγκεκριμένα στοιχεία (ακόμη και φωτογραφίες από …sms της διοίκησης του σχολείου!!) που αποδείκνυαν πέραν πάσης αμφιβολίας ότι το σχολείο άνοιξε πολύ νωρίτερα από την επίσημη έναρξη του σχολικού έτους, μέσα στον Αύγουστο, και ότι μάλιστα οι εκπαιδευτικοί κλήθηκαν Σαββατοκύριακο στην …οικία του ιδιοκτήτη για …σεμινάρια! Ποια ήταν η απίστευτη απάντηση της Διεύθυνσης ΠΕ Χαλκιδικής (που επισυνάπτουμε;) «Επικοινωνήσαμε …τηλεφωνικά με τον ιδιοκτήτη που μας είπε ότι όλα είναι νόμιμα, παρακαλούμε να μην …δυσφημίζετε το σχολείο (!) και μην μας ενοχλείτε!» Ενημερώσαμε την ηγεσία του ΥΠΑΙΘ. Ναι, σωστά μαντέψατε, και σε αυτή την περίπτωση δεν έγινε απολύτως τίποτε!

 

Διεύθυνση ΠΕ Ανατ. Αττικής: ήξεις αφίξεις ουκ εν πολέμω θνήξεις….

Οφείλουμε να αναγνωρίσουμε ότι οι Διευθύνσεις ΠΕ και ΔΕ Ανατολικής Αττικής έχουν δύσκολο έργο, καθώς στη συγκεκριμένη εκπαιδευτική περιφέρεια έχουν συγκεντρωθεί πάρα πολλά ιδιωτικά σχολεία και το μεγαλύτερο κομμάτι του μαθητικού πληθυσμού της ιδιωτικής εκπαίδευσης στη χώρα. Είναι λογικό οι εν λόγω Διευθύνσεις να υφίστανται αφόρητη πίεση από πολλούς ιδιοκτήτες. Όμως, η νομιμότητα θα πρέπει να τηρείται, όποιος κι αν είναι ο ελεγχόμενος! Η, σε ορισμένες περιπτώσεις, πλημμέλεια εποπτείας εκ μέρους των αρχών έχει συμβάλλει στη δραματική επιδείνωση των εργασιακών συνθηκών που προκάλεσε το απίστευτο κύμα φυγής εκπαιδευτικών από τα ιδιωτικά εκπαιδευτήρια της περιοχής. Ο αριθμός είναι εντυπωσιακός: πάνω από 350 συνάδελφοι σε λιγότερο από 1,5 έτος έφυγαν από τα σχολεία τους!

Η ΟΙΕΛΕ κατέθεσε στη Διεύθυνση ΠΕ Ανατ. Αττικής συγκεκριμένη καταγγελία για μεγάλο ιδιωτικό σχολείο της περιοχής, όπου πλέον οι συνθήκες εργασίας είναι αφόρητες, καθώς τους επιβάλλεται ένας αδιανόητος όγκος δουλειάς, μεγάλο μέρος της οποίας δεν έχει καμιά σχέση με τα καθήκοντα του εκπαιδευτικού της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Στην καταγγελία αναφέραμε αναλυτικά τις πρόσθετες υποχρεώσεις και ζητούσαμε να ενημερωθούμε, εάν νόμιμα επιβάλλονται αυτά τα καθήκοντα στους εκπαιδευτικούς. Η απάντηση ήταν …μη απάντηση. Μια συρραφή-αντιγραφή διατάξεων νόμων, χωρίς φυσικά η Διεύθυνση να παίρνει οποιαδήποτε θέση!

Παρεμβάσεις από «πολύ ψηλά» σε Διευθύνσεις Εκπαίδευσης για να μην ελεγχθούν συγκεκριμένα ιδιωτικά σχολεία

Αφήσαμε για το τέλος το πιο ανησυχητικό. Στελέχη Διευθύνσεων Εκπαίδευσης με μεγάλο αριθμό ιδιωτικών σχολείων, μάς έχουν αναφέρει πως, σε περιπτώσεις που επιχειρούν να ασκήσουν τον προβλεπόμενο εποπτικό τους ρόλο, έχουν υπάρξει περιστατικά ωμής παρέμβασης από «πολύ ψηλά», ώστε να μην ελεγχθούν συγκεκριμένα ιδιωτικά σχολεία.

Αν χρειαστεί, θα επανέλθουμε στο συγκεκριμένο…

Αντί επιλόγου…

Δεν περιμένουμε πλέον απολύτως τίποτα από τη συγκεκριμένη πολιτική ηγεσία του ΥΠΑΙΘ. Έχει αποδείξει πως το μόνο που την απασχολεί στα της ιδιωτικής εκπαίδευσης είναι η ικανοποίηση κάθε αιτήματος των ιδιοκτητών των ιδιωτικών σχολείων, ακόμη και αυτών που δεν έχουν …υποβληθεί ακόμη! Αναμένουμε όμως από τα κόμματα της αντιπολίτευσης να εξετάσουν τις σημερινές καταγγελίες της ΟΙΕΛΕ και να αποδείξουν, εάν πραγματικά ενδιαφέρονται να αντιμετωπιστεί η κατάφωρη παραβίαση του άρθρου 16, παρ. 8 του Συντάγματος που αναφέρει πως η πολιτεία οφείλει να εποπτεύει τα ιδιωτικά σχολεία. Όχι για να εξυπηρετηθούν συντεχνιακά αιτήματα, αλλά για να προστατευθεί το δημόσιο αγαθό που και τα ιδιωτικά σχολεία παρέχουν, για να αντιμετωπιστεί η διόγκωση των εκπαιδευτικών και των κοινωνικών ανισοτήτων. Για να προστατευθούν και τα ίδια τα ιδιωτικά σχολεία από τη μαζική φυγή χιλιάδων εκπαιδευτικών που δεν αντέχουν πλέον τις άθλιες εργασιακές συνθήκες και από τις τεράστιες δυσκολίες ανεύρεσης προσωπικού που θα προκύψουν, καθώς οι νέοι εκπαιδευτικοί προτιμούν να μείνουν σπίτια τους από το να γίνουν αντικείμενο χυδαίας εκμετάλλευσης.

Τέλος, κανείς δεν δικαιούται να πανηγυρίζει για το χωρίς ιστορικό προηγούμενο χάλι στην ιδιωτική εκπαίδευση μετά από 4 χρόνια απορρύθμισης και διαπλοκής. Ίσως μόνο όσοι ωφελήθηκαν από την απουσία κάθε ελέγχου και γέμισαν τα ταμεία τους από την απλήρωτη εργασία των σύγχρονων «ειλώτων» της εκπαίδευσης τα απογεύματα, τα βράδια, τα Σαββατοκύριακα, τα καλοκαίρια, από την παραβίαση κάθε διάταξης της εργατικής και της εκπαιδευτικής νομοθεσίας, από τη μετατροπή πολλών ιδιωτικών σχολείων σε πρατήρια «γνώσης». Ακόμη κι αυτή η ωφέλεια θα είναι πρόσκαιρη. Ζωντανά, την επόμενη δύσκολη περίοδο που έρχεται, θα μείνουν μόνο τα ιδιωτικά εκπαιδευτήρια που σεβάστηκαν τους εκπαιδευτικούς, που έδωσαν ηθικά και οικονομικά κίνητρα, που εξακολουθούν να θεωρούν ότι είναι πρώτα απ’ όλα σχολεία και όχι αμιγείς επιχειρήσεις.

Κύριε Πρωθυπουργέ, Κυρία Υπουργέ Παιδείας, για το «έργο» που αφήσατε στο χώρο της ιδιωτικής εκπαίδευσης την τελευταία 4ετία δεν θα πρέπει να είστε καθόλου υπερήφανοι!

ΟΙΕΛΕ: Ξεφεύγει η κατάσταση στα ιδιωτικά σχολεία! Δύο περιστατικά παράνομης εκδίωξης εκπαιδευτικών από την τάξη (το ένα με χρήση σωματικής βίας) καταγράφηκαν μέσα σε μία εβδομάδα…

Το κλίμα ασυδοσίας και, κυρίως, ατιμωρησίας που έχει διαμορφωθεί τα τελευταία χρόνια στην ιδιωτική εκπαίδευση γεννά «τέρατα». Εσχάτως, και λόγω της έλλειψης σοβαρής εποπτείας στα ιδιωτικά σχολεία, η κατάσταση δείχνει να ξεφεύγει από κάθε έλεγχο. Σύμφωνα με συγκεκριμένες καταγγελίες, υπήρξαν μόνο την περασμένη εβδομάδα δύο περιπτώσεις παράνομης εκδίωξης εκπαιδευτικών από τα σχολεία τους (το ένα μάλιστα με τη χρήση σωματικής βίας).

 

Η πρώτη περίπτωση καταγράφηκε σε σχολείο της Δυτικής Ελλάδας (που έχει ιστορικό «ανάλογης» αντιμετώπισης συναδέλφων…). Εκπαιδευτικός, βάσει της καταγγελίας, εκδιώχθηκε με τη χρήση σωματικής βίας μέσα από την τάξη και ενώπιον των μαθητών (!!), επειδή αρνήθηκε να …παραδώσει το κινητό του/της τηλέφωνο στο γραφείο του Διευθυντή (όπως – κακώς – υποχρεώνονται να κάνουν όλοι οι εκπαιδευτικοί του σχολείου). Αν και η απαίτηση του Διευθυντή είναι αδιανόητη (δεν προβλέπεται πουθενά στη νομοθεσία να …μαζεύει ο Διευθυντής κινητά και είναι προφανής η παραβίαση προσωπικών δεδομένων), ο/η συνάδελφος ζήτησε έγγραφες εγγυήσεις, διότι είχαν προηγηθεί απώλειες κινητών το προηγούμενο διάστημα στο σχολείο. Οι εγγυήσεις αυτές όχι μόνον δεν δόθηκαν, αλλά διευθυντικό στέλεχος του σχολείου έσυρε κυριολεκτικά τον/την εκπαιδευτικό έξω από την τάξη και στη συνέχεια από τη σχολική μονάδα. Μετά από επικοινωνία με την ΟΙΕΛΕ, ο/η συνάδελφος μετέβη στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας, προέβη σε καταγγελία και ζήτησε καταγραφή περιστατικού από την αστυνομία. Θα αναμένουμε τις άμεσες ενέργειες της Διεύθυνσης και την εκκίνηση πειθαρχικού ελέγχου κατά της ιδιοκτησίας και των εμπλεκόμενων διευθυντικών στελεχών.

 

Η δεύτερη περίπτωση αφορά σε ιδιωτικό νηπιαγωγείο των Βορείων Προαστίων της Αθήνας. Η κατάσταση, φυσικά, στα ιδιωτικά νηπιαγωγεία είναι γνωστή, αν και καμιά ουσιαστική παρέμβαση μέχρι τώρα δεν έχει γίνει από την Πολιτεία. Συνάδελφος της οποίας το παιδί αντιμετώπισε οξύτατο πρόβλημα υγείας και δεν είχε άνθρωπο να το φροντίσει, ζήτησε άδεια (όπως δικαιούνται οι εκπαιδευτικοί σε τέτοιες περιπτώσεις με την έγκριση της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης). Ενώ, σύμφωνα με την καταγγελία, αρχικά το σχολείο συμφώνησε, όταν η εκπαιδευτικός μετέβη την επόμενη ημέρα να αναλάβει υπηρεσία, δεν της επετράπη η είσοδος και μάλιστα χωρίς καμιά εξήγηση! Ο/η εκπαιδευτικός μετέβη, μετά από επικοινωνία μαζί μας, στην αρμόδια Διεύθυνση που εξέδωσε ορθώς κανονική άδεια και κάλεσε τους αρμόδιους του σχολείου για εξηγήσεις…

 

Η σταδιακή μετατροπή του χώρου της ιδιωτικής εκπαίδευσης σε ντικενσιανή φάμπρικα του 19ου αιώνα προκαλεί θλίψη και ανησυχία. Αναδεικνύει, όμως, κυρίως τις μεγάλες ευθύνες της πολιτικής ηγεσίας του ΥΠΑΙΘ που καλλιεργεί στους επιχειρηματίες του χώρου την αίσθηση ότι κανείς δεν θα τους ενοχλήσει, ό,τι κι αν κάνουν. Δεν θα βάλουμε σε καμιά περίπτωση όλα τα ιδιωτικά εκπαιδευτήρια στο ίδιο τσουβάλι, πληθαίνουν όμως τα περιστατικά που προκαλούν την οργή των συναδέλφων και το κοινό περί δικαίου αίσθημα. Ο πρωτοφανής στη ιστορία της ιδιωτικής εκπαίδευσης αριθμός παραιτήσεων-απολύσεων μόνο την τελευταία διετία αποτελεί τον καλύτερο δείκτη της ζοφερής κατάστασης που έχει διαμορφωθεί και για την οποία θα υπάρξει δημόσια παρέμβαση της Ομοσπονδίας προς την Υπουργό Παιδείας τις επόμενες ημέρες.

Κύλιση προς τα επάνω