Ειδικό Πρόγραμμα Διοικητικής Επάρκειας

Πρόσκληση Συμμετοχής στο Ειδικό Πρόγραμμα Διοικητικής Επάρκειας για Υπαλλήλους κατηγορίας/εκπαιδευτικής βαθμίδας ΔΕ

Το Ε.Κ.Δ.Δ.Α. και το Υπουργείο Εσωτερικών, σας δίνουν τη δυνατότητα να συμμετέχετε στο Ειδικό Πρόγραμμα Πιστοποίησης Διοικητικής Επάρκειας το οποίο στοχεύει στην ανάπτυξη νέας γενιάς διοικητικών και ψηφιακών ικανοτήτων των υπαλλήλων του Δημόσιου Τομέα. Το πρόγραμμα εστιάζει στην αξιοποίηση σύγχρονων τεχνολογιών αιχμής στο πλαίσιο της διαρκούς αναβάθμισης των δεξιοτήτων και απόκτησης νέων ικανοτήτων των στελεχών του Δημόσιου Τομέα, με απώτερο στόχο την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη λειτουργία και παροχή υπηρεσιών από τους δημόσιους οργανισμούς.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε μόνιμους υπαλλήλους και τους υπαλλήλους με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου κατηγορίας/εκπαιδευτικής βαθμίδας ΔΕ, όλων των κλάδων/ειδικοτήτων, που υπηρετούν σε Φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, όπως αυτή ορίζεται στην παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α΄ 143), εφόσον διέπονται, ευθέως ή κατά παραπομπή, από τις διατάξεις του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. ή του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων. Προτεραιότητα στην επιλογή θα δοθεί στους κλάδους με διοικητικό ή οικονομικό αντικείμενο και στη συνέχεια θα ακολουθήσουν οι λοιποί κλάδοι.

Η απόκτηση Πιστοποιητικού Διοικητικής Επάρκειας μοριοδοτείται με τριάντα (30) μόρια, ενώ ο χρόνος που απαιτείται για τη βαθμολογική εξέλιξη των πιστοποιημένων υπαλλήλων μειώνεται συνολικά κατά ένα (1) έτος.

 

[pdf-embedder url=”https://e-wall.net/wp-content/uploads/2022/01/prosklisi-1.pdf” title=”prosklisi”]

Κύλιση προς τα επάνω