ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΜΕΑ: ΩΡΑΡΙΟ – ΑΔΕΙΕΣ – ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ / ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ

Τα δικαιώματα των εκπαιδευτικών με αναπηρίες (ΑμεΑ) εξασφαλίζουν την ισότητα των ευκαιριών για τους εκπαιδευτικούς ΑμεΑ και ότι θα έχουν πρόσβαση σε όλες τις πτυχές της εκπαιδευτικής διαδικασίας.

Αυτό περιλαμβάνει θέματα ωραρίου, αδειών, μεταθέσεων και απόσπασης.

  1. Ωράριο: Οι εκπαιδευτικοί ΑμεΑ έχουν ειδικές ρυθμίσεις ωραρίου, προσαρμοσμένες στις ανάγκες τους.
  2. Άδειες: Οι εκπαιδευτικοί ΑμεΑ δικαιούνται ειδικές αδειες για να αντιμετωπίσουν ιατρικές ή άλλες ανάγκες που σχετίζονται με την αναπηρία τους.
  3. Ειδικές κατηγορίες μεταθέσεων / απόσπασης: Οι εκπαιδευτικοί ΑμεΑ έχουν προτεραιότητα σε μεταθέσεις ή αποσπάσεις, ώστε να διευκολυνθεί η εργασία τους και η πρόσβασή τους σε κατάλληλο περιβάλλον. Εφημερίες εκπαιδευτικών / Καθήκοντα και αρμοδιότητές!

Η παροχή των δικαιωμάτων και παροχών στους εκπαιδευτικούς ΑΜΕΑ είναι απαραίτητη για την εξασφάλιση της ισότιμης πρόσβασης στην εκπαίδευση και για τη δημιουργία ενός πιο συμπεριληπτικού εκπαιδευτικού περιβάλλοντος. Η παροχή των παραπάνω δικαιωμάτων και παροχών στους εκπαιδευτικούς ΑΜΕΑ είναι απαραίτητη για την εξασφάλιση της ισότιμης πρόσβασης στην εκπαίδευση και για τη δημιουργία ενός πιο συμπεριληπτικού εκπαιδευτικού περιβάλλοντος.

Ειδικές κατηγορίες / Αποσπάσεις νεοδιόριστων: 21/08 έως 23/08 για υποβολή αιτήσεων!

Ωράριο – Εφημερίες

Εφημερίες: Δεν Υπάρχει νομικό πλαίσιο που να απαλλάσσει τα άτομα ΑΜΕΑ από τις εφημερίες
Το αφήνει στην ευχέρεια του συλλόγου διδασκόντων. Εάν ο σύλλογος διδασκόντων ψηφίσει κατά πλειοψηφία να τα απαλλάξει τότε δεν κάνουνε εφημερίες

Σύμφωνα με το με Α.Π. ΔΙΑΔΠ/Φ.Β.3/9763/05-04-2013 (ΑΔΑ:ΒΕΑΦΧ-ΜΙ7) έγγραφο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης:

«Ειδικότερα για τους εκπαιδευτικούς, η μείωση του ωραρίου εργασίας δεν αφορά, σε καμία περίπτωση, στις ώρες διδασκαλίας τους. Αυτό σημαίνει ότι το δικαίωμα που απορρέει από την ως άνω Γνωμοδότηση, δύναται να ασκηθεί ως προς τις ώρες, πέραν των διδακτικών, που υποχρεούνται να παραμείνουν στο σχολείο για την προσφορά και άλλων υπηρεσιών που συνδέονται με το γενικότερο εκπαιδευτικό τους έργο.»

Στα πλαίσια όμως, της διευκόλυνσης των εκπαιδευτικών της κατηγορίας αυτής, βάσει του αρ. Φ.351.5/23/51715/Δ1/8-5-2009 εγγράφου της Γενικής Διεύθυνσης Διοίκησης Προσωπικού Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης του Υ.ΠΑΙ.Θ., έχουν δοθεί οδηγίες στους Διευθυντές των σχολικών μονάδων να φροντίζουν ώστε να τους εξασφαλίζεται συνεχές ωράριο διδασκαλίας και να τους παρέχεται κάθε άλλη διευκόλυνση, όπως απαλλαγή από την υποχρέωσή τους για προσφορά εξωδιδακτικής εργασίας (διοικητικές εργασίες, συμμετοχή σε εορταστικές, πολιτιστικές και άλλες εκδηλώσεις, εφημερίες κ.λ.π.), εφόσον το μέτρο αυτό δεν παρακωλύει την ομαλή λειτουργία του σχολείου.

Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί για να τύχουν των ως άνω διευκολύνσεων θα πρέπει να προσκομίζουν γνωμάτευση της οικείας Υγειονομικής Επιτροπής, από την οποία να προκύπτει ότι εμπίπτουν στις κατηγορίες που προβλέπονται από τον Ν. 2527/1997.

Οι διατάξεις του άρθρου 16, παρ. 4 και 5 του Ν. 2527/1997 (ΦΕΚ 206 Α) και η Γνωμοδότηση 268/2012 του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, που προβλέπουν τη μείωση του ωραρίου εργασίας κατά μία (1) ώρα την ημέρα στους δημοσίους υπαλλήλους με βεβαιωμένη αναπηρία σε ποσοστό 67% και άνω ή σε αυτούς που έχουν παιδιά με πνευματική, ψυχική ή σωματική αναπηρία σε ποσοστό 67% και άνω ή σύζυγο με αναπηρία σε ποσοστό 100%, τον οποίο συντηρούν, δεν εφαρμόζονται στους εκπαιδευτικούς, το ωράριο των οποίων ρυθμίζεται από ειδικές διατάξεις.

Αυτό σημαίνει ότι το δικαίωμα που απορρέει από την ως άνω Γνωμοδότηση, δύναται να ασκηθεί ως προς τις ώρες, πέραν των διδακτικών, που υποχρεούνται να παραμείνουν στο σχολείο για την προσφορά και άλλων υπηρεσιών που συνδέονται με το γενικότερο εκπαιδευτικό τους έργο.» Στα πλαίσια όμως, της διευκόλυνσης των εκπαιδευτικών της κατηγορίας αυτής, έχουν δοθεί οδηγίες στους Διευθυντές των σχολικών μονάδων να φροντίζουν ώστε να τους εξασφαλίζεται συνεχές ωράριο διδασκαλίας και να τους παρέχεται κάθε άλλη διευκόλυνση, όπως απαλλαγή από την υποχρέωσή τους για προσφορά εξωδιδακτικής εργασίας (διοικητικές εργασίες, συμμετοχή σε εορταστικές, πολιτιστικές και άλλες εκδηλώσεις, εφημερίες κ.λ.π.), εφόσον το μέτρο αυτό δεν παρακωλύει την ομαλή λειτουργία του σχολείου.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

Εγκύκλιος:

Στo πλαίσιo όμως της διευκόλυνσης των εκπαιδευτικών της κατηγορίας αυτής παρακαλούµε να δώσετε σχετικές οδηγίες στους ∆ιευθυντές των σχολικών µονάδων της περιφέρειάς σας ώστε να τους εξασφαλισθεί συνεχές ωράριο διδασκαλίας και να τους παρασχεθεί κάθε άλλη διευκόλυνση, όπως απαλλαγή από την υποχρέωσή τους για προσφορά εξωδιδακτικής εργασίας, εφόσον το µέτρο αυτό δεν παρακωλύει την οµαλή λειτουργία του σχολείου”.

372524038 213027291486353 4583218781955077042 n

 

ΑΔΕΙΕΣ:

Οι συνάδελφοι εκπαιδευτικοί με ποσοστό αναπηρίας 50% και άνω δικαιούνται 6 μέρες άδεια επιπλέον της κανονικής το χρόνο
νόμο 4674/2020 αρθ.47 (αναθεώρηση του 3528/2007)

Είχε γίνει αναφορά πριν χρόνια στον Συνήγορο του Πολίτη σχετικά με την εξομοίωση στις άδειες αναπληρωτών – μόνιμων γονέων ΑΜΕΑ.

Η απάντηση στην αναφορά ήταν η ψήφιση του νόμου του 2020 (N.4674/2020 άρθρ.: 47) με βάση τον οποίο και οι αναπληρωτές γονείς δικαιούνται τις 22 μέρες άδειας οι οποίες για τους αναπληρωτές είναι αναλογικά της σύμβασης.

Δεν υπάρχει σε καμία περίπτωση υποχρεωτική χρήση της κανονικής και μετά της άδειας αυτής.

Όπως επίσης δεν υπάρχει θέμα με το όριο ηλικίας του τέκνου.

Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί για να τύχουν των ως άνω διευκολύνσεων θα πρέπει να προσκομίσουν γνωμάτευση της υγειονομικής επιτροπής του Ν.1648/1996 από την οποία να προκύπτει ότι εμπίπτουν στις κατηγορίες που προβλέπονται από τις ανωτέρω διατάξεις.

 

373457936 680823256902858 5609928835750285630 n

 

 

Ποινές αποκλεισμού αναπληρωτών σε περίπτωση μη ανάληψης υπηρεσίας ή παραίτησης

ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ

Δικαίωμα υποβολής αίτησης μετάθεσης έχουν οι εκπαιδευτικοί οι ανήκοντες σε μία από τις κατηγορίες που αναφέρονται στο άρθρο 13 του π.δ. 50/1996 στο άρθρο 17 του ν. 3402/2005 του ν. 3454/2006 και στο άρθρο 52 του ν. 4115/2013.

Διευκρινίζουμε ότι σύμφωνα με την τελευταία διάταξη «Εξομοιώνονται με τους πολύτεκνους εκπαιδευτικούς, οι εκπαιδευτικοί, που τυγχάνουν γονείς ενός (1) αναπήρου τέκνου, με ποσοστό αναπηρίας 67% και, κατά συνέπεια, θα έχουν την ίδια αντιμετώπιση που ο ν.3848/2010 επιφυλάσσει στους πολύτεκνους.».

εαε κατηγοριες

Οι παθήσεις:

  • 1) Αρθρο 13 του π.δ. 50/1996

α) Οι εκπαιδευτικοί που έχουν παιδιά τα οποία χρειάζονται ειδική θεραπευτική αγωγή ή εκπαίδευση και είναι τυφλά, κωφά ή βαρήκοα, αυτιστικά, σπαστικά πάσχουν από μεσογειακή αναιμία, που χρήζει μεταγγίσεων αίματος, λευχαιμία, αιμορροφιλία, χρόνια νεφρική ανεπάρκεια σε στάδιο αιμοκάθαρσης, ΑΙDS, σύνδρομο DΟWΝ και σκλήρυνση κατά πλάκας τετραπληγικής ή παραπληγικής μορφής καρκίνο σε μεταστατικό στάδιο και νόσο του Crohn. Για την απόδειξη των λόγων αυτών απαιτείται βεβαίωση Β/θμιας Υγειονομικής Επιτροπής στην οποία θα εκτίθεται και το ιστορικό της ασθένειας.
β) Το β αφορά τους πολύτεκνους
γ) Οι εκπαιδευτικοί που οι ίδιοι ή οι σύζυγοί τους πάσχουν από μεσογειακή αναιμία που χρήζει μεταγγίσεων αίματος, λευχαιμία, αιμορροφιλία, χρόνια νεφρική ανεπάρκεια σε στάδιο αιμοκάθαρσης, ΑΙDS και σκλήρυνση κατά πλάκας τετραπληγικής ή παραπληγικής μορφής καρκίνο σε μεταστατικό στάδιο και νόσο του Crohn. Για την απόδειξη των λόγων αυτών απαιτείται βεβαίωση Β/θμιας Υγειονομικής Επιτροπής στην οποία θα εκτίθεται και το ιστορικό της ασθένειας.

  • 2) άρθρο 17 του ν. 3402/2005

Δρεπανοκυτταρική και μικροδρεπανοκυτταρική αναιμία

Οι μορφές αναιμίας δρεπανοκυτταρική και μικροδρεπανοκυτταρική, ισοδυναμούν, ως προς τα ιατρικά και κοινωνικά προβλήματα που προκαλούν στους πάσχοντες, προς την ομόζυγη μεσογειακή αναιμία, και οι πάσχοντες τυγχάνουν των ευεργετημάτων που απολαμβάνουν κατά νόμο όσοι πάσχουν από ομόζυγη μεσογειακή αναιμία.

  • 3) Παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 3454/2006 – Αφορά στους πολύτεκνους
  • 4) Αρθρο 52 του ν. 4115/2013 (24Α΄) όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 2 του άρθρου 39 του ν. 4403/16

Εξομοιώνονται με τους πολύτεκνους εκπαιδευτικούς, οι εκπαιδευτικοί, που τυγχάνουν γονείς ενός (1) ανάπηρου τέκνου, με ποσοστό αναπηρίας 67% και, κατά συνέπεια, θα έχουν την ίδια αντιμετώπιση που ο Ν. 3848/2010 (Α’71) επιφυλάσσει στους πολύτεκνους

Ψηφιακή Πλατφόρμα Δωρεάν Κινηματογραφικών Ταινιών για τα Σχολεία

Κύλιση προς τα επάνω