δικαιώματα

Ειδική Αγωγή / Ένας οδηγός για τα Δικαιώματα και τις υποχρεώσεις γονέων/κηδεμόνων!

Ειδική Αγωγή / Ένας οδηγός για τα Δικαιώματα και τις υποχρεώσεις γονέων/κηδεμόνων!

Με τον όρο ειδική εκπαίδευση στην Ελλάδα εννοούμε την εκπαίδευση μαθητών με αναπηρίες, διαταραχές ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Τα τελευταία χρόνια το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα έχει υποστεί σημαντικές μεταρρυθμίσεις, με έμφαση στη βελτίωση της ποιότητας της εκπαίδευσης για όλους τους μαθητές, συμπεριλαμβανομένων των μαθητών με αναπηρίες.

Στην Ελλάδα, τα άτομα με αναπηρίες (όπως η διαταραχή του φάσματος του αυτισμού) δικαιούνται υπηρεσίες ειδικής εκπαίδευσης, οι οποίες μπορεί να περιλαμβάνουν πρόσθετη διδακτική υποστήριξη, εξατομικευμένα εκπαιδευτικά σχέδια, υποστηρικτική τεχνολογία και εξειδικευμένους πόρους και υλικά. Οι εν λόγω υπηρεσίες παρέχονται μέσω ενός δικτύου σχολείων ειδικής εκπαίδευσης και κέντρων πόρων, καθώς και εντός των γενικών σχολείων μέσω πρακτικών ενταξιακής εκπαίδευσης.

Συνολικά, το ελληνικό σύστημα ειδικής εκπαίδευσης εργάζεται για να παρέχει ίσες εκπαιδευτικές ευκαιρίες σε όλους τους μαθητές, ανεξάρτητα από τις ικανότητες ή τις αναπηρίες τους. Ενώ υπάρχουν ακόμη περιθώρια βελτίωσης, υπάρχει αυξανόμενη ευαισθητοποίηση και δέσμευση για τη σημασία της ειδικής εκπαίδευσης στην Ελλάδα. Ο θεσμός της Παράλληλης Στήριξης – Καθήκοντα εκπαιδευτικού παράλληλης στήριξης


Μέχρι και σήμερα, όπου η πληροφόρηση διαδίδεται ταχύτατα, υπάρχουν πολλές οικογένειες παιδιών ειδικής αγωγής που δεν γνωρίζουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους.

Διευκρινίσεις ΥΠΑΙΘ για εφημερίες εκπ/κων Τμήματος Ένταξης και μείωση ωραρίου λόγω συμμετοχής σε Ε.Δ.Υ.

Ας δούμε λοιπόν πώς είναι νομικά κατοχυρωμένες αυτές οι οικογένειες και τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους.

Για πάρα πολλά χρόνια, οι οικογένειες παιδιών με ειδικές ανάγκες δεν είχαν καμία νομική υποστήριξη στην εκπαιδευτική πραγματικότητα των παιδιών τους. Κατά συνέπεια, έμεναν σε μεγάλο βαθμό χωρίς βοήθεια και είχαν ελάχιστη υποστήριξη από ειδικούς επαγγελματίες. Η εστίαση ήταν αποκλειστικά στο παιδί και η κύρια εκπαίδευση και πρακτική των ειδικών βασιζόταν στην εργασία μόνο με το παιδί, χωρίς να δημιουργούνται επικοινωνιακές σχέσεις με τους γονείς.

Τα τελευταία χρόνια η νομιμοποίηση της ειδικής αγωγής γνώρισε σημαντική εξέλιξη και στην Ελλάδα. Το νομικό πλαίσιο, ιδιαίτερα όπως αυτό διαμορφώνεται με το νόμο 2817/2000, έχει εκσυγχρονιστεί και εναρμονιστεί με την ευρωπαϊκή πολιτική για την καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού και την ένταξη των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στα γενικά σχολεία. Στο πλαίσιο αυτό έχει δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στη συνεργασία σχολείου και οικογένειας και ειδικότερα στη συμμετοχή των γονέων που έχουν παιδί με ειδικές ανάγκες στη διαδικασία της εκπαιδευτικής του αντιμετώπισης (Ν. 1566/1985 και 2817/2000).

Σύμφωνα με τον Νόμο 1566/1985, παρέχεται το δικαίωμα στους γονείς να εκπροσωπούνται σε εθνικό, νομαρχιακό, δημοτικό και σχολικό επίπεδο. Ο ρόλος τους είναι κυρίως συμβουλευτικός σε όλα τα επίπεδα εκπροσώπησης, ενώ σε σχολικό επίπεδο αποκτούν πιο καθοριστικό ρόλο στη λήψη αποφάσεων σε θέματα που αφορούν στην καθημερινή λειτουργία του σχολείου. Παρόλα αυτά, οι γονείς απουσιάζουν από τα κέντρα λήψης δευτερογενών αποφάσεων σε θέματα που σχετίζονται με την οργάνωση και τη λειτουργία του εκπαιδευτικού συστήματος.

Σύμφωνα με τον Νόμο 2817/2000, οι γονείς αποκτούν επιπλέον δικαιώματα. Έχουν το δικαίωμα επιλογής για παραπομπή του παιδιού τους σε αξιολόγηση και είναι τα άτομα στα οποία γνωστοποιείται η επίσημη διάγνωση. Επιπρόσθετα, οι γονείς ή οι έχοντες τη γονική μέριμνα λαμβάνουν την τελική απόφαση για τη φοίτηση του παιδιού με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες σε διάφορες σχολικές μονάδες ειδικών αναγκών.

Η ελληνική νομοθεσία κατοχυρώνει την ενεργή συμμετοχή της οικογένειας στην εκπαίδευση των παιδιών με ειδικές ανάγκες. Ωστόσο, ενώ η νομοθεσία κατοχυρώνει, η ελληνική εκπαιδευτική πραγματικότητα αναιρεί. Τι είναι το Τμήμα Ένταξης; Πώς λειτουργεί; Ποιοι μαθητές μπορούν να συμμετάσχουν στο Τμήμα Ένταξης..

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

Η νομοθεσία, αλλά και όλες οι κατακτήσεις στο χώρο της ειδικής αγωγής προσφέρουν πολλά δικαιώματα σε κάθε γονέα παιδιού με ειδικές ανάγκες. Ειδικότερα, ένας γονέας έχει το δικαίωμα:

-Να ζητήσει παραπομπή για αξιολόγηση του παιδιού του.
-Να δίνει γραπτή συγκατάθεση για οποιεσδήποτε επίσημες αξιολογήσεις που πρόκειται να πραγματοποιηθούν και να λαμβάνει υπόψη του τις αξιολογήσεις εκείνες που γίνονται από το σχολείο και έχουν αξιόπιστη βάση.
-Να δίνει συγκατάθεση για οποιαδήποτε αξιολόγηση που πρόκειται να πραγματοποιηθεί κι αφορά στο παιδί του.
-Να συμμετέχει στην Επιτροπή Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης
-Να εφεσιβάλλει την απόφαση
-Να παραλάβει αντίγραφο των αξιολογήσεων του παιδιού του
-Να φοιτά το παιδί του στην εκπαιδευτική του περιφέρεια.
-Να είναι πλήρως ενημερωμένος για το σχολικό του πρόγραμμα.
-Να εμπλέκεται σε αποφάσεις που αφορούν στην εκπαίδευση του παιδιού του.
-Να είναι ένα καλοδεχούμενο μέλος της ομάδας σχεδιασμού του ΣΕΠ (Σχεδιασμός Εξατομικευμένου Προγράμματος).
-Να παίρνει την απόφαση για τοποθέτηση του παιδιού σε οποιοδήποτε ειδικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα.
-Να ζητά αναφορά για την πρόοδο του παιδιού του κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς.
-Να έχει πρόσβαση στις πληροφορίες των σχολικών φακέλων του παιδιού του.
-Να παίρνει πληροφορίες για το παιδί του από τους δασκάλους, τους διευθυντές και τα διοικητικά στελέχη.
-Να είναι ενημερωμένο μέλος της εκπαιδευτικής ομάδας του παιδιού του.

ΕΑΕ: Καθηκοντολόγιο ειδικής αγωγής – ΣΜΕΑΕ – Τμήματα ένταξης – Παράλληλη στήριξη

Ειδικότερα, τα βασικά δικαιώματα που παρέχει η ελληνική νομοθεσία στις οικογένειες παιδιών με ειδικές ανάγκες και οφείλουν να προσέξουν οι γονείς είναι τα ακόλουθα:

Οι γονείς έχουν το δικαίωμα να επιλέγουν το κατάλληλο εκπαιδευτικό πλαίσιο για το παιδί τους μετά τη διάγνωση και την αξιολόγησή του. Για το σκοπό αυτό, οι υπηρεσίες συνεργάζονται με τους γονείς, τους ενημερώνουν για την κατάλληλη εκπαιδευτική δομή και προτείνουν συγκεκριμένο Εξατομικευμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα (ΕΕΠ) (Ν.2817/2000 και Υπ. Απ. Γ6/10235/2002).Πολλές φορές η επιλογή σχολείου γίνεται με υπόδειξη του Κέντρου Διάγνωσης, Αξιολόγησης και Υποστήριξης (ΚΔΑΥ). Το ΚΔΑΥ έχει αρμοδιότητα να προτείνει στους γονείς ή κηδεμόνες των παιδιών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες το σχολικό εκείνο πλαίσιο που εξυπηρετεί καλύτερα τις ανάγκες αυτές και να προτείνει, επίσης, το ειδικό εξατομικευμένο πρόγραμμα που πρέπει να ακολουθεί ο εκπαιδευτικός. Η πρόταση αυτή δεν έχει το χαρακτήρα αναγκαστικής διοικητικής πράξης ούτε και είναι νομικά υποχρεωμένοι οι γονείς ή οι κηδεμόνες να την εφαρμόσουν. Κατά συνέπεια, δεν υπάρχουν έννομες συνέπειες ή ευθύνες από τη μη εφαρμογή της, καθώς η τελική απόφαση για τη φοίτηση του μαθητή ανήκει στους γονείς ή τους κηδεμόνες του.Η μεταφορά των παιδιών με ειδικές ανάγκες στις σχολικές μονάδες ειδικής αγωγή γίνεται με κρατικά έξοδα (Εφημερίς της Κυβερνήσεως, 2001, Αρ. Φύλλου 1503, Υπ. Απ.Γ6/4494).Οι γονείς μπορούν να ζητήσουν κατ’ οίκον διδασκαλία για το παιδί τους (Εφημερίς της Κυβερνήσεως, 2001, Αρ. Φύλλου 1503, Υπ. Απ. Γ6/4494).

Οι γονείς έχουν δικαίωμα για συμμετοχή στην κατάρτιση και εφαρμογή προγραμμάτων έγκαιρης (πρώιμης) εκπαιδευτικής παρέμβασης για παιδιά προσχολικής ηλικίας, καθώς και προγραμμάτων συμβουλευτικής γονέων και οικογένειας (Εφημερίς της Κυβερνήσεως, 2001, Αρ. Φύλλου 1503, Υπ. Απ. Γ6/4494). ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΜΕΑ: ΩΡΑΡΙΟ – ΑΔΕΙΕΣ – ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ / ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ

Πέρα όμως των δικαιωμάτων των γονέων, υπάρχουν και υποχρεώσεις. Ένας γονέας έχει την υποχρέωση:
-Να μοιράζεται τις πληροφορίες που έχει για την ιατρική και αναπτυξιακή πρόοδο του παιδιού του.
-Να μοιράζεται τις πληροφορίες για την καθημερινή συμπεριφορά του παιδιού του στο σπίτι.
-Να γνωρίζει τα δικαιώματά του.
-Να είναι ενημερωμένος για τη σχολική διαδικασία που αφορά στο παιδί του.
-Να εδραιώνει την επικοινωνία του με τη σχολική μονάδα.

Είναι πολύ σημαντικό για την εύρυθμη λειτουργία της σχολικής μονάδας να γνωρίζουν οι γονείς των μαθητών ειδικής αγωγής τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους. Ίσως έτσι κάνουν πιο εύκολο το έργο τόσο των καθηγητών όσο και των ίδιων των παιδιών τους.

Πληροφορίες αντλήθηκαν και από την σελίδα mylefkada.gr / Σπύρος Κούρτης

Η ειδική αγωγή αναφέρεται στην εκπαίδευση μαθητών με αναπηρίες που χρειάζονται πρόσθετη υποστήριξη και προσαρμογές για να έχουν πρόσβαση στο πρόγραμμα σπουδών και να αξιοποιήσουν πλήρως τις δυνατότητές τους. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει μαθητές με σωματικές, συναισθηματικές ή γνωστικές αναπηρίες.

Υπάρχουν πολλές διαφορετικές παθολογίες που μπορεί να απαιτούν ειδική θεραπεία ή υποστήριξη. Μερικά παραδείγματα περιλαμβάνουν:

Διαταραχή αυτιστικού φάσματος: Ο αυτισμός είναι μια αναπτυξιακή διαταραχή που επηρεάζει την επικοινωνία και την κοινωνική αλληλεπίδραση. Τα παιδιά με αυτισμό μπορεί να επωφεληθούν από εξειδικευμένα εκπαιδευτικά προγράμματα, θεραπείες συμπεριφοράς και εκπαίδευση σε κοινωνικές δεξιότητες.

Διαταραχή ελλειμματικής προσοχής και υπερκινητικότητας (ΔΕΠ Υ): Η ΔΕΠ Υ είναι μια νευρολογική διαταραχή που επηρεάζει την προσοχή, την παρορμητικότητα και την υπερκινητικότητα. Τα παιδιά με ΔΕΠΥ μπορεί να επωφεληθούν από φαρμακευτική αγωγή, θεραπεία συμπεριφοράς και ακαδημαϊκές προσαρμογές.

Μαθησιακές δυσκολίες: Οι μαθησιακές δυσκολίες είναι καταστάσεις που επηρεάζουν την ικανότητα ανάγνωσης, γραφής ή εκτέλεσης μαθηματικών υπολογισμών. Οι μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες μπορεί να επωφεληθούν από εξειδικευμένη διδασκαλία, προσαρμογές και υποστηρικτική τεχνολογία.

Συναισθηματικές και συμπεριφορικές διαταραχές: Οι συναισθηματικές και συμπεριφορικές διαταραχές είναι καταστάσεις που επηρεάζουν την κοινωνική, συναισθηματική και συμπεριφορική λειτουργία ενός παιδιού. Τα παιδιά με συναισθηματικές και συμπεριφορικές διαταραχές μπορεί να επωφεληθούν από τη συμβουλευτική, τη θεραπεία συμπεριφοράς και την εκπαίδευση κοινωνικών δεξιοτήτων.

Σωματικές αναπηρίες: Οι σωματικές αναπηρίες μπορεί να περιλαμβάνουν παθήσεις που επηρεάζουν την κινητικότητα, όπως η εγκεφαλική παράλυση ή η μυϊκή δυστροφία, καθώς και παθήσεις που επηρεάζουν την όραση ή την ακοή. Οι μαθητές με σωματικές αναπηρίες μπορεί να επωφεληθούν από διευκολύνσεις, υποστηρικτική τεχνολογία και φυσικοθεραπεία.

Διαταραχές λόγου και ομιλίας: Οι διαταραχές λόγου και ομιλίας μπορεί να επηρεάσουν την ικανότητα ενός παιδιού να επικοινωνεί αποτελεσματικά. Τα παιδιά με διαταραχές λόγου και ομιλίας μπορεί να επωφεληθούν από λογοθεραπεία, υποστηρικτική τεχνολογία και προσαρμογές.

Συνολικά, οποιαδήποτε παθολογία ή κατάσταση που επηρεάζει την ικανότητα ενός παιδιού να μαθαίνει και να λειτουργεί στην τάξη μπορεί να απαιτεί ειδική θεραπεία ή υποστήριξη.

A. Επιλεξιμότητα για ειδική αγωγή και εκπαίδευση:
Το πρώτο βήμα είναι να προσδιοριστεί εάν ο μαθητής είναι επιλέξιμος για υπηρεσίες ειδικής εκπαίδευσης. Αυτό συνήθως γίνεται μέσω παραπομπής από εκπαιδευτικό, γονέα ή άλλο μέλος του σχολικού προσωπικού. Στη συνέχεια, το σχολείο διενεργεί αξιολόγηση για να διαπιστώσει αν ο μαθητής πληροί τα κριτήρια επιλεξιμότητας για ειδική αγωγή και εκπαίδευση.

B. Αξιολόγηση:
Η διαδικασία αξιολόγησης περιλαμβάνει συνήθως μια σειρά από αξιολογήσεις, όπως ακαδημαϊκές, γνωστικές και συμπεριφορικές αξιολογήσεις, για τον προσδιορισμό των δυνατών σημείων και των τομέων ανάγκης του μαθητή. Η αξιολόγηση χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό της επιλεξιμότητας του μαθητή για υπηρεσίες ειδικής εκπαίδευσης, καθώς και για την ενημέρωση της ανάπτυξης του εξατομικευμένου εκπαιδευτικού σχεδίου του μαθητή.

C. Ανάπτυξη εξατομικευμένου εκπαιδευτικού σχεδίου:
Το νομικό έγγραφο που περιγράφει τις μοναδικές ανάγκες του μαθητή, τους στόχους και τις υπηρεσίες ειδικής εκπαίδευσης και τις προσαρμογές που θα παρασχεθούν για την κάλυψη αυτών των αναγκών. Το νομικό έγγραφο αναπτύσσεται σε συνεργασία με τους γονείς ή τους κηδεμόνες του μαθητή, τους εκπαιδευτικούς και άλλα μέλη του προσωπικού του σχολείου.

D. Εφαρμογή:
Μόλις καταρτιστεί το νομικό έγγραφο, το σχολείο είναι υπεύθυνο για την εφαρμογή των υπηρεσιών και των προσαρμογών που περιγράφονται στο σχέδιο. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει εξειδικευμένη διδασκαλία, υποστηρικτική τεχνολογία ή προσαρμογές για εξετάσεις ή εργασίες στην τάξη.

E. Επανεξέταση και αναθεώρηση :
Το νομικό έγγραφο επανεξετάζεται τακτικά για να διασφαλιστεί ότι ανταποκρίνεται στις ανάγκες και τους στόχους του μαθητή. Η ομάδα μπορεί να αναθεωρήσει το σχέδιο ανάλογα με τις ανάγκες για να διασφαλίσει ότι ανταποκρίνεται κατάλληλα στις ανάγκες του μαθητή.
Με την κατανόηση αυτών των βημάτων, οι γονείς μπορούν να περιηγηθούν καλύτερα στη διαδικασία της ειδικής εκπαίδευσης και να υπερασπιστούν τις ανάγκες του παιδιού τους.

A. Επικοινωνία με το προσωπικό του σχολείου:
Η ανοικτή και αποτελεσματική επικοινωνία με το προσωπικό του σχολείου είναι ζωτικής σημασίας για να διασφαλιστεί ότι οι ανάγκες του παιδιού σας ικανοποιούνται. Αυτό περιλαμβάνει την τακτική επικοινωνία με τους δασκάλους του παιδιού σας, καθώς και τη συμμετοχή σε συσκέψεις γονέων-δασκάλων και άλλες σχολικές συναντήσεις.

B. Συνεργασία με την ομάδα ειδικής αγωγής:
Η συνεργασία με την ομάδα ειδικής αγωγής είναι επίσης σημαντική.

C. Κατανόηση των δικαιωμάτων σας ως γονέας:
Οι γονείς έχουν νομικά δικαιώματα όσον αφορά την εκπαίδευση του παιδιού τους. Η κατανόηση των δικαιωμάτων σας μπορεί να σας βοηθήσει να υπερασπιστείτε το παιδί σας και να διασφαλίσετε ότι θα λάβει τις υπηρεσίες και τις προσαρμογές που χρειάζεται.

Με την αποτελεσματική υπεράσπιση του παιδιού τους, οι γονείς μπορούν να διασφαλίσουν ότι το παιδί τους λαμβάνει την εκπαίδευση και την υποστήριξη που χρειάζεται για να επιτύχει.

Προσλήφθηκες αναπληρώτρια/ής; Περιμένεις πρόσληψη; Μάθε τα δικαιώματά σου!

Οδηγός εργασιακών δικαιωμάτων / Ωράριο εργασιακό – διδακτικό, Τα δικαιώματα στην τοποθέτηση, Άδειες, Καμπάνια προστασίας της μητρότητας, Συνδικαλιστικά δικαιώματα, απεργία

Προσλήφθηκες αναπληρώτρια/ής; Περιμένεις πρόσληψη; Μάθε τα δικαιώματά σου!

Τι είναι το Συντονιστικό Αναπληρωτών Αδιόριστων Εκπαιδευτικών

  •  Τι είναι το σωματείο και γιατί είναι αναγκαίο να συμμετέχουμε
  •  Ο σύλλογος διδασκόντων και ποιος ο ρόλος των αναπληρωτ(ρι)ών
  •  Ωράριο εργασιακό/διδακτικό
  •  Τα δικαιώματα στην τοποθέτηση
  •  Άδειες
  •  Συνδικαλιστικά δικαιώματα/απεργία
  •  Καμπάνια προστασίας της μητρότητας
  •  Συμβάσεις–μονιμοποιήσεις–σύστημα μόνιμης ανεργίας
  •  Αιτήματα και συλλογικός αγώνας

Διευκρινίσεις ΥΠΑΙΘ για εφημερίες εκπ/κων Τμήματος Ένταξης και μείωση ωραρίου λόγω συμμετοχής σε Ε.Δ.Υ.

Eρωτήσεις και απαντήσεις για την μετατροπή σύμβασης ΑΜΩ (ΜΕΙΩΜΕΝΟΥ) σε ΑΠΩ (ΠΛΗΡΟΥΣ)

ΑΔΕΙΕΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΣΠΑ ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ

Αναγνώριση προϋπηρεσίας “εκτός σχολείου” για μισθολογικούς λόγους

Aκαθάριστοι πίνακες ΑΣΕΠ της 1ΓΕ/2023 – 2ΓΕ/2023 ταξινομημένοι κατά κλάδο ή ειδικότητα

 

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ [1.32 MB]

Οδικός Χάρτης για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία από την ΕΣΑμεΑ

Τον Οδικό Χάρτη «Υλοποιώντας τη Σύμβαση των ΗΕ για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες στην Περιφέρεια Αττικής» απέστειλαν με έγγραφό τους  η Ε.Σ.Α.μεΑ. και το Παρατηρητήριο Θεμάτων Αναπηρίας της ΕΣΑμεΑ, επιθυμώντας να συνδράμουν την Πολιτεία στην ορθή και αποτελεσματική εφαρμογή της Σύμβασης του ΟΗΕ για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία στη χώρα και σε περιφερειακό επίπεδο.

Ο Οδικός χάρτης περιγράφει με αναλυτικό τρόπο όλα τα θέματα και διατυπώνει της προτάσεις της ΕΣΑμεΑ για την αντιμετώπισή τους.

 

«Αττική: Το υψηλότερο ποσοστό ατόμων με σοβαρή αναπηρία στη χώρα που αντιμετωπίζουν προβλήματα προσβασιμότητας!

ΠΟΥ για Covid: Το 90% του παγκόσμιου πληθυσμού έχει κάποια μορφή ανοσίας

Απασχόληση: Μόνο το 30,9% των ατόμων με σοβαρή αναπηρία εργάζεται είτε ως μισθωτοί είτε ως ελεύθεροι επαγγελματίες, ενώ από το σύνολο των απασχολούμενων με αναπηρία (ανεξαρτήτως βαθμού) στην Περιφέρεια Αττικής, μόνο ο ένας στους 10 δηλώνει ότι απολαμβάνει πλήρως τις εύλογες προσαρμογές που χρειάζεται στην εργασία».

 

 

ertnews

Παγκόσμια Ημέρα για τα Δικαιώματα του Παιδιού – Α. Τσίπρας: Στις προτεραιότητες ενός δημοκρατικού και δίκαιου κράτους η διασφάλιση των δικαιωμάτων κάθε παιδιού

Η Παγκόσμια Ημέρα για τα Δικαιώματα του Παιδιού εορτάζεται κάθε χρόνο στις 20 Νοεμβρίου, με αφορμή την επέτειο υιοθέτησης από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, το 1989, της Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού

 

«Ένα καλύτερο μέλλον για κάθε παιδί»

 

https://e-wall.net/2022/06/01/20517/

 

Μήνυμα με αφορμή τη σημερινή Παγκόσμια Ημέρα για τα Δικαιώματα του Παιδιού

 

Αναλυτικά, σημειώνει τα εξής:

«Ο σεβασμός στην προσωπικότητα κάθε παιδιού. Η διασφάλιση των δικαιωμάτων κάθε παιδιού, χωρίς διακρίσεις. Αυτές είναι οι πρώτες προτεραιότητες ενός δημοκρατικού, δίκαιου κράτους, με αφορμή τη σημερινή Παγκόσμια Ημέρα για τα Δικαιώματα του Παιδιού.

Η παιδική φτώχεια δεν καταπολεμάται με κλειδωμένα γάλατα. Η σεξουαλική εκμετάλλευση παιδιών δεν προλαμβάνεται με ευχολόγια. Η υγεία των παιδιών δεν μπορεί να είναι πολυτέλεια των λίγων. Η προστασία της παιδικής ψυχής δεν μπορεί να είναι ευθύνη ιδιωτών.

Χρειάζεται ένα γενναίο κοινωνικό κράτος, με σύγχρονες, αποτελεσματικές δομές. Είναι αυτό για το οποίο ξεκινήσαμε τη μάχη. Είναι αυτό για το οποίο θα κληθούμε να ξαναδώσουμε τη μάχη σε λίγους μήνες από νέα θέση ευθύνης. Κανένα παιδί δεν πρέπει να μείνει πίσω. ‘Έχε το νου σου στο παιδί’. Είναι η οφειλή μας προς το αύριο».

 

Επιστολή διαμαρτυρίας των απορρίπτεων της προκήρυξης 3ΕΑ/2022

Μετά την ανάρτηση των αποτελεσμάτων στην 3ΕΑ/2022 στις 04/08/22 για δεύτερη φορά  (η πρώτη προσπάθεια πραγματοποιήθηκε 01/08/22), συνέχισαν να υπάρχουν λάθη τα  οποία δεν διορθώθηκαν σε πολλαπλά επίπεδα, χωρίς να υπάρξει καμία διάθεση από μέρους  του ΥΠΑΙΘ, και των υπόλοιπων αρμόδιων φορέων, διόρθωσης τους και την ορθή  ανάρτηση προσωρινών πινάκων για την προκήρυξη 3ΕΑ/2022. 

Μεταξύ των λαθών, αναδύθηκε η ΑΥΘΑΙΡΕΤΗ, άνευ αιτιολογίας απόρριψης  προσόντων/κριτηρίων ένταξης στην ΕΑΕ συσχετίζοντας τα με την χρονολογία απόκτησης  του βασικού πτυχίου ΤΕΙ (Τεχνολογικής Εκπαίδευσης) των συμμετεχόντων σε αυτή, σε  προ ή μετά 2001, επικαλούμενοι τον ν.2916/2001. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να  αποκλείσει, έναν μεγάλο αριθμό συμμετεχόντων, από τους κύριους πίνακες, θέτοντας τους  αυτομάτως είτε στους επικουρικούς πίνακες, στην περίπτωση που διέθεταν σεμινάριο ΕΑ,  κι ας είχαν προσκομίσει έγκυρο, συναφές μεταπτυχιακό ΕΑΕ, είτε στους απορριπτέους με  αιτιολογία μη συνάφειας του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών της Ειδικής  Αγωγής, το οποίο αποδεδειγμένα παρείχε συνάφεια Ειδικής Αγωγής στην Εκπαίδευση με  ΦΕΚ, δηλαδή νόμο του κράτους. 

Και είναι ευλόγως άξιων απορίας: 

Γιατί εφαρμόστηκε αυτή η διαφοροποίηση/διάκριση κατόχων βασικού πτυχίου ΤΕΙ προ  και μετά 2001, παραβιάζοντας την ΙΣΟΝΟΜΙΑ, μεταξύ πολιτών ενός δημοκρατικού  κράτους στην προκήρυξη της 3ΕΑ/2022;

 

Πως με βάση το υφιστάμενο εκπαιδευτικό σύστημα, που εφαρμόζεται από το ίδιο το  ΥΠΑΙΘ, οι απόφοιτοι προ 2001 όπως και οι μετά ΤΕΙ, είναι αποδεκτοί και φοιτούν σε  Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών, έχοντας βασικό πτυχίο Ανώτατης Εκπαίδευσης,  αλλά απορριπτέοι από τους κύριους πίνακες της 3ΕΑ/2022, ως μη έχοντες βασικό πτυχίο  Ανώτατης Εκπαίδευσης;  

Γιατί το ΥΠΑΙΘ, εν γνώση του, δημιουργεί εκπαιδευτικούς δύο ταχυτήτων, και προάγει  την ανισότητα, κάτι το οποίο παραβιάζει το θεμελιώδη δικαίωμα στην Ε.Ε. [Πράσινη  Βίβλο με θέμα την «Ισότητα και μη διακριτική μεταχείριση στη διευρυμένη Ευρωπαϊκή  Ένωση (ΕΕ), COM/2008/0420-{SEC(2008) 2172]; 

Πως το ΥΠΑΙΘ συμβάλλει στον διαχωρισμό και την διάκριση των πολιτών του,  δημιουργώντας άνευ προηγούμενου διαφορετικά επαγγελματικά δικαιώματα για ιδία  αποκτηθείσα εκπαιδευτικά προσόντα; 

Πως το ΥΠΑΙΘ, δεν λαμβάνει υπόψη του νομολογίες του Άρειου Πάγου με τελεσίδικες  αποφάσεις περί μη διάκρισης πτυχιούχων ΤΕΙ προ και μετά 2001, ερμηνεύοντας επί αυτού τον ν. 2916/2001; 

Επί παραδείγματι, η νομολογία του Άρειου Πάγου 2028 / 2006 (Β2, ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ), καθώς  και η νομολογία 524 / 2013 (Β2, ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ) με τελεσίδικη απόφαση τους αναφέρουν  τα εξής: 

«με το άρθρο 35 παρ. 1 του ν. 1404/ 1983, ο οποίος ίδρυσε τα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά  Ιδρύματα (Τ.Ε.Ι.) και τα οργάνωσε ως σχηματισμούς της προβλεπόμενης από το άρθρο 16  παρ. 7 του Συντάγματος ανώτερης εκπαιδεύσεως. Ειδικότερα, ο νομοθέτης (άρθρο 1 παρ.1  ν 1404.1983) όρισε ότι τα Τ.Ε.Ι. είναι ν. π. δ. δ. αυτοδιοικούμενα στα πλαίσια του ν.  1404/1983, η δε κρατική εποπτεία επ’ αυτών ασκείται σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου.  Περαιτέρω στον ίδιο νόμο, ορίστηκε ότι τα Τ.Ε.Ι. είχαν ως αποστολή, μεταξύ άλλων, να  παρέχουν θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση για την εφαρμογή επιστημονικών,  τεχνολογικών, καλλιτεχνικών ή άλλων γνώσεων και δεξιοτήτων στο επάγγελμα και ότι, εκ  της ανωτέρω αποστολής τους». 

Ακολούθως, δημοσιεύθηκε ο ν. 2916/2001 «Διάρθρωση της ανώτατης εκπαίδευσης και  ρύθμιση θεμάτων του τεχνολογικού τομέα αυτής», στο άρθρο 1 του οποίου ορίζεται ότι 

 

α) Η ανώτατη εκπαίδευση αποτελείται από δύο παράλληλους τομείς:  

αα) τον πανεπιστημιακό τομέα, ο οποίος περιλαμβάνει τα Πανεπιστήμια, τα Πολυτεχνεία  και την Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών και  

ββ) τον τεχνολογικό τομέα, ο οποίος περιλαμβάνει τα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά  Ιδρύματα.  

Β) Τα ιδρύματα των δύο τομέων της ανώτατης εκπαίδευσης λειτουργούν  συμπληρωματικά, με διακριτές φυσιογνωμίες και ρόλους, σκοπό και αποστολή που  διαφοροποιούνται σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν για τον πανεπιστημιακό τομέα  και τον τεχνολογικό τομέα». 

Συνεχίζοντας, με το άρθρο δε 5 παρ. 12 περ. γ΄ του ιδίου νόμου προστέθηκε παράγραφος  3 στο άρθρο 25 του ν. 1404/1983, με την οποία ορίζεται ότι “το πτυχίο που χορηγείται από  τμήματα Τ.Ε.Ι. είναι βασικός τίτλος σπουδών ανώτατης εκπαίδευσης, ο οποίος δίνει τη  δυνατότητα πρόσβασης σε προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών σε ελληνικά ή ξένα  Πανεπιστήμια, με τις προϋποθέσεις που εκάστοτε ισχύουν για τους πτυχιούχους ανώτατης  εκπαίδευσης.».  

Επίσης, από τις τελευταίες αυτές διατάξεις (του ν. 2916/2001) προκύπτει ότι «με το νόμο  αυτόν ορίστηκε η διάρθρωση της ανώτατης εκπαιδεύσεως η οποία πλέον αποτελείται  από δύο, σαφώς διακρινόμενους μεταξύ τους, παράλληλους τομείς, τον πανεπιστημιακό,  που συναπαρτίζει όλα τα υφιστάμενα Α.Ε.Ι και τον τεχνολογικό μη πανεπιστημιακό, που  περιλαμβάνει τα Τ.Ε.Ι. από τη διάταξη του άρθρου 6 παρ. 6 περίπτωση β΄ του ιδίου νόμου,  κατά την οποία τα επαγγελματικά δικαιώματα όσων αποφοιτούν από τα ΤΕΙ μετά την  έναρξη ισχύος του νόμου αυτού είναι τα ίδια με αυτά που καθορίζονται με τα προεδρικά  διατάγματα, που έχουν εκδοθεί κατά ειδικότητα, σύμφωνα με τις διατάξεις του στοιχείου  γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 25 του ν. 1404/1983 και 

γ) από την εισηγητική έκθεση, στην οποία γίνεται σαφής αναφορά ότι με το νόμο αυτόν  «δεν επιχειρείται διαφοροποίηση μεταξύ των παλαιών και νέων πτυχίων Τ.Ε.Ι. που  είναι μεταξύ τους ισότιμα, όπως ακριβώς τα ίδια παραμένουν και τα επαγγελματικά  δικαιώματα των παλαιών και νέων πτυχιούχων Τ.Ε.Ι.».

 

Περαιτέρω, η διάταξη του άρθρου 4 παρ. 1 του Συντάγματος που ορίζει ότι οι Έλληνες  είναι ίσοι ενώπιον του νόμου, καθιερώνει όχι μόνο την ισότητα των Ελλήνων έναντι του  νόμου, αλλά και την ισότητα του νόμου έναντι αυτών και συνεπώς δεσμεύει τον κοινό  νομοθέτη, όταν πρόκειται να ρυθμίσει ουσιωδώς όμοια πράγματα, σχέσεις ή  καταστάσεις και κατηγορίες προσώπων, να μη μεταχειρίζεται κατά τρόπο ανόμοιο  τις περιπτώσεις αυτές, εισάγοντας εξαιρέσεις και κάνοντας διακρίσεις, εκτός αν αυτό  επιβάλλεται από λόγους κοινωνικούς ή δημόσιου συμφέροντος, η συνδρομή των  οποίων είτε διαφοροποιεί την κατηγορία των προσώπων ή των πραγμάτων στα οποία  αφορά. 

Και στην συνέχεια τονίζεται «Επομένως, αν γίνει με νόμο δικαιολογημένη ειδική ρύθμιση  για μία κατηγορία προσώπων και αποκλεισθεί με αδικαιολόγητη δυσμενή διάκριση  από τη ρύθμιση αυτή μία άλλη κατηγορία προσώπων, για την οποία συντρέχει ο ίδιος  δικαιολογητικός λόγος ευνοϊκής μεταχειρίσεως, η διάταξη που εισάγει τη δυσμενή αυτή  διάκριση είναι ανίσχυρη ως αντισυνταγματική». 

Με βάση όσα ειπώθηκαν παραπάνω, είναι καταδικαστέα και αυθαίρετη η διάκριση που  επιχειρήθηκε από το ΥΠΑΙΘ, και τους υπόλοιπους αρμόδιους φορείς, η διάκριση βασικών  πτυχίων ΤΕΙ ως προ και μετά 2001, βασιζόμενοι στον ν.2916/2001. 

Για τους λόγους αυτούς, διαμαρτυρόμεθα έντονα και αιτούμαστε την ΑΜΕΣΗ  ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ των απόφοιτων ΤΕΙ προ 2001, με τον ορθό και βάση της κείμενης και  Ευρωπαϊκής νομοθεσίας χωρίς διακρίσεις και αποκλεισμούς. 

 

Αθήνα, 07 Αυγούστου 2022 

Προς: 

Κεραμεύς Ν. (Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων) 

Κόπτσης Αλ. (Γενικός Γραμματέας ΥΠΑΙΘ) 

Παπαϊωάνου Χ. (Διευθυντής Ειδικής Αγωγής) 

Αθανασοπούλου (Τμήμα Προσωπικού) 

 

Με εκτίμηση 

ΟΕΤΕ ΕΑΕ 

(Ομάδα Εκπαιδευτικών Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Ειδική Αγωγή)

 

 

 

Κύλιση προς τα επάνω