ανισότητες στην απόσπαση και μετάθεση

Επιστολή στην Κεραμέως: Εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας καταγγέλλουν ανισότητες στην απόσπαση και μετάθεση

Στην επιστολή αναφέρονται σε παραβίαση της Αρχής της Ισότητας του Άρθρου 4 του Συντάγματος σχετικά με την μη δυνατότητα αίτησης απόσπασης και μετάθεσης πριν τους νέους διορισμούς 8.586 μόνιμων εκπαιδευτικών τον προσεχή Αύγουστο για τους διορισμένους μόνιμους εκπαιδευτικούς του 2021


 

«ΚΥΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕ,

Διοριστήκαμε το περασμένο έτος 2021, ως μόνιμοι εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η πραγμάτωση του διορισμού μας, ως μόνιμοι εκπαιδευτικοί, πρέπει να υπάγεται και λογίζεται κατά τον νόμο βάσιμα στους Νόμους και τα Διατάγματα του Ελληνικού Κράτους που αφορούν και τους υπόλοιπους μόνιμους εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δημοσίου, ισάξια και ισόνομα κατά τις πάγιες διατάξεις. Προς αυτή την κατεύθυνση, αυτό αποδεικνύεται εύλογα και αποτελεί πραγματικότητα από το γεγονός ότι εμείς οι περσινοί διορισμένοι μόνιμοι εκπαιδευτικοί, έχουμε τα ίδια διδακτικά – εργασιακά καθήκοντα και υποχρεώσεις (ΦΕΚ 1340/2002 – Φ.353.1/324/105657/Δ1/2002) που έχουν όλοι οι μόνιμοι εκπαιδευτικοί του Δημοσίου. Έχουμε τα ίδια εργασιακά δικαιώματα στις άδειες, όπως ορίζουν τα άρθρα του Υπαλληλικού Κώδικα, τις ίδιες πειθαρχικές ποινές και επιπτώσεις και την ίδια μεταχείριση στα μισθολογικά κλιμάκια (ν. 4354/2015 και ν. 4823/2021). Όπως αντιλαμβάνεστε, το όλο πλαίσιο της εργασιακής και μισθολογικής μεταχείρισή μας, έννομα τεκμηριώνει αδιαμφισβήτητα σε ποια κατηγορία υπαλλήλων υπαγόμαστε και δεν είναι άλλη από τους μόνιμους εκπαιδευτικούς.

Ωστόσο για κάποιο λόγο ανεξήγητο, που δημιουργεί στρεβλώσεις, ανισότητες και καταστρατηγεί δικαιώματα των περσινών διορισμένβν μόνιμων εκπαιδευτικών, δεν μας δόθηκε και ούτε την δεδομένη στιγμή μας δίνεται η δυνατότητα υπηρεσιακών μεταβολών για αίτηση απόσπασης και μετάθεσης εκτός τόπου διορισμού στο ένα έτος υπηρέτησης της οργανικής, εξαιτίας του άρθρου 62 ν. 4589/2019 και της τροποποίησής του με το άρθρο 42 ν. 6722/2020, που μας δεσμεύει στην υποχρεωτική υπηρέτηση 2 ετών της οργανικής θέσης στον τόπο διορισμού. Κάλλιστα με αυτό τον τρόπο ο εν λόγο Νόμος, επιχειρεί να δημιουργήσει μια νέα κατηγορία εργαζομένων που ονομάζονται «νεοδιόριστοι», σε διάκριση με τους υφιστάμενους μόνιμους εκπαιδευτικούς παλαιοτέρων ετών, πραγματοποιώντας παράνομα και αντισυνταγματικά μία ανόμοια, άνιση και άδικη μεταχείριση στην εκπλήρωση και πραγματοποίηση των υπηρεσιακών μας μεταβολών στο εργασιακό δικαίωμα της απόσπασης και μετάθεσης.

Το επίμαχο άρθρο 62 ν. 4589/2019 και της τροποποίησής του με το άρθρο 42 ν. 6722/2020, παραβιάζει το άρθρο 4 του Συντάγματος, καθώς όπως αναφέραμε παραπάνω μας αντιμετωπίζει άνισα ενώπιον του νόμου σε σχέση με τους υφιστάμενους μόνιμους εκπαιδευτικούς, μη δίνοντάς μας δικαίωμα μετάθεσης και απόσπασης στο ένα έτος υπηρέτησης της οργανικής, όπως εφαρμόζεται σε αυτούς με το άρθρο 8 του π.δ. 50/1996 (Α΄ 45), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 7 του π.δ. 100/1997 (Α΄ 94). Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 του ΠΔ 50/96 (παρ. 1 και 2), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 7 (παρ. 1 και 2) του Π.Δ. 100/97 για τη θεμελίωση δικαιώματος μετάθεσης:

«1. (…) απαιτείται υπηρεσία ενός έτους στην κατεχόμενη οργανική θέση μέχρι 31 Αυγούστου του έτους κατά το οποίο πραγματοποιούνται οι μεταθέσεις.».

Βάση του άρθρου 4 του Συντάγματος:

«Oι Έλληνες είναι ίσοι ενώπιον του νόμου»
«Oι Έλληνες και οι Eλληνίδες έχουν ίσα δικαιώματα και υποχρεώσεις»

Η μη δυνατότητα στην αίτηση απόσπασης και μετάθεσης, με υπηρέτηση της οργανικής μας θέσης στο 1 έτος, σε εμάς ως διορισμένους μόνιμους εκπαιδευτικούς την δεδομένη στιγμή ήδη συνιστά διάκριση και άνιση μεταχείριση, στερώντας μας εργασιακά και συνταγματικά δημοκρατικά δικαιώματα αλλά και ανθρώπινα δικαιώματα εν γένει δεδομένου ότι μέχρι σήμερα δεν μας δώσατε το δικαίωμα αίτησης απόσπασης και μετάθεσης, ενώ την ίδια ώρα δώσατε την δυνατότητα σε άλλους μόνιμους εκπαιδευτικούς να το πράξουν βάση της εγκυκλίου του Υπουργείου Παιδείας με αριθ. πρωτ. 144390/Ε2 11-11-2021 ΑΔΑ: ΨΓΡΟ46ΜΤΛΗ-ΑΕ0 και θέμα Μεταθέσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σχολικού έτους 2021-2022.

Είναι σημαντικό να λεχθεί ότι από την άνιση αυτή μεταχείρισή μας σχετικά με τα δύο έτη υποχρεωτικής υπηρέτησης της οργανικής ενώ οι υπόλοιποι μόνιμοι εκπαιδευτικοί υπηρετούν ένα έτος, δεν προκύπτει δημόσιο συμφέρον, ούτε ειδικός σκοπός που να τεκμηριώνει την αναγκαιότητα αυτή, ώστε να τίθεται χωρίς αμφιβολία το ζήτημα αντισυνταγματικότητας του επίμαχου άρθρο 62 ν. 4589/2019 και της τροποποίησής του με το άρθρο 42 ν. 6722/2020,
Αποτελεί θεμελιώδη αρχή της έννομης τάξης, ότι νόμος αντισυνταγματικός δεν έχει νομική ισχύ και δεν πρέπει να εφαρμόζεται από τα διοικητικά όργανα.

Η ζημιά που μας έχει προκληθεί την δεδομένη στιγμή σε επίπεδο προσωπικό, εργασιακό και συνταγματικό – δημοκρατικό, εξαιτίας της άνισης και άδικης μεταχείρισής μας στην δυνατότητα αίτησης μετάθεσης και απόσπασης δεν μας δίνει άλλη επιλογή από την νομική προστασία μας έναντι των αρμόδιων δικαστικών αρχών, προς διαφύλαξη και αποκατάσταση των νόμιμων δικαιωμάτων.

Ακόμα μεγαλύτερη θα είναι η ζημιά εις βάρος μας, αλλά και η διάκριση, άνιση μεταχείριση, εφ’ όσον πραγματοποιήσετε τους φετινούς διορισμούς 8.586 μόνιμων εκπαιδευτικών, χωρίς να μας δοθεί η δυνατότητα αίτησης απόσπασης και μετάθεσης καθώς με αυτό τον τρόπο, οι οργανικές θέσεις ενδιαφέροντός μας κατά μεγάλη πιθανότητα θα πληρωθούν από τους φετινούς νεοδιόριστους εκπαιδευτικούς, ώστε να είναι πολύ δύσκολο σε εμάς μετά το πέρας της διετίας ως υποχρέωση υπηρέτησης της οργανικής των νεοδιόριστων (άρθρο 62 ν. 4589/2019 και της τροποποίησής του με το άρθρο 42 ν. 6722/2020),  να καταφέρουμε να διεκδικήσουμε τις οργανικές θέσεις που θέλουμε.

ΚΥΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Ζητούμε από εσάς τις άμεσες νόμιμες ενέργειές σας, προς αποκατάσταση της εργασιακής και συνταγματικής – δημοκρατικής μου ανισότητας, ώστε να μας δοθεί δικαίωμα αίτησης απόσπασης και μετάθεσης, πριν τους προγραμματισμένους νέους διορισμούς εκπαιδευτικών του τρέχοντος έτους, με υπηρέτηση 1 έτους της οργανικής μας θέσης, όπως ισχύει και για τους άλλους μόνιμους εκπαιδευτικούς.
Σε κάθε άλλη περίπτωση επιφυλασσόμαστε παντός νόμιμου δικαιώματος αστικά και ποινικά κατά παντός υπευθύνου στα αρμόδια Ελληνικά Δικαστήρια.

 

ΟΙ ΔΙΟΡΙΣΜΕΝΟΙ ΜΟΝΙΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΤΟΥ 2021». 

Κύλιση προς τα επάνω