Ενημέρωση & Υποβολή δικαιολογητικών για έκτακτες αμοιβές

ΑΚΟΥΣΤΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ

Υπουργείο Παιδείας 1024x585 1

 

 

 

 

Σας γνωστοποιούμε ότι, ύστερα από υπόδειξη της Δημοσιονομικής Υπηρεσίας Εποπτείας και Ελέγχου(πρώην Υ.Δ.Ε.), οι δαπάνες για έκτακτες αμοιβές (υπερωρίες, οδοιπορικά έξοδα λόγω συμπλήρωσης ωραρίου, αποζημίωση ωρομισθίων τακτικού προϋπολογισμού), για να αποζημιωθούν, υποβάλλονται στην υπηρεσία μας τα εξής δικαιολογητικά :

Α: Για υπερωρίες λόγω υπέρβασης ωραρίου, σύμφωνα με την αριθ. Πρωτ. 7210/Φ.14.3 α/14-09-2021
εγκύκλιο μας:

1. Ημερολόγιο πραγματοποίησης των ωρών , (πρωτότυπο και φωτ/φο)
2. Πρακτικό συλλόγου ανάθεσης υπερωρίας ή απόφαση ΠΥΣΔΕ (Υποδιευθυντές) (δύο (2) αντίγραφα)
3. Αντίγραφα ωρολογίων προγραμμάτων του σχολείου θεωρημένα ,που ίσχυαν το αναφερόμενο διάστημα, (ένα (1) αντίγραφο)
Β: Για οδοιπορικά (λόγω συμπλήρωσης υποχρεωτικού ωραρίου – διάθεσης):
1. Ημερολόγιο πραγματοποίησης των μετακινήσεων (πρωτότυπο και φωτ/φο)
2. Ημερολόγιο κίνησης και κατάσταση πληρωμής οδοιπορικών εξόδων (πρωτότυπο και φωτ/φο)
3. Απόφαση διάθεσης- συμπλήρωσης υποχρεωτικού ωραρίου αναρτημένη στο πρόγραμμα διάυγεια
4. Αντίγραφα ωρολογίων προγραμμάτων θεωρημένα που ίσχυαν στο αναφερόμενο διάστημα σε όλα τα
σχολεία που εργάζεται ο εκπαιδευτικός, ( ένα (1) αντίγραφο)
5. Βεβαίωση χιλιομετρικής απόστασης, σε περίπτωση μετακίνησης με ΙΧ , (2) αντίγραφα
Για την έκδοση της βεβαίωσης χιλιομετρικής απόστασης, ο διευθυντής του σχολείου στο οποίο ο εκπαιδευτικός συμπληρώνει το ωράριο του, θα πρέπει να επισκεφθεί την εφαρμογή υπολογισμού χιλιομετρικών αποστάσεων του Υπουργείου Μεταφορών και Υποδομών https: //kmd.ggde.gr Θα εκδίδονται δύο βεβαιώσεις χιλιομετρικής απόστασης, μία από τον τόπο κατοικίας προς το σχολείο συμπλήρωσης ωραρίου και μία από το σχολείο τοποθέτησης προς το σχολείο συμπλήρωσης ωραρίου.
Για την συμπλήρωση του ημερολογίου κίνησης και κατάστασης πληρωμής οδοιπορικών εξόδων, θα λαμβάνεται υπόψη η μικρότερη χιλιομετρική απόσταση.
6. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 μηνιαία, (από…./…/202. (πρώτη ημέρα μετακίνησης) έως …./…/202. (τελευταία ημέρα μετακίνησης), πρωτότυπη και φωτ/πία, θεωρημένη από τον Δ/ντή του Σχολείου για το γνήσιο της υπογραφής του υπαλλήλου …….. ,για τα (3) παρακάτω στοιχεία
α) για τον τόπο μόνιμης κατοικίας
β) την ιδιοκτησία ΙΧ αυτοκινήτου
γ) για τον αριθμό κυκλοφορίας
δ) για τον αριθμό αδείας οδήγησης (διπλώματος)
7. φωτοτυπίες του διπλώματος οδήγησης και αδείας κυκλοφορίας, (δύο (2))
8. Σε περίπτωση μετακίνησης με λεωφορείο-πλοίο
I. Αποκόμματα εισιτηρίων
II. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 μηνιαία, για τον τόπο μόνιμης κατοικίας του υπαλλήλου (πρωτότυπη και φωτ/πία) θεωρημένη από τον Δ/ντή του Σχολείου για το γνήσιο της υπογραφής του υπαλλήλου ……..
Σε περίπτωση που στην απόφαση διάθεσης για συμπλήρωση ωραρίου, δεν αναγράφεται ο αριθμός των ημερών διάθεσης, θα βεβαιώνεται από τον διευθυντή του σχολείου, σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα και θα προσκομίζεται σε κάθε δαπάνη.
Γ: Αποζημίωση ωρομισθίων (τακτικού προϋπολογισμού)
1. Σύμβαση εργασίας αναρτημένη στην διαύγεια (δύο φωτ/πίες)
2. Πράξη ανάληψης υπηρεσίας (δύο αντίγραφα)
3. Ημερολόγιο πραγματοποίησης των ωρών, (πρωτότυπο και φωτ/φο)
4. Αντίγραφο ωρολογίου προγράμματος του σχολείου θεωρημένο που ίσχυε το αναφερόμενο διάστημα, (ένα (1) αντίγραφο)
Σημειώνουμε ότι: α) Για τα οδοιπορικά λόγω συμπλήρωσης υποχρεωτικού ωραρίου – διάθεσης, ως αφετηρία λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία ανάρτησης της σχετικής απόφασης διάθεσης της ΔΔΕ Καβάλας, στο πρόγραμμα Διαύγεια (πληροφορίες γραφεία 526 και 527) και β) Τα ωρολόγια προγράμματα πρέπει να είναι πλήρως ενημερωμένα. Τα δικαιολογητικά πρέπει να είναι ευδιάκριτα, σφραγισμένα και υπογεγραμμένα και να αποστέλλονται με τη λήξη του εκάστοτε μήνα και εντός των δέκα (10) πρώτων εργάσιμων ημερών του επόμενου μήνα.

Παρακαλούμε για την αυστηρή τήρηση της εγκυκλίου ως προς τις ημερομηνίες, ως προς τον αριθμό των αντιγράφων, ως προς τη σωστή απεικόνιση των ωρολογίων προγραμμάτων ( ονοματεπώνυμα πλήρη) και ως προς τη σωστή απεικόνιση των ημερολογίων πραγματοποίησης των ωρών. Λανθασμένα δικαιολογητικά θα επιστρέφονται στο σχολείο για τη διόρθωσή τους. Εκπρόθεσμα δικαιολογητικά δε θα προωθούνται για πληρωμή.

Avatar photo

ΤΖΑΤΖΟΣ ΧΡ.

Εκπαιδευτικός πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης με πτυχίο από το δημόσιο Πανεπιστήμιο Κύπρου και με δύο μεταπτυχιακά: ένα στην Εκπαιδευτική Τεχνολογία από το Π.Κ και ένα στην Οργάνωση και Διοίκηση Σχολικών Μονάδων από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Εξειδίκευση στον τομέα των τηλεπικοινωνιών & δικτύων (πτυχίο μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης). Μοναδικά "δεσμά" τα κιτρινόμαυρα!!

Κύλιση προς τα επάνω