Ο Δήμοι δεν μπορούν να ορίσουν Ενεργειακό Υπεύθυνο το διευθυντή ενός σχολείου, αλλά το έκανε ο Διευθυντής Εκπ/σης για αυτούς

Σύμφωνα με τη γνωμοδότηση της νομικής συμβούλου της ΔΟΕ, οι δήμοι δεν μπορούν να ορίσουν ενεργειακό υπεύθυνο το διευθυντή ενός σχολείου, αλλά κάπου το έκανε ήδη ο διευθυντής εκπαίδευσης για αυτούς και τους διευκόλυνε! Τι θα γίνει άραγε; Θα κλείνουμε το καλοριφέρ για να μειώσουμε την κατανάλωση και με ευθύνη μάλιστα των διευθυντών; Ακολουθεί η ανακοίνωση του συλλόγου εκπ/κων Ν.Σμύρνης, ενώ ανάλογες ανακοινώσεις έχουν εκδώσει και οι υπόλοιποι σύλλογοι εκπ/κων της Δ διεύθυνσης εκπαίδευσης Αθήνας.

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Π.Ε. ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ
« Ο ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΣΜΥΡΝΗΣ » ΑΡ. ΠΡΩΤ: 289

Σχετικά με τον ορισμό Υπευθύνων Ενεργειακών Υποδομών/Εγκαταστάσεων στις σχολικές μονάδες από τον Διευθυντή της Δ Διεύθυνσης ΠΕ


Ενημερωθήκαμε ότι ο Διευθυντής της Δ Διεύθυνσης ΠΕ κ. Κουμέντος, με απόφασή του στις 4/11, όρισε ως Υπεύθυνους Ενεργειακών Υποδομών και Εγκαταστάσεων τους Διευθυντές/τριες των σχολικών μονάδων και τις Προϊσταμένες των νηπιαγωγείων. Φαίνεται ότι, ο κ. Διευθυντής Εκπαίδευσης πήρε κατά ένα μέρος υπόψη του τη γνωμοδότηση της Νομικής Συμβούλου της ΔΟΕ, η οποία ανέφερε ότι «Εκ των ανωτέρω διατάξεων αλλά και εκ του γεγονότος, ότι οι Εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας αλλά και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης δεν είναι ανήκουν οργανικά
στους Οικείους ΟΤΑ, οι οποίοι και έχουν όλες τις αρμοδιότητες, που συνδέονται με την συντήρηση και την λειτουργία των σχολικών κτηρίων, προκύπτει κατά την άποψη μου το συμπέρασμα, ότι οι Διευθυντές των Σχολικών Μονάδων δεν μπορούν να οριστούν από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοικήσεως ως Διοικητικά Υπεύθυνοι των Σχολικών Μονάδων»
Και… ανέλαβε να λύσει το πρόβλημα των ΟΤΑ, αναθέτοντας ο ίδιος στους διευθυντές/τριες και τις προϊσταμένες! Μάλιστα, υπερέβαλε του νόμου, αφού όρισε «Υπευθύνους Ενεργειακών Υποδομών/Εγκαταστάσεων» και όχι Διοικητικούς Υπεύθυνους όπως λέει ο νόμος αλλά και όπως ζητούσε ο Δήμος Νέας Σμύρνης (με έγγραφο του Αντιδ. Παιδείας στις 27/9/2022).
Όπως αναφέρει σαφώς η ΚΥΑ αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΕΠΕΑ/68315/502/2022 (ΦΕΚ 3424/Β/2-7-2022) «Μέτρα για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και την εξοικονόμηση ενέργειας σε κτίρια και
εγκαταστάσεις που ανήκουν σε ή χρησιμοποιούνται από φορείς του Δημόσιου Τομέα» στο «Άρθρο 5 Διοικητικός Υπεύθυνος: Για το σύνολο των εγκαταστάσεων κάθε φορέα του άρθρου 1 ορίζονται ένας ή περισσότεροι Διοικητικά Υπεύθυνοι. Ο Διοικητικός Υπεύθυνος διαχειρίζεται με τον πλέον αποδοτικό τρόπο τις υποδομές του φορέα που του ανατίθενται, ώστε να επιτευχθεί μείωση στην κατανάλωση της τελικής ενέργειας και προς το σκοπό αυτό συνεργάζεται με τον Ενεργειακό Υπεύθυνο της Δ6/Β/14826/17.06.2008 (Β’ 1122) κοινής υπουργικής απόφασης, όταν και εφόσον το κρίνει αναγκαίο».
Ο δε Ενεργειακός Υπεύθυνος, σύμφωνα με το αρ. 8 της Δ6/Β/14826/17.06.2008 (Β’ 1122) κοινής υπουργικής απόφασης, «ενεργειακός υπεύθυνος δύναται να είναι μηχανικός κατηγορίας ΠΕ,
σχετικής με το αντικείμενο ειδικότητας, ή κατηγορίας ΤΕ εφόσον δεν υπάρχει αντίστοιχος της κατηγορίας ΠΕ και ορίζεται από το Γενικό Γραμματέα του αρμόδιου Υπουργείου ή Περιφέρειας ή το όργανο διοίκησης του οικείου Φορέα.» !!!! Επειδή βέβαια υποθέτουμε ότι ο κ. Διευθυντής Εκπαίδευσης θα ορίσει με «ορθή επανάληψη», τους διευθυντές/τριες και προϊσταμένες ως Διοικητικά Υπεύθυνους, μπαίνουμε στην ουσία του ζητήματος την οποία ο κ. Διευθυντής Εκπαίδευσης αρνήθηκε να πάρει υπόψη του: Οι υποχρεώσεις του Διοικητικού Υπεύθυνου των κτιρίων είναι, σύμφωνα με την ΥΠΕΝ/ΔΕΠΕΑ/68315/502/2022 (ΦΕΚ 3424/Β/2-7-2022) οι παρακάτω:
Ο Διοικητικός Υπεύθυνος διαχειρίζεται με τον πλέον αποδοτικό τρόπο τις υποδομές του φορέα που του ανατίθενται, ώστε να επιτευχθεί μείωση στην κατανάλωση της τελικής ενέργειας και προς το σκοπό αυτό συνεργάζεται με τον Ενεργειακό Υπεύθυνο της Δ6/Β/14826/17.06.2008 (Β’ 1122) κοινής υπουργικής απόφασης, όταν και εφόσον το κρίνει αναγκαίο. Άρθρο 6: Αρμοδιότητες Διοικητικού Υπευθύνου
Ο Διοικητικός Υπεύθυνος, ο οποίος υποστηρίζεται από την αρμόδια δομή του φορέα, συντονίζει για τα κτίρια ή/και τις εγκαταστάσεις για τα οποία έχει οριστεί, τα ακόλουθα: α. την αρχική καταχώριση των απαιτούμενων στοιχείων στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του άρθρου 2 με ημερομηνία έναρξης των στοιχείων την 1.1.2022, καθώς και τη συλλογή των αντίστοιχων στοιχείων του έτους βάσης 2019, β. τον χρονικό και οικονομικό προγραμματισμό των αναγκαίων παρεμβάσεων βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης και εξοικονόμησης ενέργειας, καθώς και την εξασφάλιση των σχετικών πόρων, γ. τις ενέργειες για την ορθή λειτουργία των κεντρικών εγκαταστάσεων θέρμανσης – ψύξης και τη διενέργεια περιοδικής συντήρησης των λεβήτων – καυστήρων και μονάδων κλιματισμού, δ. την καταχώριση των σχετικών πληροφοριών/δεδομένων στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του άρθρου 2 σε μηνιαία βάση, ε. τον ορισμό των αρμόδιων προσώπων ή κατά περίπτωση δομών για την υλοποίηση και παρακολούθηση των άμεσων δράσεων.
Και ρωτάμε:
ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ να γίνεται αποδεκτό από ανθρώπους της εκπαίδευσης, ότι οι διευθυντές/τριες των σχολικών μονάδων και οι προϊσταμένες των νηπιαγωγείων που έχουν πνιγεί
ήδη στη γραφειοκρατία θα επιφορτιστούν με ΜΙΑ ΑΚΟΜΑ γραφειοκρατική δουλειά, για ζητήματα που δεν είναι ούτε στην αρμοδιότητά τους ούτε στη δυνατότητά τους να τα διαχειριστούν;
Ας μας εξηγήσει λοιπόν, όποιος ελαφρά τη καρδία ορίζει υπεύθυνους:
 Θα κάνουν οι διυυθυντές/τριες και προϊσταμένες το τον «χρονικό και οικονομικό προγραμματισμό των
αναγκαίων παρεμβάσεων βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης και εξοικονόμησης ενέργειας»;
 Θα ψάξουν μήπως αυτοπροσώπως και για χορηγούς για την εξασφάλιση των σχετικών πόρων;
 Θα γίνουν μήπως και μηχανικοί για να παρακολουθούν «τις ενέργειες για την ορθή λειτουργία των
κεντρικών εγκαταστάσεων θέρμανσης – ψύξης και τη διενέργεια περιοδικής συντήρησης των λεβήτων –
καυστήρων και μονάδων κλιματισμού»;
 Θα σπαταλούν τον πολύτιμο χρόνο τους για να τροφοδοτούν νέες πλατφόρμες συλλογής στοιχείων;
 Θα έχουν μήπως και ευθύνες αν δεν πετύχουν το στόχο μείωσης της κατανάλωσης;
Και το παιδαγωγικό έργο; Και το έργο διοίκησης του σχολείου; Πλήρης αδιαφορία των υπευθύνων λοιπόν. Αυτό εισπράττουμε. Αδιαφορία, αναλγησία, τυπικότητα στην αντιμετώπιση, άγνοια της παιδαγωγικής ουσίας. Πραγματικά κρίμα. Περιμέναμε μεγαλύτερη ευαισθησία από έναν νέο Διευθυντή Εκπαίδευσης που έχει υπηρετήσει, στο παρελθόν, ως διευθυντής σχολικής μονάδας στην Νέα Σμύρνη.
Από την μεριά μας, τονίζουμε ότι ως εκπαιδευτικοί, δεν αποδεχόμαστε τη λογική που θεωρεί πως είναι πολυτέλεια οι ζεστές (στη θερμοκρασία που πρέπει) σχολικές αίθουσες, που θεωρεί δεδομένο ότι στα σχολεία γίνεται σπατάλη ενεργειακών πόρων, που δεν ενδιαφέρεται αν τα παιδιά μας θα κρυώνουν μέσα στο σχολείο. Τέλος, υπενθυμίζουμε, ότι σύμφωνα με τη γνωμοδότηση της νομικής συμβούλου της ΔΟΕ, «κατά το ισχύον νομοθετικό καθεστώς, δεν προβλέπονται ρητά αρμοδιότητα των Διευθυντών Σχολικών Μονάδων σχετικά με την ενεργειακή απόδοση των σχολικών κτηρίων, που ανήκουν στην αρμοδιότητα των Οικείων ΟΤΑ».
Καλούμε το ΔΣ της ΔΟΕ να παρέμβει και μέσω της νομικής συμβούλου και να υπερασπιστεί το σχολείο και τον παιδαγωγικό του ρόλο απέναντι σε όλους όσους αδιαφορούν για αυτόν.

ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ – ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΉΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΙΣ 15-12-2022

Επιτρέπεται η αναδημοσίευση των πληροφοριών του παραπάνω άρθρου ή μέρους αυτών μόνο αν:

*Αναφέρεται ως πηγή το e-wall.net στο σημείο όπου γίνεται η αναφορά.
*Στο τέλος του άρθρου ως Πηγή
*Σε ένα από τα δύο σημεία να υπάρχει ενεργός σύνδεσμος


Για επικοινωνία μέσω email: ewalleduinfo@gmail.com

Για περισσότερα νέα ακολουθήστε τα κοινωνικά μας δίκτυα  

FB: https://www.facebook.com/ewalledu

Instagram: https://www.instagram.com/ewall_edu/

Twitter: https://twitter.com/EwallEdu

Η ομάδα του e-wall