Ίδρυση Τάξεων Υποδοχής (Τ.Υ.) Ι και ΙΙ Ζ.Ε.Π. Δευτεροβάθμιας

Η Αν. Περιφερειακή Διευθύντρια Εκπαίδευσης
Έχοντας υπόψη:

1.Τις διατάξεις:

α) των §1 και 2 του άρθρου 26 του Ν. 3879/2010 (Α’ 163) «Ανάπτυξη της Δια Βίου Μάθησης και λοιπές διατάξεις»
β) της με αριθ. Φ.353.1./324/105657/Δ1/8-10-2002 (Β’ 1340) Υπουργικής Απόφασης με θέμα: «Καθορισμός των
ειδικότερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των Προϊσταμένων των Περιφερειακών Υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας και
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, των Διευθυντών και Υποδιευθυντών των σχολικών μονάδων και ΣΕΚ και των
Συλλόγων των Διδασκόντων», όπως ισχύει

2. την Πράξη: «Ένταξη Ευάλωτων Κοινωνικών Ομάδων (ΕΚΟ) στα σχολεία, σχολικό έτος 2022-2023» με κωδικό
ΟΠΣ 5184907, με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, στους Άξονες Προτεραιότητας 6,8 και
9 του ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», ΕΣΠΑ 2014-2020 της Δράσης
(6,8,9).10.1δ:Ενίσχυση και ενσωμάτωση μαθητών στο εκπαιδευτικό σύστημα (2018-2022)-Ένταξη Ευάλωτων
Κοινωνικών Ομάδων (ΕΚΟ) στα Σχολεία.

2. Τις διατάξεις της με αριθ. πρωτ. 169735/ΓΔ4/10-10-2017 (Β΄3727) Υπουργικής Απόφασης, με θέμα «Ρυθμίσεις
Ζωνών Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας (ΖΕΠ) – Ίδρυση Τάξεων Υποδοχής ΖΕΠ σε σχολικές μονάδες Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης».

3. Τις διατάξεις της με αριθ. πρωτ. 122014/Δ2/05-10-2022 (Β’5232) Υπουργικής Απόφασης, με θέμα: «Ένταξη
Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στις Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας (ΖΕΠ), όπου
δύνανται να λειτουργήσουν Τάξεις Υποδοχής (Τ.Υ.) Ι και ΙΙ ΖΕΠ».

4.Τη με αριθμ. πρωτ. 90306/ΓΔ4/20-07-2022 (ΑΔΑ:9Ζ2546ΜΤΛΗ-395) εγκύκλιο, με θέμα «Οδηγίες και
κατευθύνσεις για την ίδρυση και λειτουργία Τάξεων Υποδοχής (Τ.Υ.) ΖΕΠ για το σχολικό έτος 2022-2023 σε Δημόσια
Γυμνάσια, Γενικά και Επαγγελματικά Λύκεια της χώρας ».

5. Τη με αριθμ. πρωτ.126218/ΓΔ4/13-10-2022 εγκύκλιο με θέμα: «Οδηγίες για τη διαδικασία ολοκλήρωσης της
ίδρυσης και λειτουργίας Τάξεων Υποδοχής (Τ.Υ.) Ι και ΙΙ Ζ.Ε.Π. μέσω της Πράξης: «Ένταξη Ευάλωτων Κοινωνικών
Ομάδων (ΕΚΟ) στα σχολεία, σχολικό έτος 2022-2023» με κωδικό ΟΠΣ 5184907 με συγχρηματοδότηση από το
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, στους Άξονες Προτεραιότητας 6,8 και 9 του ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού,
Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», ΕΣΠΑ 2014-2020 της Δράσης (6,8,9).10.1δ:Ενίσχυση και ενσωμάτωση
μαθητών στο εκπαιδευτικό σύστημα (2018-2022)-Ένταξη Ευάλωτων Κοινωνικών Ομάδων (ΕΚΟ) στα Σχολεία.

7. Τα αιτήματα των σχολικών μονάδων για το σχολικό έτος 2022-2023.

Αποφασίζουμε:

 

Χωρίς-τίτλο Ίδρυση Τάξεων Υποδοχής (Τ.Υ.) Ι και ΙΙ Ζ.Ε.Π. Δευτεροβάθμιας

Επιτρέπεται η αναδημοσίευση των πληροφοριών του παραπάνω άρθρου ή μέρους αυτών μόνο αν:

*Αναφέρεται ως πηγή το e-wall.net στο σημείο όπου γίνεται η αναφορά.
*Στο τέλος του άρθρου ως Πηγή
*Σε ένα από τα δύο σημεία να υπάρχει ενεργός σύνδεσμος


Για επικοινωνία μέσω email: ewalleduinfo@gmail.com

Για περισσότερα νέα ακολουθήστε τα κοινωνικά μας δίκτυα  

FB: https://www.facebook.com/ewalledu

Instagram: https://www.instagram.com/ewall_edu/

Twitter: https://twitter.com/EwallEdu

Η ομάδα του e-wall

Μάριος Μαγιολαδίτης

Ο Μάριος Μαγιολαδίτης είναι μαθηματικός με μεταπτυχιακά διπλώματα στα Θεμέλια της Πληροφορικής (Παν. Κρήτης) και την Ειδική Αγωγή (Παν. Λευκωσίας - Παν. Πατρών) είναι διαχειριστής της σελίδας(Εκπαιδευτικοί Βθμιας (ΓΕΝΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΙΚΗΣ Εκπαίδευσης) και πρόεδρος του παραρτήματος Κέρκυρας της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας

Avatar photo