ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΣΠΑΣΕΩΝ ΕΝΤΟΣ ΠΥΣΠΕ – ΘΕΜΕΛΙΩΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ – ΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ

Σε ανάρτηση του ο συνάδελφος Παναγιώτης Γκέκας του συλλόγου εκπαιδευτικών ΠΕ Θήβας “Ο Πίνδαρος” μας διευκρινίζει ορισμένα θέματα: απαντώντας σε ερωτήματα συναδέλφων
Μετά από επικοινωνία με το αρμόδιο τμήμα του Υπουργείου Παιδείας καθώς και τη Διεύθυνση Π.Ε. Βοιωτίας σχετικά με ζητήματα: κατοχύρωσης δικαιώματος μετάθεσης, υπηρέτηση οργανικής, τοποθέτηση και ανακοίνωση υπεράριθμων και αποσπασμένων εκπαιδευτικών, ισχύουν τα εξής:
1) Ο χρόνος υπηρεσίας σε θέσεις προσωρινής τοποθέτησης των νεοδιοριζόμενων και των μετατασσόμενων εκπαιδευτικών, καθώς και ο χρόνος παραμονής των εκπαιδευτικών στη διάθεση της οικείας Διεύθυνσης, για οποιονδήποτε λόγο, εφόσον δεν οφείλεται σε δική τους υπαιτιότητα(παρ. 2 αρ. 8 Π.Δ. 50/1996, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 7 του ΠΔ 100/97), λαμβάνεται υπόψη για τη θεμελίωση του δικαιώματος μετάθεσης.
Επίσης, σύμφωνα και με το Ν. 4589/2019 (παρ. 5) : Οι νεοδιοριζόμενοι τοποθετούνται προσωρινά σε κενή θέση σχολικής μονάδας της περιοχής διορισμού με απόφαση του οικείου Διευθυντή Εκπαίδευσης, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του οικείου Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Π.Ε. ή Π.Υ.Σ.Δ.Ε.) ή του Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Π.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.), κατά περίπτωση, σύμφωνα με τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 3 του π.δ. 154/1996 (Α΄ 115). Η οριστική τοποθέτησή τους πραγματοποιείται κατά τη διαδικασία των μεταθέσεων, στο πλαίσιο της οποίας συγκρίνονται, κατά περίπτωση, με τους λοιπούς εκπαιδευτικούς, μέλη Ε.Ε.Π. ή Ε.Β.Π. του κλάδου τους. 
Με την επιφύλαξη του τελευταίου εδαφίου, οι νεοδιοριζόμενοι υποχρεούνται να παραμείνουν στην περιοχή διορισμού τους για χρονικό διάστημα τουλάχιστον δύο (2) σχολικών ετών και οποιαδήποτε υπηρεσιακή μεταβολή που επιφέρει μεταβολή της τοποθέτησης αυτής, όπως απόσπαση ή μετάθεση, βάσει γενικής ή ειδικής διάταξης κατά το ως άνω χρονικό διάστημα, δεν επιτρέπεται.
Από τα παραπάνω προκύπτει ότι ο χρόνος υπηρεσίας σε θέσεις προσωρινής τοποθέτησης των νεοδιοριζόμενων λαμβάνεται υπόψη για τη θεμελίωση του δικαιώματος μετάθεσης (υπηρέτηση οργανικής κατά το 1ο έτος).
2) α) Από όσους εκπαιδευτικούς επιθυμούν να κριθούν ως υπεράριθμοι, χαρακτηρίζονται υπεράριθμοι αυτοί που συγκεντρώνουν το μεγαλύτερο αριθμό μονάδων μετάθεσης, σύμφωνα με το άρθρο 16 Π.Δ. 50/1996. β) Από όσους εκπαιδευτικούς δεν επιθυμούν να κριθούν ως υπεράριθμοι, χαρακτηρίζονται ως υπεράριθμοι εκείνοι που τοποθετήθηκαν οργανικά τελευταίοι στη σχολική μονάδα. Οι εκπαιδευτικοί που μετατέθηκαν ή τοποθετήθηκαν στη σχολική μονάδα το ίδιο σχολικό έτος, εκτός των εκπαιδευτικών που τοποθετήθηκαν ως υπεράριθμοι, θεωρείται ότι τοποθετήθηκαν ταυτόχρονα. Σε περίπτωση ταυτόχρονης τοποθέτησης υπεράριθμοι χαρακτηρίζονται οι εκπαιδευτικοί που συγκεντρώνουν το μικρότερο αριθμό μονάδων μετάθεσης, σύμφωνα με το άρθρο 16 ΠΔ50/1996.
3) Μετά το χαρακτηρισμό ονομαστικά των υπεραρίθμων εκπαιδευτικών ακολουθεί η τοποθέτησή τους (άρθρο 14 του Π.Δ.50/96) με δήλωση προτίμησης συγκεκριμένης σχολικής μονάδας τοποθέτησης. Η διαδικασία έχει ως εξής:
Οι υπεράριθμοι εκπαιδευτικοί που επιθυμούν να τοποθετηθούν σε κενές οργανικές θέσεις σχολείων της ίδιας ομάδας (ίδιου Δήμου) όπου ανήκει το σχολείο στο οποίο κρίθηκαν ως υπεράριθμοι, τοποθετούνται κατά απόλυτη προτεραιότητα, συγκρινόμενοι μόνο μεταξύ τους, με βάση το σύνολο των μονάδων μετάθεσης και τις δηλώσεις προτίμησής τους σε κενές οργανικές θέσεις σχολείων της ίδιας ομάδας.
Αν δεν υπάρχουν κενές θέσεις στην ίδια ομάδα (ίδιος Δήμος) ή εάν οι όποιες θέσεις υπήρχαν έχουν καταληφθεί από άλλους υπεράριθμους εκπαιδευτικούς με περισσότερες μονάδες μετάθεσης, οι εναπομείναντες υπεράριθμοι τοποθετούνται κατά προτεραιότητα σε κενές θέσεις όμορης ομάδας σχολείων (όμορος Δήμος) της ίδιας περιοχής μετάθεσης, μετά την τοποθέτηση των υπεράριθμων εκπαιδευτικών της ίδιας ομάδας (ίδιου Δήμου) σχολείων.
4) Στην περίπτωση της υπεραραριθμίας (λόγω υπαιτιότητας της Διεύθυνσης) προσμετρούνται τα περισσότερα μόρια εκ των δύο σχολικών μονάδων ενώ στην περίπτωση της οικειοθελούς απόσπασης προσμετρούνται τα μόρια του σχολείου που έχει αποσπαστεί ο εκπαιδευτικός.
5) Όταν κάποιος κριθεί υπεράριθμος και τοποθετηθεί σε νέο σχολείο η τοποθέτηση στο νέο σχολείο δεν θα είναι η νέα οργανική του. 
Η Οργανική είναι η πρώτη τοποθέτηση.
6) Καλούνται οι εκπαιδευτικοί που υπηρετούν στα σχολεία που έχουν λειτουργικές υπεραριθμίες να κάνουν θετική ή αρνητική υπεύθυνη δήλωση λειτουργικής υπεραριθμίας έως και την Τετάρτη 13/07/2022 και ώρα 10:00 π.μ.
7) Καλούνται οι εκπαιδευτικοί που ενδιαφέρονται για απόσπαση εντός ΠΥΣΠΕ να υποβάλουν αίτηση από Πέμπτη 7 Ιουλίου 2022 μέχρι και την Τετάρτη 20 Ιουλίου 2022 και ώρα 15:00.
 Προηγούνται στην τοποθέτηση οι υπεράριθμοι και στην συνέχεια οι αιτούντες για απόσπαση εντός ΠΥΣΠΕ, σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο.
9) Πρώτα θα γίνει η τοποθέτηση και η ανακοίνωση των ονομάτων των υπεράριθμων και αργότερα θα ακολουθήσει η ανακοίνωση των εκπαιδευτικών που αποσπώνται εντός ΠΥΣΠΕ.
10) Λόγω της ύπαρξης πολλών κενών στη ΔΙΠΕ Βοιωτίας θα τοποθετηθούν όλοι οι υπεράριθμοι.
11) Κριτήρια μοριοδότησης των αποσπασμένων εντός ΠΥΣΠΕ: α) η συνολική υπηρεσία, β) η συνυπηρέτηση, γ) η εντοπιότητα, δ) οι οικογενειακοί λόγοι, ε) οι σοβαροί λόγοι υγείας (επισυνάπτονται αναλυτικά παρακάτω).

ΤΖΑΤΖΟΣ ΧΡ.

📌Είμαι Εκπαιδευτικός Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, πτυχιούχος του Πανεπιστημίου Κύπρου, με Μεταπτυχιακό Τίτλο στην Εκπαιδευτική Τεχνολογία, σύντομα και 2ο μεταπτυχιακό τίτλο στην οργάνωση και διοίκηση σχολικών μονάδων από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. 📌Κατέχω, τίτλο διετούς φοίτησης στο πεδίο “Τηλεπικοινωνίες και Δίκτυα”. 📌Από τη σχολική χρονιά 21-22 έχω διοριστεί πλέον στο Νομό Ηλείας. 📌Ασχολούμαι αρκετά με τα τεχνολογικά μέσα και την ανάπτυξη τους στην εκπαίδευση και τα μοναδικά "δεσμά" που έχω είναι τα κιτρινόμαυρα!!

Avatar photo