Μισθολόγιο μόνιμων εκπαιδευτικών (μετά το πρώτο έτος διορισμού) – Επίδομα οικογενειακής κατάστασης – Κρατήσεις των νεοδιόριστωνΟι αυξημένες κρατήσεις των νεοδιόριστων προς το ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΜΤΠΥ) θα ολοκληρωθούν τον Αύγουστο του 2022 (φέτος).
Οι νεοδιόριστοι μέχρι τότε θα έχουν αποδώσει το ταμείο ΕΝΑΝ ΜΙΣΘΟ (ακαθάριστο) (ήτοι το 1/12 των ΕΤΗΣΙΩΝ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ) με υπολογισμένο το εισαγωγικό Μισθολογικό Κλιμάκιο (ΜΚ) και τα αντίστοιχα επιδόματα.
Οι διαφοροποιήσεις που βλέπετε οφείλονται σε διαφορετικό τρόπο καταβολής που είχε επιλέξει η κάθε διεύθυνση:
πχ
α) Κρατούσαν το 1/12 του μισθού πριν την απόδοση του εισαγωγικού ΜΚ και σχεδίαζαν να τραβάνε και το 1/12 της αύξησης
β) Προσπάθησαν να κρατήσουν το 1/12 για 12 μήνες μετά την απόδοση του εισαγωγικού ΜΚ, αποδίνοντας τις πρώτες μισθοδοσίες με ΜΚ1 χωρίς κρατήσεις
κοκ
Οι υπόλοιπες κρατήσεις προς το ΜΤΠΥ είναι πάγιες και αφορούν όλους τους δημοσίους υπαλλήλους. Αυτές θα συνεχίσουν να υφίστανται και μετά τον πρώτο χρόνο.

Επίδομα οικογενειακής κατάστασης

Η κατά τα ανωτέρω παροχή χορηγείται για τέκνα προερχόμενα από γάμοφυσικάθετά ή αναγνωρισθέντα, εφόσον είναι:
– άγαμα και
– δεν υπερβαίνουν το 18ο έτος της ηλικίας τους. (άρθρο 17 παρ.1 του Ν.4024/2011)

Για τη διακοπή της παροχής, λόγω συμπλήρωσης των ανωτέρω, κατά περίπτωση, ορίων, ως ημέρα γέννησης των παιδιών θεωρείται η 31η Δεκεμβρίου του έτους γέννησής τους. (άρθρο 17 παρ.3 του Ν.4024/2011)

Ο υπάλληλος που αναγνώρισε εξώγαμο τέκνο στην αλλοδαπή, δεν δικαιούται της οικογενειακής παροχής του άρθρου 17 του ν. 4024/2011, διότι στην προκειμένη περίπτωση εφαρμοστέο είναι το Ελληνικό δίκαιο (το δίκαιο της ιθαγένειας του πατέρα σύμφωνα με το άρθρο 20 Α.Κ.), κατά το οποίο, για την αναγνώριση τέκνου γεννημένου εκτός γάμου, απαιτείται δήλωση αναγνώρισης ενώπιον συμβολαιογράφου, με τη συναίνεση της μητέρας, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 1476 Α.Κ. (ΓνΝΣΚ 92/2014)

H οικογενειακή παροχή λόγω αναγνώρισης τέκνου, καταβάλλεται στον γονέα, από την ημερομηνία έκδοσης της συμβολαιογραφικής πράξης αναγνώρισης. (Υπ. Οικ. 2/4485/0022/31.01.2012)