Δικαιολογητικά συνταξιοδότησης που πρέπει να υποβάλλουν οι εκπαιδευτικοί που δε θα κάνουν αίτηση ανάκλησης.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗ (2022)

( 01 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ – 11 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ)

1. Αίτηση Παραίτησης-Υπεύθυνη Δήλωση (Ηλεκτρονική υποβολή στο gov.gr)

2. Αίτηση για Απονομή Σύνταξης (x5 αντίγραφα)

3. Υπεύθυνη Δήλωση (άρθρο 8 Ν. 1599) (x5 αντίγραφα)

4. Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας (x5 αντίγραφα)

5. Φωτοαντίγραφο Εκκαθαριστικού Σημειώματος Εφορίας (x5 αντίγραφα)

6. Πρόσφατο Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (x5 αντίγραφα)

7. Διαζευκτήριο σε περίπτωση λήξης γάμου (x5 αντίγραφα)

8. Βεβαίωση Α.Μ.Κ.Α. (x5 αντίγραφα)

9. Πιστοποιητικό Στρατολογίας Τύπου Α(εάν πρόκειται για άνδρα) (x5 αντίγραφα)

10. Βεβαίωση Σπουδών Τέκνων (τριτοβάθμια εκπαίδευση έως 24 ετών) (x5 αντίγραφα)

11. Βεβαίωση εξαγοράς χρόνου προϋπηρεσίας (άλλα ταμεία, αναγνώριση στρατού, πλασματικός χρόνος σπουδών – τέκνων κ.λ.π.). Εάν έχει υποβληθεί αίτηση το Γ.Λ.Κ. και Ταμεία, να φέρετε τον αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησης (x2 αντίγραφα)

12. Σε περίπτωση διορισμού στο δημόσιο με οποιαδήποτε ιδιότητα μετά την 1/1/1983, δικαιολογητικά που να αποδεικνύουν τους ασφαλιστικούς φορείς στους οποίους είχατε εργαστεί (π.χ. Ι.Κ.Α, ΟΑΕΕ)

13. Βεβαίωση καταμέτρησης ενσήμων Ι.Κ.Α.(εάν έχει γίνει) ,( x5 αντίγραφα) και τα φωτοαντίγραφα των καρτελών ενσήμων Ι.Κ.Α. (x2 αντίγραφα)

14. Α.Μ.Α. (Αριθμός Μητρώου Ασφαλισμένου), x5 Φωτοαντίγραφο πρώτης σελίδας βιβλιαρίου

15. Βεβαιώσεις προϋπηρεσίας προ διορισμού οποιοδήποτε άλλο έγγραφο αφορά την συνταξιοδότηση (x5 αντ/φα)

16 Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599 (x2 αντίγραφα)

17. Πιστοποιητικό Υπηρεσιακών Μεταβολών

18. A)Αίτηση Παραίτησης και Β)Αίτηση-Διαβιβαστικό κατάθεσης δικαιολ/κών

ΣΗΜ.: Όλα τα φωτοαντίγραφα πρέπει να είναι με συμπληρωμένα τα στοιχεία

και πρωτότυπες υπογραφές.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 500

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ

E-wall

Τζάτζος Χρ.

error: Το υλικό προστατεύεται!!