ΦΕΚ: Καθορισμός αποζημίωσης για το Κρατικό Πιστοποιητικό Πληροφορικής

Στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης η Κοινή Υπουργική Απόφαση με την οποία καθορίζονται οι αμοιβές  των απασχολουμένων στις εξετάσεις για το Κρατικό Πιστοποιητικό Πληροφορικής

 

  •  Καθορίζεται εφάπαξ ανά εξεταστική περίοδο πρόσθετη κατ’ αποκοπή αμοιβή ή κατ’ αποκοπή αμοιβή για κάθε ημέρα απασχόλησης για τους προέδρους, τα μέλη, τους γραμματείς της Εποπτικής Επιστημονικής Επιτροπής, της Επιτροπής Οργάνωσης Εξετάσεων, της Επιτροπής Εξεταστικού Κέντρου και το βοηθητικό προσωπικό που απασχολείται στις εξετάσεις για το Κρατικό Πιστοποιητικό Πληροφορικής και γενικά στις διαδικασίες του ν. 4653/2020, (Α’ 12), ως ακολούθως:

 

α) Εποπτική Επιστημονική Επιτροπή (Ε.Ε.Ε.). α.i. Πρόεδρος ευρώ 600 εφάπαξ.

α.ii. Αντιπρόεδρος ευρώ 550 εφάπαξ.

α.iii. Κάθε μέλος ευρώ 500 εφάπαξ.

α.iv. Κάθε αναπληρωματικό μέλος ευρώ 500 εφάπαξ α.v. Γραμματέας ευρώ 400 εφάπαξ.

α.vi. Αναπληρωτής γραμματέας ευρώ 400 εφάπαξ. Οι αμοιβές των περιπτώσεων αυτών καλύπτουν το έργο της Ε.Ε.Ε., δηλαδή του Προέδρου, του Αντιπροέδρου, των μελών και των αναπληρωματικών μελών καθώς και του γραμματέα και του αναπληρωτή του, που ξεκινά από την πρώτη συνεδρίαση της Ε.Ε.Ε. για την προ- ετοιμασία των εξετάσεων για το Κρατικό Πιστοποιητικό Πληροφορικής και ολοκληρώνεται με τη διεξαγωγή των συγκεκριμένων εξετάσεων και την έκδοση και ανακοίνωση των αποτελεσμάτων.

Επιμόρφωση Α’ – Β’ Επιπέδου ΤΠΕ

β) Επιτροπή Οργάνωσης Εξετάσεων (Ε.Ο.Ε.) και βοηθητικό προσωπικό της

β.i. Πρόεδρος ευρώ 400 εφάπαξ

β.ii. Κάθε μέλος ευρώ 300 εφάπαξ

β.iii. Κάθε αναπληρωματικό μέλος ευρώ 300 εφάπαξ β.iv. Γραμματέας ευρώ 200 εφάπαξ

β.v. Αναπληρωτής γραμματέας ευρώ 200 εφάπαξ β.vi. Κάθε μέλος του βοηθητικού προσωπικού για
την υποστήριξη του έργου της Επιτροπής Οργάνωσης Εξετάσεων, και μέχρι δεκαπέντε (15) άτομα, ευρώ 150 εφάπαξ.

γ) Επιτροπή Εξεταστικού Κέντρου (Ε.Ε.Κ.) και βοηθητικό προσωπικό.

γ.i. Πρόεδρος/Διοικητικός Υπεύθυνος ευρώ 300. Για κάθε πρόσθετη ημέρα εξέτασης, πέραν των δύο ημερών εξετάσεων, καταβάλλεται επιπλέον κατ’ αποκοπή αποζημίωση ευρώ 50,00.

γ.ii. Τεχνικός υπεύθυνος ευρώ 250. Για κάθε πρόσθετη ημέρα εξέτασης, πέραν των δύο ημερών εξετάσεων, καταβάλλεται επιπλέον κατ’ αποκοπή αποζημίωση ευρώ 50,00.

γ.iii. Επόπτης ευρώ 250. Για κάθε πρόσθετη ημέρα εξέτασης, πέραν των δύο ημερών εξετάσεων, καταβάλλεται επιπλέον κατ’ αποκοπή αποζημίωση ευρώ 50,00.

γ.iv. Κάθε επιτηρητής ανά αίθουσα εξέτασης αποζημίωση για κάθε ημέρα επιτήρησης ευρώ 30.

γ.v. Κάθε αναπληρωτής επιτηρητής ανά αίθουσα εξέτασης αποζημίωση για κάθε ημέρα επιτήρησης ευρώ 30.

γ.vi. Κάθε μέλος του βοηθητικού προσωπικού (1 άτομο για τον καθαρισμό των χώρων του Εξεταστικού Κέντρου) αποζημίωση για κάθε ημέρα εξέτασης ευρώ 30.

 

Η αμοιβή των περιπτώσεων γ.i., γ.ii. και γ.iii. καλύπτει το έργο του Προέδρου, του Τεχνικού Υπευθύνου και του Επόπτη της Επιτροπής του Εξεταστικού Κέντρου που αφορά την προετοιμασία των εξετάσεων πιστοποίησης, τη διεξαγωγή των εξετάσεων πιστοποίησης ανά ημέρα προ- γραμματισμένης εξέτασης και τον απολογισμό των δραστηριοτήτων για κάθε διεξαγόμενη εξεταστική περίοδο.

Η αμοιβή των περιπτώσεων γ.iv., γ.v. και γ.vi. καλύπτει το έργο του επιτηρητή και αναπληρωτή επιτηρητή, καθώς και του βοηθητικού προσωπικού της Επιτροπής του Εξεταστικού Κέντρου, ενός ατόμου για τον καθαρισμό των χώρων του Εξεταστικού Κέντρου, που αφορά την διεξαγωγή των εξετάσεων πιστοποίησης ανά ημέρα προγραμματισμένης εξέτασης.

Ειδικά, το αναπληρωματικό μέλος ή ο αναπληρωτής γραμματέας των περιπτώσεων α και β της παρούσας λαμβάνουν το σύνολο της εφάπαξ αμοιβής τους σε περίπτωση που μετέχουν σε όλη τη διαδικασία του προηγούμενου εδαφίου και εκτελούν πλήρως τις αρμοδιότητες του τακτικού μέλους ή του γραμματέα, τους οποίους αναπληρώνουν. Σε περίπτωση που το αναπληρωματικό μέλος ή ο αναπληρωτής γραμματέας αναπληρώνουν εν μέρει το τακτικό μέλος ή τον γραμματέα, το σύνολο της εφάπαξ αποζημίωσής τους επιμερίζεται σε μέρη και αποδίδεται στο τακτικό και στο αναπληρωματικό μέλος, καθώς και στο γραμματέα και στον αναπληρωτή του, ανάλογα με το ποσοστό συμμετοχής τους επί του συνόλου των απαιτούμενων εργασιών που βεβαιώνει ο Πρόεδρος της Επιτροπής.

 

  •  Για όσους συμμετέχουν στα συλλογικά όργανα της παρ. 1 και μετακινούνται εκτός έδρας καταβάλλονται τα προβλεπόμενα από τις κείμενες διατάξεις έξοδα και δαπάνες, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4336/2015.

 

  •  Οι αποζημιώσεις των συλλογικών οργάνων της παρ. 1 δεν βαρύνουν τον τακτικό προϋπολογισμό, καλύπτονται αποκλειστικά από τον προϋπολογισμό του αντίστοιχου προγράμματος και αφορούν αποκλειστικά το έργο των συλλογικών οργάνων εξετάσεων της υπό στοιχεία 48456/ Α5/24-04-2020 απόφασης της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων (Β’ 2285), και συγκεκριμένα της Εποπτικής Επιστημονικής Επιτροπής (Ε.Ε.Ε.), της Επιτροπής Οργάνωσης Εξετάσεων (Ε.Ο.Ε.) και βοηθητικού προσωπικού και της Επιτροπής Εξεταστικού Κέντρου (Ε.Ε.Κ.) και βοηθητικού προσωπικού.

 

  • Τα έξοδα και οι δαπάνες μετακίνησης εκτός έδρας της παρ. 3 βαρύνουν τον τακτικό προϋπολογισμό.

 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ –
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ –
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

loading ΦΕΚ: Καθορισμός αποζημίωσης για το Κρατικό Πιστοποιητικό Πληροφορικής Loading...
EAD-logo ΦΕΚ: Καθορισμός αποζημίωσης για το Κρατικό Πιστοποιητικό Πληροφορικής Taking too long?

reload ΦΕΚ: Καθορισμός αποζημίωσης για το Κρατικό Πιστοποιητικό Πληροφορικής Reload document
| open ΦΕΚ: Καθορισμός αποζημίωσης για το Κρατικό Πιστοποιητικό Πληροφορικής Open in new tab

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ [124.96 KB]

Επιτρέπεται η αναδημοσίευση των πληροφοριών του παραπάνω άρθρου ή μέρους αυτών μόνο αν:

*Αναφέρεται ως πηγή το e-wall.net στο σημείο όπου γίνεται η αναφορά.
*Στο τέλος του άρθρου ως Πηγή
*Σε ένα από τα δύο σημεία να υπάρχει ενεργός σύνδεσμος


Για επικοινωνία μέσω email: ewalleduinfo@gmail.com

Για περισσότερα νέα ακολουθήστε τα κοινωνικά μας δίκτυα  

FB: https://www.facebook.com/ewalledu

Instagram: https://www.instagram.com/ewall_edu/

Twitter: https://twitter.com/EwallEdu

Η ομάδα του e-wall

ΤΖΑΤΖΟΣ ΧΡ.

📌Είμαι Εκπαιδευτικός Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, πτυχιούχος του Πανεπιστημίου Κύπρου, με Μεταπτυχιακό Τίτλο στην Εκπαιδευτική Τεχνολογία, σύντομα και 2ο μεταπτυχιακό τίτλο στην οργάνωση και διοίκηση σχολικών μονάδων από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. 📌Κατέχω, τίτλο διετούς φοίτησης στο πεδίο “Τηλεπικοινωνίες και Δίκτυα”. 📌Από τη σχολική χρονιά 21-22 έχω διοριστεί πλέον στο Νομό Ηλείας. 📌Ασχολούμαι αρκετά με τα τεχνολογικά μέσα και την ανάπτυξη τους στην εκπαίδευση και τα μοναδικά "δεσμά" που έχω είναι τα κιτρινόμαυρα!!

Avatar photo