«Συμπλήρωση της ψηφιακής πλατφόρμας καταγραφής στοιχείων υφιστάµενων κτηρίων και υποδοµών ως προς την προσβασιµότητά τους από άτοµα µε αναπηρία και εµποδιζόµενα άτοµα»

Σας ενημερώνουμε ότι μετά από τη συστηματική αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης στη Δημόσια
Διοίκηση που διενεργήθηκε από τον Οκτώβριο του 2019 έως τον Απρίλιο του 2020, υπό τον συντονισμό του
Υπουργού Επικρατείας, εκπονήθηκε το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τα Δικαιώματα των Ατόμων µε Αναπηρία
(ΕΣΔ) ), το οποίο
παρουσιάσθηκε τον Δεκέμβριο 2020. Στον στόχο 20 του εν λόγω Σχεδίου είχε προβλεφθεί η διενέργεια
δράσεων για τη διασφάλιση της «Προσβασιμότητας στο Φυσικό και Δομημένο Περιβάλλον». Ειδικότερα, η
πρώτη εξ αυτών των δράσεων αφορά στη «δημιουργία ψηφιακής πλατφόρμας για την παρακολούθηση
βελτιώσεων προσβασιμότητας στο δομημένο περιβάλλον οριζόντια, ξεκινώντας από τα κτήρια που στεγάζουν
δημόσιες υπηρεσίες».

 

 

Νοµοθετικό πλαίσιο

Στον νόµο 4782/2021 (Α΄ 36) περιγράφονται τα διακριτά στάδια υλοποίησης της Δράσης 1 του Στόχου 20 του
ΕΣΔ. Ειδικότερα, με το άρθρο 210 του ν. 4782/2021 (Α΄ 36) τροποποιήθηκε το άρθρο 26 του Νέου Οικοδοµικού
Κανονισµού (ν. 4067/2012, Α΄ 79) µε στόχο την επίτευξη προσβασιµότητας χωρίς φραγµούς για τα άτοµα µε αναπηρία και τα εµποδιζόµενα άτοµα. Στο πρώτο στάδιο υλοποίησης της εν λόγω Δράσης προβλέπεται η
καταχώριση κτηρίων που στεγάζουν δηµόσιες υπηρεσίες σε πλατφόρµα που ανέπτυξε το Τεχνικό
Επιµελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ) προκειµένου να αξιολογηθεί η προσβασιµότητά τους. Η λειτουργία της
ηλεκτρονικής πλατφόρµας εξειδικεύθηκε µε την υπό στοιχεία οικ. ΥΠΕΝ/ΓΔΧΣ/70755/614/2021 υπουργική
απόφαση (Β’ 3756). Η προθεσµία καταχώρισης των κτηρίων από τα Υπουργεία, τις Περιφέρειες και τους
Δήµους της Χώρας έχει παραταθεί µε την υπό στοιχεία οικ. ΥΠΕΝ/ΔΕΣΕΔΠ/125111/1664 υπουργική απόφαση
έως την 31η Μαρτίου 2022.

 

 

Β. Η νέα ηλεκτρονική υπηρεσία καταγραφής στοιχείων υφιστάµενων κτηρίων και υποδοµών για την
προσβασιµότητά τους σε άτοµα µε αναπηρία και εµποδιζόµενα άτοµα.

Από τις 21 Σεπτεµβρίου 2021 έχει ξεκινήσει η καταγραφή στοιχείων υφισταµένων κτηρίων που στεγάζουν
δηµόσιες υπηρεσίες στη νέα ηλεκτρονική πλατφόρµα, ένα πληροφοριακό σύστηµα το οποίο σχεδιάσθηκε,
αναπτύχθηκε και υποστηρίζεται από το ΤΕΕ. Η κυριότητα του πληροφοριακού συστήµατος «Καταγραφή
στοιχείων προσβασιµότητας κτηρίων δηµοσίου ενδιαφέροντος» ανήκει στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και
Ενέργειας, ενώ η διαδικτυακή πύλη του πληροφοριακού συστήµατος θα είναι προσβάσιµη µέσω της Ενιαίας
Ψηφιακής Πύλης της Δηµόσιας Διοίκησης (gov.gr), την οποία θα χρησιµοποιούν όλοι οι εµπλεκόµενοι στις
διαδικασίες της καταγραφής στοιχείων προσβασιµότητας κτηρίων. Η δοµή, το περιεχόµενο και οι διαδικασίες
διαχείρισης του περιεχοµένου της διαδικτυακής πύλης καθορίζονται στην υπό στοιχεία
ΥΑΠ/Φ.40.4/1/989/2012 Υπουργική Απόφαση «Κύρωση Πλαισίου Παροχής Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης» (Β΄ 1301).
Γ. Τι δηλώνεται στη νέα ηλεκτρονική πλατφόρµα

Στο στάδιο της καταχώρισης στοιχείων στην πλατφόρµα, τα πεδία απευθύνονται στα Σηµεία Αναφοράς και
σε υπηρεσίες/στελέχη των Υπουργείων, Περιφερειών και Δήµων και εποπτευόµενων φορέων που
δύνανται να τους συνδράµουν στο έργο αυτό. Η συμπλήρωση των πεδίων δεν απαιτεί καταρχήν ειδικές
τεχνικές γνώσεις.
Τα στοιχεία προς συμπλήρωση επιμερίζονται σε τέσσερις (4) ενότητες, ως εξής:
α) Στοιχεία υπηρεσίας:

αα. Φορέας (Υπουργεία, Ανεξάρτητες αρχές, Περιφέρειες, Δήµοι).

 

 

ββ. Στεγαζόµενη υπηρεσία.

γγ. ΑΦΜ υπηρεσίας, εφόσον διαθέτει. Εναλλακτικά, καταχωρίζεται το ΑΦΜ του φορέα.

δδ. Χρήση κτηρίου. Επιλέγεται χρήση µε βάση τον κτηριολογικό κανονισµό. Σε περίπτωση που στεγάζονται
διαφορετικές χρήσεις, επιλέγεται η επικρατούσα.

εε. Γεωχωρικός προσδιορισµός του κτηρίου σε υπόβαθρο χάρτη και ταχυδροµική διεύθυνση.

β) Ιδιοκτησιακό καθεστώς κτηρίου:

αα. Καταχωρίζεται εάν ο χώρος που καταλαµβάνει η υπηρεσία είναι ιδιόκτητος, µισθωµένος, παραχωρηµένος,συνδυασµός αυτών ή άλλη περίπτωση.

ββ. Σε περίπτωση µίσθωσης ή παραχώρησης, καταχωρίζεται η ηµεροµηνία λήξης της, καθώς και τα στοιχεία
του εκµισθωτή/παραχωρητή.

γ) Στοιχεία κτηρίου:

αα. Χρονική περίοδος κατασκευής (προ 1955, 1955-1985, 1985-2000, 2000-2012, µετά το 2012). Σε περίπτωση
που το κτήριο έχει κατασκευαστεί σταδιακά σε διαφορετικό χρόνο, επιλέγεται η περίοδος κατασκευής της πιο
πρόσφατης προσθήκης.

ββ. Όροφοι κτηρίου, υπέργειοι και υπόγειοι.

γγ. Όροφοι που καταλαµβάνει η υπηρεσία.

δδ. Τάξη µεγέθους επιφάνειας (τ.µ.) των κύριων χώρων που καταλαµβάνει η υπηρεσία (0-100, 100-500, 500-
2000, 2000-5000, άνω των 5000).

εε. Ύπαρξη ή µη ανελκυστήρα πρόσβασης στην υπηρεσία για 7 άτοµα και άνω, µε δυνατότητα µεταφοράς
άτοµου σε αµαξίδιο.

στ. Προσβασιµότητα της εισόδου του κτηρίου από άτοµο σε αµαξίδιο.

ζζ. Συνολικός αριθµός κτηρίων στο οικόπεδο που καταλαµβάνει η υπηρεσία.

δ) Λοιπές πληροφορίες:

αα. Εάν η συγκεκριµένη χρήση της υπηρεσίας είναι η µοναδική στον οικισµό.

ββ. Εάν στεγάζονται άλλες υπηρεσίες στο κτήριο, δηµόσιου ή ιδιωτικού τοµέα.

γγ. Εάν έχει συνταχθεί µελέτη προσβασιµότητας ή είναι υπό σύνταξη.

δδ. Εάν έχει εκκινήσει διαδικασία εκτέλεσης εργασιών προσβασιµότητας.

εε. Φωτογραφίες του κτηρίου (κατ’ ελάχιστον πρόσοψης, εισόδου, θαλάµου ανελκυστήρα) σε εκτυπώσιµη
µορφή PDF, χωρίς αλλοίωση αναλογιών και διαστάσεων.

στ. Χρήσιµες σχετικές παρατηρήσεις, κατά την κρίση του εξουσιοδοτηµένου χρήστη.
ζζ. Στοιχεία επικοινωνίας µε την υπηρεσία ή τον φορέα (ονοµατεπώνυµο αρµοδίου/εξουσιοδοτηµένου
προσώπου, τηλέφωνο, e-mail).

Παρακαλούµε:

Α) για τη συνεργασία όλων των δημόσιων δομών αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων
(σχολικών μονάδων, αποκεντρωμένων υπηρεσιών, κοκ) με τα αντίστοιχα Σημεία Αναφοράς των Δήμων για
την καταχώριση στην πλατφόρµα των κτηρίων, σύµφωνα µε τα ανωτέρω.
Β) για την άμεση επικοινωνία των Διευθυντών των Σχολικών Μονάδων ή των Προϊσταμένων των Υπηρεσιών
των ανωτέρω δομών με τα αντίστοιχα Σημεία Αναφοράς ούτως ώστε να διαπιστωθεί αν έχει γίνει εκ μέρους
τους ή σχετική καταχώρηση ή αν χρειάζεται να γίνει αντίστοιχη εξουσιοδότηση των Διευθυντών των
Σχολικών Μονάδων ή των Προϊσταμένων των Υπηρεσιών για την καταχώριση των εν λόγω στοιχείων, ιδίως
στους πολυπληθείς Δήμους ή Περιφερειακές Ενότητες.
Επισηµαίνουµε ότι όσα κτήρια καταχωρίζονται έως την 31η Μαρτίου 2022 δεν καθίστανται αυθαίρετα και
εντάσσονται στον προγραµµατισµό για την οριζόντια αποκατάσταση της προσβασιµότητας και την εύρεση
χρηµατοδοτικών εργαλείων.

Επισηµαίνεται ότι:

-τα σημεία αναφοράς των Δήμων, των Περιφερειών και του Υπουργείου είναι καταχωρισμένα στον εξής
σύνδεσμο: https://amea.gov.gr/coordination

– Η είσοδος στην εφαρµογή γίνεται µέσω του gov.gr: https://prosvasimotita-dy.gov.gr/ αλλά και µέσα από την
κεντρική ιστοσελίδα του ΤΕΕ: https://web.tee.gr/prosvasimotita-dy, όπου αναρτώνται ανακοινώσεις,
εγχειρίδια χρήσης και λοιπά χρήσιµα στοιχεία.

– Ο εξουσιοδοτηµένος χρήστης εισέρχεται στην πλατφόρµα µε τη χρήση είτε των προσωπικών του
διαπιστευτηρίων Taxisnet, είτε αυτών της υπηρεσίας ή του φορέα, και καταχωρίζει βασικά στοιχεία για το
κτήριο και τις ανάγκες προσβασιµότητας, ενώ καταγράφονται και τυχόν ενέργειες/έργα που έχουν ήδη
εκτελεσθεί.

Εξασφαλίζονται κατ’ αυτόν τον τρόπο η δυνατότητα ανάθεσης της καταχώρισης κτηρίων που
υπάγονται σε κάθε Υπουργείο, Περιφέρεια ή Δήµο σε περισσότερους εξουσιοδοτηµένους χρήστες και η
ευελιξία εσωτερικού επιχειρησιακού σχεδιασµού και καταµερισµού των κτηρίων προς καταχώριση.

Επιτρέπεται η αναδημοσίευση των πληροφοριών του παραπάνω άρθρου ή μέρους αυτών μόνο αν:

*Αναφέρεται ως πηγή το e-wall.net στο σημείο όπου γίνεται η αναφορά.
*Στο τέλος του άρθρου ως Πηγή
*Σε ένα από τα δύο σημεία να υπάρχει ενεργός σύνδεσμος


Για επικοινωνία μέσω email: ewalleduinfo@gmail.com

Για περισσότερα νέα ακολουθήστε τα κοινωνικά μας δίκτυα  

FB: https://www.facebook.com/ewalledu

Instagram: https://www.instagram.com/ewall_edu/

Twitter: https://twitter.com/EwallEdu

Η ομάδα του e-wall

ΤΖΑΤΖΟΣ ΧΡ.

📌Είμαι Εκπαιδευτικός Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, πτυχιούχος του Πανεπιστημίου Κύπρου, με Μεταπτυχιακό Τίτλο στην Εκπαιδευτική Τεχνολογία, σύντομα και 2ο μεταπτυχιακό τίτλο στην οργάνωση και διοίκηση σχολικών μονάδων από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. 📌Κατέχω, τίτλο διετούς φοίτησης στο πεδίο “Τηλεπικοινωνίες και Δίκτυα”. 📌Από τη σχολική χρονιά 21-22 έχω διοριστεί πλέον στο Νομό Ηλείας. 📌Ασχολούμαι αρκετά με τα τεχνολογικά μέσα και την ανάπτυξη τους στην εκπαίδευση και τα μοναδικά "δεσμά" που έχω είναι τα κιτρινόμαυρα!!

Avatar photo