Δημόσιοι υπάλληλοι – άδεια ειδικού σκοπού: Διευκολύνσεις σε γονείς τέκνων νοσούντων με COVID-19

ΑΚΟΥΣΤΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ

Η Τροπολογία προβλέπει εξ αποστάσεως εργασία ή εργασία σε διαφορετικό χρόνο ή με μειωμένο ωράριο ή χορήγηση άδειας ειδικού σκοπού στους γονείς υπαλλήλους δημόσιων υπηρεσιών

Με τροπολογία που κατατέθηκε στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Εκσυγχρονισμός του δικαίου ανταγωνισμού για την ψηφιακή εποχή – Τροποποίηση του ν.3959/2011 και ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2018 για την παροχή αρμοδιοτήτων στις αρχές ανταγωνισμού των κρατών μελών ώστε να επιβάλλουν αποτελεσματικότερα τους κανόνες και για τη διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς», προβλέπονται διευκολύνσεις σε γονείς τέκνων νοσούντων με COVID-19 – Ρυθμίσεις για εργαζόμενους σε φορείς του δημοσίου τομέα που τελούν σε αναστολή άσκησης καθηκόντων και συγκεκριμένα:

1. α. Επεκτείνεται η χορήγηση των προβλεπόμενων, κατά την κείμενη νομοθεσία (άρθρο 5Α της από 11.3.2020 ΠΝΠ, που κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν.4682/2020), διευκολύνσεων (παροχή εξ αποστάσεως εργασίας ή εργασία σε διαφορετικό χρόνο ή με μειωμένο ωράριο ή χορήγηση άδειας ειδικού σκοπού) και στους γονείς υπαλλήλους δημόσιων υπηρεσιών, αποκεντρωμένων διοικήσεων, ο.τ.α. α’ και β’ βαθμού και ν.π.δ.δ. και ν.π.ι.δ. φορέων Γενικής Κυβέρνησης, των οποίων τα τέκνα νοσούν με κορωνοϊό COVID-19, με την προσκόμιση των απαιτούμενων δικαιολογητικών.

β. Ειδικές ρυθμίσεις προβλέπονται για τη χορήγηση άδειας ειδικού σκοπού σε γονείς τέκνων, βρεφών νηπίων και μαθητών έως και την Γ’ Τάξη Γυμνασίου που νοσούν με κορωνοϊού και καθορίζεται ειδική διαδικασία χορήγησης της εν λόγω άδειας για τις οριζόμενες κατηγορίες υπαλλήλων (εκπαιδευτικούς, προσωπικό των Υπουργείων Υγείας, Μετανάστευσης και Ασύλου, των Ενόπλων Δυνάμεων, των Σωμάτων Ασφαλείας και των καταστημάτων κράτησης).

2.Συμπληρώνεται το άρθρο 206 του ν.4820/2021 σχετικά με την υποχρεωτικότητα εμβολιασμού και ειδικότερα, προβλέπεται ότι, στους εργαζομένους σε φορείς του δημοσίου τομέα, στους οποίους έχει επιβληθεί αναστολή άσκησης καθηκόντων και μέχρι την άρση αυτής, δεν επιτρέπεται η διενέργεια οποιοσδήποτε υπηρεσιακής μεταβολής, η άσκηση ή/και η χορήγηση άδειας για την άσκηση ιδιωτικού έργου με αμοιβή καθώς και η χορήγηση πάσης φύσεως αδειών.

4. α. Επανακαθορίζεται η διαδικασία μετάταξης μονίμων πολιτικών διοικητικών υπαλλήλων φορέων του δημοσίου τομέα ειδικά για τα δικαστήρια, τις εισαγγελίες και τις γενικές επιτροπείες της χώρας για την πλήρωση των οικείων θέσεων μόνιμων δικαστικών υπαλλήλων, εφαρμοζομένων αναλόγως των διατάξεων του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας (άρθρο 7 παρ. 2 έως 4 του ν.4440/2016), αντί του Κώδικα Δικαστικών Υπαλλήλων, όπως ισχύει.

β. Η κατά τα ανωτέρω προτεινόμενη διαδικασία μετάταξης υπαλλήλων καταλαμβάνει και τον δεύτερο κύκλο κινητικότητας του 2021.

 

Επίσης με την ίδια Τροπολογία επίσης :

α. Διευκρινίζεται ότι, για τις διοικήσεις των ν.π.δ.δ. και ν.π.ι.δ. που επιλέγονται από την Κυβέρνηση, εξακολουθεί να τηρείται, στις περιπτώσεις που προβλέπεται, η διαδικασία κοινοβουλευτικής ακρόασης (άρθρο 20 του ν.4735/2020).

β. Επανακαθορίζεται, προσαυξανόμενη στους δεκαοχτώ (18) μήνες (αντί έξι μηνών που προβλέπεται) από τη δημοσίευση του π.δ.96/2020 (20.11.2020), η προθεσμία επιλογής και τοποθέτησης Προϊσταμένων των υπηρεσιακών μονάδων της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών (Ε.Υ.Π.) από το κατά νόμο αρμόδιο όργανο.

Συμπληρώνεται το άρθρο 206 του ν.4820/2021 σχετικά με την υποχρεωτικότητα εμβολιασμού και ειδικότερα, προβλέπεται ότι, στους εργαζομένους σε φορείς του δημοσίου τομέα, στους οποίους έχει επιβληθεί αναστολή άσκησης καθηκόντων και μέχρι την άρση αυτής, δεν επιτρέπεται η διενέργεια οποιοσδήποτε υπηρεσιακής μεταβολής, η άσκηση ή/και η χορήγηση άδειας για την άσκηση ιδιωτικού έργου με αμοιβή καθώς και η χορήγηση πάσης φύσεως αδειών.

α.Επανακαθορίζεται η διαδικασία μετάταξης μονίμων πολιτικών διοικητικών υπαλλήλων φορέων του δημοσίου τομέα ειδικά για τα δικαστήρια, τις εισαγγελίες και τις γενικές επιτροπείες της χώρας για την πλήρωση των οικείων θέσεων μόνιμων δικαστικών υπαλλήλων, εφαρμοζομένων αναλόγως των διατάξεων του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας (άρθρο 7 παρ. 2 έως 4 του ν.4440/2016), αντί του Κώδικα Δικαστικών Υπαλλήλων, όπως ισχύει.

β. Η κατά τα ανωτέρω προτεινόμενη διαδικασία μετάταξης υπαλλήλων καταλαμβάνει και τον δεύτερο κύκλο κινητικότητας του 2021.

Καθορίζεται, με απόφαση του οικείου δημάρχου και για το χρονικό διάστημα από την 1η Ιανουάριου 2022 έως την 31η Μαρτίου 2022, έως σαράντα (40) ώρες μηνιαίως, ο προβλεπόμενος από τις κείμενες διατάξεις (άρθρο 20 του ν.4354/2015) αριθμός ωρών απογευματινής υπερωριακής απασχόλησης των υπαλλήλων των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.), για τη διεκπεραίωση υποθέσεων που σχετίζονται με την προστασία της δημόσιας υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19, υπό τις ειδικότερα οριζόμενες προϋποθέσεις.

((e-nomothesia))

Avatar photo

ΤΖΑΤΖΟΣ ΧΡ.

Εκπαιδευτικός πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης με πτυχίο από το δημόσιο Πανεπιστήμιο Κύπρου και με δύο μεταπτυχιακά: ένα στην Εκπαιδευτική Τεχνολογία από το Π.Κ και ένα στην Οργάνωση και Διοίκηση Σχολικών Μονάδων από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Εξειδίκευση στον τομέα των τηλεπικοινωνιών & δικτύων (πτυχίο μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης). Μοναδικά "δεσμά" τα κιτρινόμαυρα!!

Κύλιση προς τα επάνω