Έγκριση διεξαγωγής του Μαθητικού Διαγωνισμού με τίτλο: «4ος Πανελλήνιος Διαγωνισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση» για μαθητές/τριες Π.Ε. & Δ.Ε. της χώρας – σχολικό έτος 2021-2022

ΑΚΟΥΣΤΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ

«4ος Πανελλήνιος Διαγωνισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση» που απευθύνεται σε μαθητές/τριες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της χώρας για το σχολικό έτος 2021-2022.

Ο εν λόγω διαγωνισμός έχει ως στόχο την εισαγωγή στην εκπαίδευση υλικού και λογισμικού που ανοίγει ορίζοντες, ενθαρρύνει τη δημιουργικότητα μαθητών/τριών και εκπαιδευτικών, χωρίς να θέτει φραγμούς στην επινοητικότητα και την πρωτοβουλία τους και διεξάγεται διαδικτυακά.

Η παρουσίαση των έργων των ομάδων συμπεριλαμβάνουν αναλυτικές οδηγίες κατασκευής, χρήσης και διδασκαλίας σε αποθετήριο στο github (https://github.com/) και παρουσίαση του έργου στην ιστοσελίδα του Διαγωνισμού https://openedtech.ellak.gr για να μπορούν να είναι επαναχρησιμοποιήσιμα και προσβάσιμα μέσω διαδικτύου από άλλα σχολεία. Επισημαίνεται ότι η υλοποίηση του ανωτέρω μαθητικού διαγωνισμού θα πραγματοποιηθεί τηρώντας απαρέγκλιτα τις οδηγίες του Υ.ΠΑΙ.Θ. και του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) για την προστασία από τον κορωνοϊό COVID-19 και με τις εξής απαραίτητες προϋποθέσεις:

1. Η συμμετοχή της σχολικής μονάδας στον διαγωνισμό να είναι προαιρετική για
τους/τις μαθητές/τριες και τους/τις εκπαιδευτικούς και να πραγματοποιείται με τη
σύμφωνη γνώμη της Διεύθυνσης και του Συλλόγου Διδασκόντων και Διδασκουσών,
σύμφωνα με όσα ορίζονται στην κείμενη νομοθεσία για τις σχολικές δράσεις στο
πλαίσιο της σχολικής ζωής. Απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η μη παρακώλυση του
σχολικού προγράμματος και η ασφάλεια των μαθητών/τριών.
2. Να διασφαλιστεί η προσκόμιση Υπεύθυνης Δήλωσης από τον/την ασκούντα/ασκούσα
την επιμέλεια του μαθητή/της μαθήτριας, ότι δέχεται ο μαθητής/η μαθήτρια να
συμμετέχει στον διαγωνισμό και ότι συναινεί να παρουσιαστεί/δημοσιοποιηθεί η
συμμετοχή/το έργο του/της σε ηλεκτρονικό ή έντυπο μέσο, σύμφωνα με τους όρους
της προκήρυξης.
3. Η προετοιμασία των μαθητών/τριών για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό να ενταχθεί κατά την κρίση του/της εκπαιδευτικού στο πλαίσιο διδασκαλίας επιμέρους γνωστικών αντικειμένων ή συναφών εκπαιδευτικών δράσεων/Προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων που υλοποιούνται στη σχολική μονάδα. Οι σχετικές δράσεις που υλοποιούνται εντός ωρολογίου προγράμματος να μην υπερβαίνουν σε διάρκεια συνολικά τις τέσσερις (4) διδακτικές ώρες.
4. Να ορισθεί υπεύθυνος/η εκπαιδευτικός που θα αναλάβει την προετοιμασία και την επίβλεψη των διαγωνιζομένων μαθητών/τριών, σε όλα τα στάδια και τις δράσεις του διαγωνισμού.
5. Να μην προκύπτει από τη δράση με οποιονδήποτε τρόπο άμεση διαφήμιση
εταιριών/προϊόντων/φορέων/υπηρεσιών.
6. Η χρήση/παρουσίαση των έργων των μαθητών/μαθητριών να γίνει αποκλειστικά για εκπαιδευτικούς σκοπούς και χωρίς να προκύπτουν έσοδα για τον φορέα που
προκηρύσσει τον διαγωνισμό ή για άλλον (με εμπορία, διαφήμιση κ.λπ.).
7. Η όλη διαδικασία του διαγωνισμού (υλοποίηση, βράβευση, διαχείριση αποσταλέντων και βραβευθέντων έργων, δημοσιοποίηση) να υλοποιηθεί με ευθύνη των διοργανωτών και της οργανωτικής επιτροπής, σύμφωνα με τους κανόνες
δεοντολογίας και την ισχύουσα νομοθεσία για τη διασφάλιση των προσωπικών
δεδομένων των συμμετεχόντων/συμμετεχουσών μαθητών/τριών και των
πνευματικών δικαιωμάτων.
8. Να μην επιτρέπεται η βιντεοσκόπηση και η μαγνητοφώνηση μαθητών και μαθητριών, παρά μόνον εφόσον υπάρχει η σχετική έγγραφη συγκατάθεση των
γονέων/κηδεμόνων.
9. Το εκπαιδευτικό υλικό που υποστηρίζει τη συμμετοχή στον διαγωνισμό να μην
υπόκειται σε πνευματικά δικαιώματα και να τηρείται το θεσμικό πλαίσιο «περί
πνευματικής ιδιοκτησίας» (Ν.4212/2013, όπως ισχύει).
10. Το εκπαιδευτικό υλικό να διατίθεται δωρεάν και να είναι ελεύθερο προς χρήση
στους/στις εκπαιδευτικούς.
11. Η δέσμευση των συντελεστών ότι στην περίπτωση έγκρισης του ανωτέρω υλικού από
το Υ.ΠΑΙ.Θ., δεν θα πραγματοποιηθεί μελλοντική εμπορική του διάθεση με την
αναφορά της συγκεκριμένης έγκρισης του Υ.ΠΑΙ.Θ.
12. Οι τυχόν μετακινήσεις μαθητών/τριών για τις ανάγκες του διαγωνισμού να
πραγματοποιηθούν σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται στην κείμενη νομοθεσία για τις διδακτικές/εκπαιδευτικές επισκέψεις και τις εκπαιδευτικές εκδρομές.
13. Η δέσμευση των συντελεστών ότι θα αποστείλουν στο Ι.Ε.Π. τον απολογισμό και τα συμπεράσματα που θα προκύψουν από τη διενέργεια του διαγωνισμού.
Η υλοποίηση του προτεινόμενου εκπαιδευτικού σχεδιασμού ιεραρχείται ως
δευτερεύουσας σημασίας, καθώς προτεραιότητα πρέπει να δοθεί στην αυστηρή τήρηση των υγειονομικών πρωτοκόλλων για την αντιμετώπιση των επιδημιολογικών κινδύνων και στη μείωση της πιθανότητας να εκτεθεί το εκπαιδευτικό προσωπικό και το μαθητικό δυναμικό των σχολείων σε επικίνδυνο ιικό φορτίο. Κατά συνέπεια, και ανεξάρτητα από την παιδαγωγική ή επιστημονική καταλληλόλητα και εγκυρότητα του κάθε εγχειρήματος, οι διευθύνσεις των σχολείων έχουν την τελική αρμοδιότητα αναφορικά με την εφαρμογή
του σχεδιασμού, λαμβάνοντας υπόψη τις σχετικές οδηγίες της πολιτείας και των
υγειονομικών οργάνων για την αντιμετώπιση της επιδημικής κρίσης.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να απευθύνονται στο
τηλέφωνο 210-2209380 (κ. Παπαδήμας Κωνσταντίνος) και στην ιστοσελίδα
https://openedtech.ellak.gr/ . Η έγκριση του ανωτέρω Διαγωνισμού θα αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα του Υ.ΠΑΙ.Θ. → Ενημερωτικό Υλικό → Εγκεκριμένα Προγράμματα → 2021-
22→Διαγωνισμοί.

Δημοφιλή!!  8ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο "Ένταξη και Χρήση των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική Διαδικασία"

 

Προσοχή! Επιτρέπεται η αναδημοσίευση των πληροφοριών του παραπάνω άρθρου (όχι αυτολεξεί) ή μέρους αυτών μόνο αν:
– Αναφέρεται ως πηγή το e-wall.net στο σημείο όπου γίνεται η αναφορά.
– Στο τέλος του άρθρου ως Πηγή.
– Σε ένα από τα δύο σημεία να υπάρχει ενεργός σύνδεσμος.
Avatar photo

ΤΖΑΤΖΟΣ ΧΡ.

Εκπαιδευτικός πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης με πτυχίο από το δημόσιο Πανεπιστήμιο Κύπρου και με δύο μεταπτυχιακά: ένα στην Εκπαιδευτική Τεχνολογία από το Π.Κ και ένα στην Οργάνωση και Διοίκηση Σχολικών Μονάδων από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Εξειδίκευση στον τομέα των τηλεπικοινωνιών & δικτύων (πτυχίο μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης). Μοναδικά "δεσμά" τα κιτρινόμαυρα!!

Κύλιση προς τα επάνω