Οικοσυστήματα

 Τροφικές αλυσίδες / Τροφικά πλέγματα

 

ΤΡΟΦΙΚΟ ΠΛΕΓΜΑ

Σε μια τροφική αλυσίδα κάθε οργανισμός τρέφεται με τον προηγούμενό του. Στη φύση, οι τροφικές σχέσεις είναι πιο πολύπλοκες. Οι πολύπλοκες αυτές σχέσεις φαίνονται στο τροφικό πλέγμα.

​Επίδραση του ανθρώπου στα οικοσυστήματα

Η επίδραση του ανθρώπου στα οικοσυστήματα μπορεί να είναι θετική, όπως για παράδειγμα στους εθνικούς δρυμούς. Πολλές φορές όμως είναι αρνητική, όπως με τις πυρκαγιές, την υλοτομία και την ρύπανση του νερού.

Φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον

https://www.youtube.com/watch?v=vIXShFby01I&t=151s