Λόγοι – Αναλογίες

  Λόγος δύο μεγεθών

Από τους λόγους στις αναλογίες

https://www.youtube.com/watch?v=jK7aozkpst8

Αναλογίες

Πολλαπλασιάζοντας «χιαστί» τους όρους μιας αναλογίας τα γινόμενα που προκύπτουν είναι ίσα.

Τα γινόμενα αυτά λέγονται σταυρωτά γινόμενα

Σταθερά και μεταβλητά ποσά

Τι είναι ποσό και τι τιμή

Ανάλογα ποσά

https://www.youtube.com/watch?v=xgBpBnr_RC8

Λύνω προβλήματα με ανάλογα ποσά

https://www.youtube.com/watch?v=5qkpeeEhkQQ

Αντιστρόφως ανάλογα ή αντίστροφα ποσά

Λύνω προβλήματα με αντιστρόφως ανάλογα ποσά

Η απλή μέθοδος των τριών στα ανάλογα ποσά

Η απλή μέθοδος των τριών στα αντιστρόφως ανάλογα ποσά

Εκτιμώ το ποσοστό

Βρίσκω το ποσοστό

https://www.youtube.com/watch?v=RYEq0Xy1MH8

Λύνω προβλήματα με ποσοστά: Βρίσκω την τελική τιμή

 

Λύνω προβλήματα με ποσοστά: Βρίσκω την αρχική τιμή

 

 

Λύνω προβλήματα με ποσοστά: Βρίσκω το ποσοστό στα εκατό