Εξισώσεις

Εξισώσεις στις οποίες ο άγνωστος είναι προσθετέος

Εξισώσεις στις οποίες ο άγνωστος είναι μειωτέος ή αφαιρετέος

Εξισώσεις με πρόσθεση και αφαίρεση

Εξισώσεις στις οποίες ο άγνωστος είναι παράγοντας γινομένου

Εξισώσεις στις οποίες ο άγνωστος είναι διαιρετέος ή διαιρέτης