Το σύννεφο έφερε βροχή

Ου ου

 

 

Ωω Ββ

 

 

Δδ

Διάκριση β-δ

Διάκριση δ-θ

 

πού και πώς

Χωρίς φως (Φ φ)

 

Ββ

 

Φφ

 

Διάκριση β-φ

Ξξ

Ψψ